Quân Tử Đường - Liên Hoa Bảo Giám 

Hình ảnh

Giới thiệu

“Liêm tiền xuân sắc ứng tu tích, lâu thượng hoa chi tiếu độc miên”

Công pháp Quân Tử Đường thần bí, do Thiên Diện Công Tử Vương Liên Hoa sáng tạo nên, lấy ý thơ trên. Công pháp nhập môn kỳ quái, xảo quyệt, thường lấy khí nhu hòa bao quanh địch nhân, ban đầu thì khiến họ cảm thấy khoan khoái vô cùng, vì thương hoa tiếc ngọc, nhưng thực tế trong phút chốc, khiến địch như rơi vào tảng băng, kinh mạch rối loạn.

 

Liên Hoa Bảo Giám

Hình ảnh

Cấp Nội Công

Hiệu quả

 

 

 

 

6 đến 15

Khi tấn công có xác suất nhất định thêm “Phi Hoa Chân Khí” cho mục tiêu, mai phục địch thân, đồng thời gây nên một ít sát thương nhu (nhiều nhất đồng thời tồn tại hai luồng chân khí). 

Hoa Chi Loạn Đản: sau 6 giây chân khí “ Hoa Phi Chân Khí” nở ra, kinh mạch rối loạn, đánh gãy chiêu thức của mục tiêu, gây đơ tạm thời, tạo nên lượng sát thương lớn cho mục tiêu và địch nhân xung quanh. Vì kinh mạch bị tổn hại, trong 12s mục tiêu mỗi lần xuất chiêu  sẽ tiêu hao khí huyết.

16 đến 25

Khi tấn công có xác suất nhất định thêm “Phi Hoa Chân Khí” cho mục tiêu, mai phục địch thân, đồng thời gây nên một ít sát thương nhu (nhiều nhất đồng thời tồn tại 2 luồng chân khí). 

Hoa Chi Loạn Đản: sau 6s chân khí “ Hoa Phi Chân Khí” nở ra, kinh mạch rối loạn, đánh gãy chiêu thức của mục tiêu, gây nên đơ tạm thời, tạo nên lượng sát thương lớn cho mục tiêu và địch nhân xung quanh. Vì kinh mạch bị tổn hại, trong 12s mục tiêu mỗi lần xuất chiêu  sẽ tiêu hao khí huyết.

26 đến 35

Khi tấn công có xác suất nhất định thêm “Phi Hoa Chân Khí” cho mục tiêu, mai phục địch thân, đồng thời gây nên một ít sát thương nhu (nhiều nhất đồng thời tồn tại hai luồng chân khí). 

Hoa Chi Loạn Đản: sau 6 giây chân khí “ Hoa Phi Chân Khí” nở ra, kinh mạch rối loạn, đánh gãy chiêu thức của mục tiêu, gây nên đơ tạm thời, tạo nên lượng sát thương lớn cho mục tiêu và địch nhân xung quanh. Vì kinh mạch bị tổn hại, trong 12s mục tiêu mỗi lần xuất chiêu  sẽ tiêu hao khí huyết.

36 đến 48

Khi tấn công có xác suất nhất định thêm “Phi Hoa Chân Khí” cho mục tiêu, mai phục địch thân, đồng thời gây nên một ít sát thương nhu (nhiều nhất đồng thời tồn tại hai luồng chân khí).

 Hoa Chi Loạn Đản: sau 6 giây chân khí “ Hoa Phi Chân Khí” nở ra, kinh mạch rối loạn, đánh gãy chiêu thức của mục tiêu, gây nên đơ tạm thời, tạo nên lượng sát thương lớn cho mục tiêu và địch nhân xung quanh. Vì kinh mạch bị tổn hại, trong 12s mục tiêu mỗi lần xuất chiêu  sẽ tiêu hao khí huyết.

49

Khi tấn công có xác suất nhất định thêm “Phi Hoa Chân Khí” cho mục tiêu, mai phục địch thân, đồng thời gây nên một ít sát thương nhu (nhiều nhất đồng thời tồn tại 3 luồng chân khí). 

Hoa Chi Loạn Đản: sau 6 giây chân khí “ Hoa Phi Chân Khí” nở ra, kinh mạch rối loạn, đánh gãy chiêu thức của mục tiêu, gây nên đơ tạm thời, tạo nên lượng sát thương lớn cho mục tiêu và địch nhân xung quanh. Vì kinh mạch bị tổn hại, trong 12s mục tiêu mỗi lần xuất chiêu  sẽ tiêu hao khí huyết.