Cái Bang - Tửu Vũ Thần Công 

Hình ảnh

Giới thiệu

Hình túy ý bất túy, ý túy thần bất túy”.

Tương truyền do ông tổ nghề rượu là Đỗ Khang sáng tạo, về sau truyền vào Cái Bang, được trưởng lão các đời chỉnh sửa cẩn thận, cuối cùng trở thành thần công, tâm pháp chú trọng. Công pháp đa dạng, khi nghênh địch trời đất đều say lúc tỉnh lúc mộng nhưng có thể xuất cao chiêu giành phần thắng. 

 

Tửu Vũ Thần Công

Hình ảnh

Cấp nội công

Hiệu quả

 

 

 

 

6-15

Khi bắt đầu tấn công sẽ có xác suất bắn ra một màn "Tửu Vũ", mục tiêu bị "Tửu Vũ" thấm ướt, trong 18 giây sẽ giảm nội, ngoại phòng, xác suất bị bạo kích tăng 10%. 

Tửu Túy: Khi phóng Tửu Vũ, bản thân sẽ nhận được "Tửu Túy", và không ngừng tăng hiệu quả "Tửu Thần", lúc này mỗi lần xuất chiêu sẽ tốn 1 tầng "Tửu Thần", hiệu quả "Tửu Thần" còn lại sẽ kèm theo sát thương dương khi tấn công. 

Tửu Tỉnh: Khi có "Tửu Thần", nếu tấn công đều sẽ phát hiệu quả "Tửu Tỉnh", xác suất bạo kích của bản thân tăng 10%, duy trì 7 giây.

16-25

Khi bắt đầu tấn công sẽ có xác suất bắn ra một màn "Tửu Vũ", mục tiêu bị "Tửu Vũ" thấm ướt, trong 20 giây sẽ giảm nội, ngoại phòng, xác suất bị bạo kích tăng 12%. 

Tửu Túy: Khi phóng Tửu Vũ, bản thân sẽ nhận được "Tửu Túy", và không ngừng tăng hiệu quả "Tửu Thần", lúc này mỗi lần xuất chiêu sẽ tốn 1 tầng "Tửu Thần", hiệu quả "Tửu Thần" còn lại sẽ kèm theo sát thương dương khi tấn công. 

Tửu Tỉnh: Khi có "Tửu Thần", nếu tấn công đều sẽ phát hiệu quả "Tửu Tỉnh", xác suất bạo kích của bản thân tăng 10%, duy trì 8 giây.

26-35

Khi bắt đầu tấn công sẽ có xác suất bắn ra một màn "Tửu Vũ", mục tiêu bị "Tửu Vũ" thấm ướt, trong 22 giây sẽ giảm nội, ngoại phòng, xác suất bị bạo kích tăng 14%. 

Tửu Túy: Khi phóng Tửu Vũ, bản thân sẽ nhận được "Tửu Túy", và không ngừng tăng hiệu quả "Tửu Thần", lúc này mỗi lần xuất chiêu sẽ tốn 1 tầng "Tửu Thần", hiệu quả "Tửu Thần" còn lại sẽ kèm theo sát thương dương khi tấn công. 

Tửu Tỉnh: Khi có "Tửu Thần", nếu tấn công đều sẽ phát hiệu quả "Tửu Tỉnh", xác suất bạo kích của bản thân tăng 10%, duy trì 9 giây.

36-48

Khi bắt đầu tấn công sẽ có xác suất bắn ra một màn "Tửu Vũ", mục tiêu bị "Tửu Vũ" thấm ướt, trong 25 giây sẽ giảm nội, ngoại phòng, xác suất bị bạo kích tăng 16%.

 Tửu Túy: Khi phóng Tửu Vũ, bản thân sẽ nhận được "Tửu Túy", và không ngừng tăng hiệu quả "Tửu Thần", lúc này mỗi lần xuất chiêu sẽ tốn 1 tầng "Tửu Thần", hiệu quả "Tửu Thần" còn lại sẽ kèm theo sát thương dương khi tấn công. 

Tửu Tỉnh: Khi có "Tửu Thần", nếu tấn công đều sẽ phát hiệu quả "Tửu Tỉnh", xác suất bạo kích của bản thân tăng 10%, duy trì 10 giây.

49

Khi bắt đầu tấn công sẽ có xác suất bắn ra một màn "Tửu Vũ", mục tiêu bị "Tửu Vũ" thấm ướt, trong 30 giây sẽ giảm nội, ngoại phòng, xác suất bị bạo kích tăng 18%. 

Tửu Túy: Khi phóng Tửu Vũ, bản thân sẽ nhận được "Tửu Túy", và không ngừng tăng hiệu quả "Tửu Thần", lúc này mỗi lần xuất chiêu sẽ tốn 1 tầng "Tửu Thần", hiệu quả "Tửu Thần" còn lại sẽ kèm theo sát thương dương khi tấn công. 

Tửu Tỉnh: Khi có "Tửu Thần", nếu tấn công đều sẽ phát hiệu quả "Tửu Tỉnh", xác suất bạo kích của bản thân tăng 10%, duy trì 12 giây.