Võ Đang - Thuần Dương Vô Cực Công 

Hình ảnh

Giới thiệu

“Hấp khí hạc phi khởi, hô khí thâm hải để, khí hình hợp vi nhất, đan điền thị ngô y.

Thần bão trụ khí, ý hệ trụ tức, khí tụ đan điền, tụ nhi bất tán.” 

Đây là tâm pháp tinh hoa công pháp đạo gia, do sư tổ Trương Tam Phong sáng tạo. Ứng cai thị, thuần dương chi khí hạo nhiên ngoại phóng, khả chấn thương địch thân, xâm tổn cân mạch. 

Thuần Dương Vô Cực Công 

Hình ảnh

Cấp nội công

Hiệu quả

 

*Lỗi hiển thị sai tên gốc nội công

 

6-15

Khi tấn công, có xác suất nhất định "chấn thương" mục tiêu: Mỗi lần bị tấn công đều sẽ nhận thêm sát thương dương, duy trì 11 giây. 

Thuần Dương Vô Cực: Trong thời gian "chấn thương" mục tiêu, sau khi ra chiêu 3 lần, nếu cưỡng chế ra chiêu nữa sẽ "gia tăng nội thương": khóa chiêu và cấm khinh công 2 giây.

Nếu chưa "gia tăng nội thương", thì khi "chấn thương" kết thúc sẽ tăng thêm 1 lần hiệu quả "gia tăng nội thương".

16-25

Khi tấn công, có xác suất nhất định "chấn thương" mục tiêu: Mỗi lần bị tấn công đều sẽ nhận thêm sát thương dương, duy trì 12 giây.

 Thuần Dương Vô Cực: Trong thời gian "chấn thương" mục tiêu, sau khi ra chiêu 3 lần, nếu cưỡng chế ra chiêu nữa sẽ "gia tăng nội thương": khóa chiêu và cấm khinh công 2 giây.

Nếu chưa "gia tăng nội thương", thì khi "chấn thương" kết thúc sẽ tăng thêm 1 lần hiệu quả "gia tăng nội thương".

26-35

Khi tấn công, có xác suất nhất định "chấn thương" mục tiêu: Mỗi lần bị tấn công đều sẽ nhận thêm sát thương dương, duy trì 13 giây.

 Thuần Dương Vô Cực: Trong thời gian "chấn thương" mục tiêu, sau khi ra chiêu 3 lần, nếu cưỡng chế ra chiêu nữa sẽ "gia tăng nội thương": khóa chiêu và cấm khinh công 2 giây.

Nếu chưa "gia tăng nội thương", thì khi "chấn thương" kết thúc sẽ tăng thêm 1 lần hiệu quả "gia tăng nội thương".

35-48

Khi tấn công, có xác suất nhất định "chấn thương" mục tiêu: Mỗi lần bị tấn công đều sẽ nhận thêm sát thương dương, duy trì 14 giây.

 Thuần Dương Vô Cực: Trong thời gian "chấn thương" mục tiêu, sau khi ra chiêu 3 lần, nếu cưỡng chế ra chiêu nữa sẽ "gia tăng nội thương": khóa chiêu và cấm khinh công 2 giây.

Nếu chưa "gia tăng nội thương", thì khi "chấn thương" kết thúc sẽ tăng thêm 1 lần hiệu quả "gia tăng nội thương".

49

Khi tấn công, có xác suất nhất định "chấn thương" mục tiêu: Mỗi lần bị tấn công đều sẽ nhận thêm sát thương dương, duy trì 16 giây. 

Thuần Dương Vô Cực: Trong thời gian "chấn thương" mục tiêu, sau khi ra chiêu 3 lần, nếu cưỡng chế ra chiêu nữa sẽ "gia tăng nội thương": khóa chiêu và cấm khinh công 3 giây.

Nếu chưa "gia tăng nội thương", thì khi "chấn thương" kết thúc sẽ tăng thêm 1 lần hiệu quả "gia tăng nội thương".