Cực Lạc Cốc - Ma Tương Quyết 

Hình ảnh

Giới thiệu

“Âm dương hỗ tang, vô ngã vô tương, vô hình vô kị, chúng sinh vạn tương giai vô tương, thành phật thành ma giai thị ngã ”

Ma Tương Quyết, Cực Lạc độc môn kỳ công, diễn tiến từ Vô Tương Quyết, chính là muốn học cấp tốc, tẩu hỏa nhập ma, ma tương hoành sinh, kỳ công tự thành. Tâm Quyết dùng bạo phát khủng bố, trấn áp các nhân sĩ võ lâm.

Ma Tương Quyết

Hình ảnh

Cấp Nội Công

Hiệu quả

 

 

 

 

6 đến 15

Khi tấn công, có xác suất nhất định nhập ma, nhận được hiệu ứng “Vạn Tượng Giai Ma” và  “Tương Ma” tầng 3.

 Vạn Tượng Giai Ma: Khi bạo kích hấp thu 25% khí huyết công kích sát thương, duy trì 12s.

 Ma Tương: xác suất bạo kích tăng 18%, sau mỗi lần bạo kích xóa bỏ 1 tầng Ma Tương, duy trì 15s.

16 đến 25

Khi tấn công, có xác suất nhất định nhập ma, nhận được hiệu ứng “Vạn Tượng Giai Ma” và  “Tương Ma” tầng 3. 

Vạn Tượng Giai Ma: Khi bạo kích hấp thu 25% khí huyết công kích sát thương, duy trì 12s. 

Ma Tương: xác suất bạo kích tăng 21%, sau mỗi lần bạo kích xóa bỏ 1 tầng Ma Tương, duy trì 15s.

26 đến 35

Khi tấn công, có xác suất nhất định nhập ma, nhận được hiệu ứng “Vạn Tượng Giai Ma” và  “Tương Ma” tầng 3.

 Vạn Tượng Giai Ma: Khi bạo kích hấp thu 35% khí huyết công kích sát thương, duy trì 12s.

 Ma Tương: xác suất bạo kích tăng 24%, sau mỗi lần bạo kích xóa bỏ 1 tầng Ma Tương, duy trì 15s.

36 đến 48

Khi tấn công, có xác suất nhất định nhập ma, nhận được hiệu ứng “Vạn Tượng Giai Ma” và  “Tương Ma” tầng 3.

 Vạn Tượng Giai Ma: Khi bạo kích hấp thu 40% khí huyết công kích sát thương, duy trì 12s.

 Ma Tương: xác suất bạo kích tăng 27%, sau mỗi lần bạo kích xóa bỏ 1 tầng Ma Tương, duy trì 15s.

49

Khi tấn công, có xác suất nhất định nhập ma, nhận được hiệu ứng “Vạn Tượng Giai Ma” và  “Tương Ma” tầng 4.

 Vạn Tượng Giai Ma: Khi bạo kích hấp thu 50% khí huyết công kích sát thương, duy trì 12s.

 Ma Tương: xác suất bạo kích tăng 30%, sau mỗi lần bạo kích xóa bỏ 1 tầng Ma Tương, duy trì 15s.