Cẩm Y Vệ - Huyền Thiên Bảo Lục 

Hình ảnh

Giới thiệu

“ Vô thị vô thính, hoán thần dĩ tịnh, vô lao nhĩ hình, vô dao nhĩ  tịnh, thận nội bế ngoại, thủ kỳ nhất,  xử kỳ hòa, nhi nhập vô cùng, du vô cực”

Cẩm Y Kỳ Công, tương  truyền là Không Đồng Quảng Thành Tử sáng tạo, công pháp coi trọng sự hỗn hợp tính hấp huyết, cuồng công vô thủ, bá đạo đến cùng cực, thực sự có thể nói là “Loạn thiên chi kinh, nghịch lân chi nội, huyền thiên phất thành”.

 

Huyền Thiên Bảo Lục 

Hình ảnh

Cấp Nội Công

Hiệu quả

 

 

 

 

6 đến 15

Cách mỗi 20 s nhận được hiệu ứng “Truy sát”:7 lần tiếp công  kích bỏ qua đỡ đòn tăng 16%, và kèm theo lượng lớn sát thương dương (xem nhẹ đỡ đòn). 

 Huyền Thiên Nghịch Lân: Khi bị công kích trực tiếp, có xác suất nhất định kích nộ tự thân, nhận được chiêu thức sát thương giảm 10%, duy trì 20s.

16 đến 25

Cách mỗi 19 s nhận được hiệu ứng “Truy sát”:8 lần tiếp công  kích bỏ qua đỡ đòn tăng 19%, và kèm theo lượng lớn sát thương dương (xem nhẹ đỡ đòn). 

Huyền Thiên Nghịch Lân: Khi bị công kích trực tiếp, có xác suất nhất định kích nộ tự thân, nhận được chiêu thức sát thương giảm 12%, duy trì 23s.

26 đến 35

Cách mỗi 18 s nhận được hiệu ứng “Truy sát”:9 lần tiếp công  kích bỏ qua đỡ đòn tăng 22 %, và kèm theo lượng lớn sát thương dương (xem nhẹ đỡ đòn). 

Huyền Thiên Nghịch Lân: Khi bị công kích trực tiếp, có xác suất nhất định kích nộ tự thân, nhận được chiêu thức sát thương giảm 14%, duy trì 26s.

36 đến 48

Cách mỗi 17 s nhận được hiệu ứng “Truy sát”:10 lần tiếp công  kích bỏ qua đỡ đòn tăng 25%, và kèm theo lượng lớn sát thương dương (xem nhẹ đỡ đòn). 

Huyền Thiên Nghịch Lân: Khi bị công kích trực tiếp, có xác suất nhất định kích nộ tự thân, nhận được chiêu thức sát thương giảm 16%, duy trì 29s.

49

Cách mỗi 16 s nhận được hiệu ứng “Truy sát”:12 lần tiếp công  kích bỏ qua đỡ đòn tăng 28%, và kèm theo lượng lớn sát thương dương (xem nhẹ đỡ đòn).

 Huyền Thiên Nghịch Lân: Khi bị công kích trực tiếp, có xác suất nhất định kích nộ tự thân, nhận được chiêu thức sát thương giảm 18%, duy trì 32s.