Tứ Hải Quy Đao Quyết

Tên chiêu thức: Hô Phong Hoán Lãng

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 2s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Bạch ba sinh lãng, phong khởi vân dũng cảnh không khoát. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước.

Tên chiêu thức: Nghịch Phong Chi Trảm

 • Cấp:12
 • Phân loại: Hư
 • Hồi: 2s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Mạch thượng phong cấp, bạo hổ trừ thời bạt viễn sơn. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước. Phá phòng thành công sẽ đánh bay kẻ địch.

Tên chiêu thức: Vô Hạn Thiên Địa

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực(Khóa)
 • Hồi: 2s
 • Phạm vi: 3m
 • Hiệu quả: Kình thảo manh phát, vô hạn thiên địa hành tướng lục. Gây sát thương cho mục tiêu. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Tên chiêu thức: Lam Nguyệt Lưu Ảnh

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 10s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Thiên biên hạ nguyệt, nam kha nhất mộng không tàn ảnh. Nghiêng về bên trái phía dưới gây sát thương cho mục tiêu, nếu mục tiêu chưa đỡ đòn định thân mục tiêu 2s, khi tồn tại trạng thái Minh Đao có thể tốn 1 tầng trạng thái Minh Đao tự động thi triển 1 lần [Minh Đao-Song Lưu Phá]: Gây sát thương cho mục tiêu phạm vi 5m phía trước và phong chiêu mục tiêu chưa kịp đỡ đòn 3s.

Tên chiêu thức: Minh Đao-Song Lưu Phá

 

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 10s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Tiêu tiêu đao minh, huy thủ lệ sát hồn tiêu tán. Gây sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m phía trước, và phong chiêu mục tiêu chưa đỡ đòn 3s.

Tên chiêu thức: Yến Phản Bách Chuyển

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 15s
 • Phạm vi: 8m
 • Hiệu quả: Bách chuyển đoạn tục, oanh nhi yến tử cụ hoàng thổ. Gây sát thương cho mục tiêu, vung đao đơ mục tiêu chưa đỡ đòn, đòn cuối đâm về phía trước đánh ngã mục tiêu chưa đỡ đòn, khi thi triển ở trạng thái Minh Đao biến chiêu là [Minh Đao-Yến Hồi]: Có thể đánh bay mục tiêu chưa đỡ đòn

Tên chiêu thức: Minh Đao-Yến Hồi

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 15s
 • Phạm vi: 10m
 • Hiệu quả: Tiêu tiêu đao minh, huy thủ lệ sát hồn tiêu tán. Trảm kích mục tiêu gây sát thương, mục tiêu chưa kịp đỡ đòn sẽ bị đánh bay. Dùng xong bản thân xóa 1 tầng trạng thái Minh Đao

Tên chiêu thức: Huyền Tuyền Phi Tẩu

 • Cấp:6
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 12s
 • Phạm vi: 15m
 • Hiệu quả: Tâm lâm lại cảnh, thanh lãnh tự như bất hối thiên. Lao đến phía trước mục tiêu, vào trạng thái Minh Đao (Không có sát thương, khi thi triển là trạng thái Hoàng Bá Thể)

Tên chiêu thức: Trần Ngao Quy Hải

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 12s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Thiên thanh dã khoáng, hải nạp bách xuyên kiến tòng dung. Thu đao vào trạng thái Minh Đao đồng thời gây sát thương cho kẻ địch xung quanh, nếu kẻ địch xung quanh chưa đỡ đòn, đao khí cộng hưởng, khiến kẻ địch không thể đỡ đòn 2s.

Tên chiêu thức: Khoáng Đạt Không Linh

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 12s
 • Phạm vi: 1m
 • Hiệu quả: Phi khâm thản thản, không linh tối thị đẳng hưu nhàn. Đỡ đòn thành công là thêm cho bản thân 1 tầng trạng thái Không Linh: Tăng sát thương kỹ năng Minh Đao 5%, duy trì 15s có thể cộng dồn 5 tầng. Tồn tại trạng thái Không Linh thi triển kỹ năng Minh Đao có thể nhận thêm 20% tỉ lệ bạo kích.

Tên chiêu thức: Tứ Hải Hoành Hành

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực (Đại)
 • Hồi: 10s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Bình phiên đãng khấu, tứ hải hoành hành vô lập thảo. Liên tục trảm kích mục tiêu gây sát thương, khi thi triển ở trạng thái Minh Đao biến chiêu thành [Minh Đao-Lệ Tâm Trảm].

Tên chiêu thức: Minh Đao-Lệ Tâm Trảm

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực (Đại)
 • Hồi: 10s
 • Phạm vi: 10m
 • Hiệu quả: Tiêu tiêu đao minh, vung tay lệ sát hồn tiêu tán. Phi trảm nhất kích gây sát thương cho mục tiêu, sử dụng xong bản thân xóa 1 tầng trạng thái Minh Đao.

Hồn Ly Túy Mộng Công

Tên chiêu thức: Khổ Hải Vô Biên

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 2s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Khổ hải vô nhai khổ tác châu. Nhẹ nhàng mạnh mẽ đánh kẻ địch trong 5m phía trước gây sát thương, và thêm cho kẻ địch trạng thái "Khổ Hải Vô Nhai": Giảm tầm nhìn (Mất mục tiêu), hỗn loạn (rối loạn phím), duy trì 5s.

Tên chiêu thức: Nhất Chẩm Hoàng Lương

 • Cấp:12
 • Phân loại: Hư
 • Hồi: 2s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Nhất chẩm hoàng lương bán phù sinh. Xoay người vung chưởng, gây sát thương cho kẻ địch phía trước; Khi phá phòng thành công thêm cho kẻ địch trạng thái "Nhất Chẩm Hoàng Lương": Ngoại Phòng giảm 10%, trạng thái duy trì 5s.

Tên chiêu thức: Buồn Ngủ

 • Cấp:12
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 8s
 • Phạm vi: 3m
 • Hiệu quả: Hỗn hỗn ngạc ngạc tồn thế gian. Hai chân khóa họng, gây sát thương cho mục tiêu; Khi bản thân tồn tại trạng thái "Mộng Mị", mỗi đòn sẽ thêm cho mục tiêu 1 tầng trạng thái "Thụy Ý", khi cộng dồn đủ 8 tầng mục tiêu ngủ, bị tấn công xong tỉnh táo. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Tên chiêu thức: Mộng Mị Dĩ Cầu

 • Cấp:6
 • Phân loại: Giá
 • Hồi: 1s
 • Phạm vi: 0m
 • Hiệu quả: Dao bất khả cập mộng sở cầu. Đại mộng sơ tỉnh, thân triển cân cốt, khi bản thân vào trạng thái "Mộng Mị Dĩ Cầu", sau khi đỡ đòn thành công nhận được trạng thái "Mộng Mị": Khi thi triển chiêu thức [Hôn Hôn Dục Thụy], [Thụy Sinh Mộng Tử], [Khổ Tận Cam Lai], có cộng thêm hiệu quả.

Tên chiêu thức: Đại Triệt Đại Ngộ

 

 • Cấp: 12
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 12s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Dao bất khả cập mộng sở cầu. Đại mộng sơ tỉnh, thân triển cân cốt, khi bản thân vào trạng thái "Mộng Mị Dĩ Cầu", sau khi đỡ đòn thành công nhận được trạng thái "Mộng Mị": Khi thi triển chiêu thức [Hôn Hôn Dục Thụy], [Thụy Sinh Mộng Tử], [Khổ Tận Cam Lai], có cộng thêm hiệu quả.

Tên chiêu thức: Khổ Tận Cam Lai

 • Cấp: 12
 • Phân loại: Thực (Đại)
 • Hồi: 10s
 • Phạm vi: 3m
 • Hiệu quả: Khổ tận cam lai sinh vi thiện. Thái sơn áp đỉnh, tiếp cận áp chế đối thủ, gây sát thương cho mục tiêu. Khi bản thân tồn tại trạng thái "Mộng Mị", mỗi đòn thêm cho mục tiêu 1 tầng trạng thái "Thụy Ý", khi cộng dồn đủ 8 tầng mục tiêu ngủ, bị tấn công xong tỉnh táo.