Vừa Chính Vừa Tà

 

Thời gian event:

    

Mỗi tuần từ thứ 2 đến thứ 6 lúc 20h00" - 22h00" 

 

NPC event:

   

Kẻ Buôn Người, Hành Hiệp Y sư 

 

Map: 

 

   - Thứ 2, Kẻ Buôn Người mang rất nhiều Bạc xuất hiện tại Kim Lăng thu mua con tin.

 

   - Thứ 3, Kẻ Buôn Người mang rất nhiều Bạc xuất hiện tại Thành Đô thu mua con tin.

 

   - Thứ 4, Kẻ Buôn Người mang rất nhiều Bạc xuất hiện tại Yến Kinh thu mua con tin.

 

   - Thứ 5, Kẻ Buôn Người mang rất nhiều Bạc xuất hiện tại Lạc Dương thu mua con tin.

 

    - Thứ 6, Kẻ Buôn Người mang rất nhiều Bạc xuất hiện tại Tô Châu thu mua con tin.

 

Giới thiệu event:

 

    Kẻ Buôn Người:   

 

Trong thời gian event, người chơi có thể bắt cóc người chơi đang offline làm công trong map, bắt cóc thành công sẽ rơi vào trạng thái "Bắt Cóc", mang con tin đi bán cho Kẻ Buôn Người trong map tương ứng sẽ nhận được Bạc Thường.

 

Trong trạng thái "Bắt Cóc" có thể bỏ con tin nhưng không thể cứu chữa con tin (Vì Kẻ Buôn Người đã mua chuộc quan phủ nên trong thời gian diễn ra event thì thời gian hồi bắt cóc giảm 10-30 phút)

 

 

    Hành Hiệp Y Sư  

 

Trong thời gian event, trong map event người chơi tiêu diệt được kẻ bắt cóc thành công sẽ có 3 sự lựa chọn:

 

        - Chọn "Tấm lòng hiệp nghĩa, cứu giúp người này":

 

 

Người chơi tiến vào trạng thái "Hiệp Sĩ", mang con tin giao cho Hành hiệp Y Sư trong map tương ứng sẽ nhận được Bạc Thường.

Trong trạng thái "Hiệp Sĩ" thì có thể vứt bỏ con tin nhưng không thể mang con tin đi bán cho Kẻ Buôn Người. Sau khi cứu chữa xong thì thân thể rơi vào trạng thái hư nhược trong 20 phút, không thể tiếp tục cứu chữa người khác.    

 

        - Chọn "Thừa cơ hãm hại, tiếp tay bắt cóc":

 

 

Tiếp tục mang người chơi bị bắt cóc đi bán cho Kẻ Buôn Người nhận Bạc Thường.

 

        - Chọn "Hành hiệp trượng nghĩa, giải cứu người":

 

Giải cứu tại chỗ, không có thưởng.    

   

Sau khi event Kẻ Buôn Người và Hành Hiệp Y Sư được cập nhật cũng không gây ảnh hưởng gì đến hoạt động Bắt Cóc bình thường.

 

 

 

Kỳ Ngộ Tâm Ma (điều chỉnh)

 

    Trong phiên bản Long Tranh Hổ Đấu tiến hành điều chỉnh tính năng Kỳ Ngộ Tâm Ma thêm phần thưởng và hỗ trợ thêm vật phẩm tăng ích giúp người chơi dễ dàng vượt ải.

 

Nội dung điều chỉnh:

 

   - Tăng thêm phần thưởng cho tính năng Kỳ Ngộ Tâm Ma.

 

   - Bán vật phẩm hỗ trợ buff tăng ích.

 

   - Mỗi người chơi chỉ được phép lật một thẻ bài quà thưởng (trước đây là 4).

 

   - Nâng cấp thực lực bảo vật trong thẻ bài.

 

    * Một số đạo cụ hỗ trợ. Đối thoại với NPC Thiện Niệm (tăng công lực) để mua vật phẩm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiệm Phong Vật Chí 

 

Thêm Phong Vật Chí vũ khí 3 sao dành cho Đơn Kiếm tải NPC Hoàng Phủ Mậu tại các thành thị.

 

Đổi bằng thẻ Phong Vật Chí Chí Tôn

 

Phần Hương Huyền Mộc Tản  

 

 

Video Clip PVC Phần Hương Huyền Mộc Tán

 

Trùng Luyện Trang Bị

 

Người chơi có thể đến NPC Thợ May tại các thành thị để thiết lập lại điểm Phòng Ngự của trang bị Kim và Ngọc.

 

 

Đồng thời người chơi có thể đến NPC Tinh Luyện Trang Bị để Luyện Chế Phòng Cụ. Chuyển đổi bộ trang bị này sang bộ trang bị khác. 


Ví dụ: Phiên bản trước đây chỉ có Nghịch Lân Trang Bị.