VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Phục Ma Côn Pháp
Trường côn
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Phục Ma Côn Pháp

Binh khí: Trường côn

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Tại Phục Ma Côn, triết lý Phật Tông Tây Vực lại nhấn mạnh về tinh thần của người dụng võ. Các lộ chiêu thức đưa Đạt Ma vào trạng thái “Thiền”, vô cảm với ngoại lực, từ đó có hiệu quả giảm sát thương phải chịu, đồng thời tích lũy sức mạnh đến khi tung chiêu sẽ đánh bay mục tiêu, kèm thêm hiệu ứng đơ, hôn mê. Phục Ma Côn thể hiện đủ mọi điểm tinh túy trong quá trình khổ tu thiền lý, luyện võ của đệ tử Đạt Ma.

Kĩ năng:

Khai Thiên Thế Phách Địa Thế Thôi Sơn Thế Phá Vụ Thế Lôi Lạc Thế Xuyên Vân Thế Hổ Phục Thế Long Thôn Thế
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

Khai Thiên Thế

Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn, có thể thi triển trên không trung để đánh rớt mục tiêu. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ).

Cận - Đơn丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 3m

 

Phách Địa Thế

Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ).

Cận - Đơn丨Thời gian hồi 8s丨Tầm đánh 3m

 

Thôi Sơn Thế

Giá chiêu

Khiến bản thân đi vào trạng thái “Thôi Sơn Thế”: Sau khi đỡ đòn thành công, có 20% tỷ lệ nhận được Thôi Sơn Kình, duy trì 20s, nhiều nhất có thể chồng 3 tầng; trong thời gian duy trì Thôi Sơn Kình, bản thân có thể sử dụng tâm pháp đặc biệt, đánh ra có thể chấn bay kẻ địch chưa đỡ đòn trong phạm vi 5m quanh mình, mỗi lần dùng sẽ tốn 1 tầng Thôi Sơn Kình, và nhận sát thương trong trạng thái chưa đỡ đòn cũng sẽ tiêu hao số tầng Thôi Sơn Kình.

Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 1s

 

Phá Vụ Thế

Hư chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, nếu phá phòng thành công, sẽ cấm khinh công 3s, và bản thân nhận 1 tầng trạng thái “Thiền”: Khiến chiêu thức [Lôi Lạc Thế] mỗi đòn kèm thêm hiệu quả đơ ngắn, "Thiền" tôn tại 6s, không thể xếp chồng.

Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m

 

Lôi Lạc Thế

Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, đòn thứ 3 của chiêu thức có thể đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn; chiêu thức này khi tốn 1 tầng "Thiền", mỗi đòn đều kèm hiệu quả đơ ngắn. Quá trình thi triển chiêu thức có thể di chuyển tự do, quá trình xuất chiêu là trạng thái hoàng bá thể.

Cận - Đa丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 5m

 

Xuyên Vân Thế

Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, tấn công chính xác kẻ địch sẽ thêm cho bản thân 1 tầng "Thiền"”: Khiến chiêu thức [Lôi Lạc Thế] mỗi đòn kèm thêm hiệu quả đơ ngắn, "Thiền" tôn tại 6s, không thể xếp chồng.

Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m

Hổ Phục Thế

Khí chiêu

Thêm cho bản thân trạng thái “Hổ Phục”: Duy trì hồi phục khí huyết (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân), sát thương bản thân phải nhận giảm 60%, và bản thân không bị trạng thái xung phong khóa, trạng thái duy trì 3s, di chuyển sẽ giải trừ trạng thái này (Không thể thi triển trên không trung).

Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 30s

Long Thôn Thế

Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, quá trình thi triển chiêu thức là trạg thái hoàng bá thể. Mỗi đòn tấn công chính xác có thể đánh lui kẻ địch chưa đỡ đòn trên mặt đất, và thêm cho trạng thái Long Thôn: Sau khi chồng 5 tầng sẽ hôn mê 2s; chiêu thức mỗi đòn còn có thể đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn trên không hoặc dưới nước.

Cận - Đa丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 5m