Dũng Náo Thiên Nhai

 

Nhiệm vụ khiêu chiến Hiệp Khách Náo Thiên Quan    

 

     Khi thực lực của đại hiệp đạt đến Sơ Khuy Môn Kính trở lên thì có thể đến Tô Châu trò chuyện cùng Thợ May Đồ Đệ-Khanh Bảo (478 386) và Tạ Hiểu (477 386), nhận nhiệm vụ khiêu chiến"Hiệp Khách Náo Thiên Quan", độ khó của nhiệm vụ có liên quan đến thực lực của người chơi, độ khó càng cao thì thưởng càng nhiều và càng có giá trị.

 

    Chỉ khi server mở nội công 4 thì mới có thể tham gia nhận nhiệm vụ khiêu chiến này.

 

Thích Quán

 

Thực lực người chơi

Nội dung NV Náo Quan

 Thưởng

Sơ Khuy Môn Kính - Dung Hội Quán Thông

Vượt một trong những ải sau:

Diêm Bang, Bão Độc Trại, Ác Hổ Sơn Trại, Thiên Bảo Trại, Thiên Hương Trà Lâm, Thẩm Gia Bảo, Từ Gia Trang.

Tử Linh Đan, Thanh Nguyên Đan, Đồng Trang Nhất Phẩm, Ngân Trang Nhất Phẩm

Dung Hội Quán Thông - Kỳ Tài Xuất Chúng

Vượt một trong những ải sau:

Hổ Tiếu Sơn Trang, Cán Hoa Kiếm Phái.

Tử Linh Đan, Thanh Nguyên Đan, Đồng Trang Nhị Phẩm, Ngân Trang Nhị Phẩm

Thần Hồ Kỳ Kỹ - Ngạo Thị Quần Hùng

Vượt một trong những ải sau:

Hổ Tiếu Sơn Trang, Cán Hoa Kiếm Phái, Tung Sơn Kiếm Phái, Vạn Thú Sơn Trang.

Bảo Vật, Tử Linh Đan, Thanh Nguyên Đan, Đồng Trang Tam Phẩm, Ngân Trang Tam Phẩm

Đăng Phong Tạo Cực trở lên

Vượt một trong những ải sau:

Hổ Tiếu Sơn Trang, Cán Hoa Kiếm Phái, Tung Sơn Kiếm Phái, Vạn Thú Sơn Trang, Thần Phong Bang.

Kỳ Trân, Bảo Vật, Tử Linh Đan, Thanh Nguyên Đan, Đồng Trang Tứ Phẩm, Ngân Trang Tứ Phẩm

                   

 Cấm Địa

 

Thực lực người chơi

Nội dung NV Náo Quan

 Thưởng

Sơ Khuy Môn Kính - Dung Hội Quán Thông

Vượt ải

Mộ Sắc Chi Thôn

có độ khó bất kỳ 1 lần

Bảo Vật, Tử Thần Đan, Tái Sinh Đan, Ngân Trang Nhất Phẩm

Dung Hội Quán Thông - Kỳ Tài Xuất Chúng

Vượt ải

Thanh Vân Bảo

có độ khó bất kỳ 1 lần

Bảo Vật, Tử Thần Đan, Tái Sinh Đan, Ngân Trang Nhị Phẩm

Thần Hồ Kỳ Kỹ - Ngạo Thị Quần Hùng

Vượt ải

Thanh Vân Bảo

có độ khó bất kỳ 1 lần

Bảo Vật, Kỳ Trân, Tử Thần Đan, Tái Sinh Đan, Ngân Trang Tam Phẩm

Đăng Phong Tạo Cực trở lên

Vượt 1 trong những ải sau:

Cấm Địa Môn Phái, Long Môn Khách Sạn, Khổng Tước Sơn Trang

có độ khó bất kỳ 1 lần

Bảo Vật, Kỳ Trân, Tử Thần Đan, Tái Sinh Đan, Ngân Trang Tứ Phẩm