Khuynh Thành Thích

 • Song thích
 • Tấn công đơn thể
 • Môn Phái

Khuynh Thành Thích

Binh khí: Song thích
Cự ly: Cận chiến
Thuộc tính: Âm Nhu
Đặc tính: Tấn công đơn thể
Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:
Khuynh Thành Thích là bộ võ học của phái Nga Mi với đặc trưng quyền pháp là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương. Phong thái đa dạng biến ảo hư hư thực thực cho nên các môn đồ của Nga Mi có danh tiếng là lai vô ảnh, khứ vô hình, dễ dàng khống chế tạo sát thương nội công cho mục tiêu.

Kĩ năng:
 • Muội Hỉ Vong Hạ
 • Đát Kỷ Hoặc Thương
 • Bao Tự Liệt Chu
 • Quý Phi Loạn Đường
 • Trầm Ngư Lạc Nhạn
 • Bế Nguyệt Tu Hoa
 • Nhất Cố Khuynh Thành
 • Tái Cố Khuynh Quốc
Kỹ năng Tên kỹ năng Loại chiêu Đánh giá Hiệu quả-tầng 1
Muội Hỉ Vong Hạ Thực chiêu Tạo sát thương nội cho mục tiêu trong phạm vi 10m; đòn đầu đánh trúng mục tiêu sẽ thêm cho bản thân 1 tầng "Khuynh Thành", có thể chồng 4 tầng, duy trì 15s.
Đát Kỷ Hoặc Thương Giá chiêu   Đỡ đòn thành công, có 25% tỷ lệ thêm “Hoặc Thương” cho kẻ tấn công: Duy trì mất khí huyết 10s, sát thương tăng theo uy lực nội công, sau khi kết thúc sẽ gây định thân 2s. (Khi “Hoặc Thương” tiêu biến trong 20s tiếp theo sẽ không chịu ảnh hưởng nữa)
Bao Tự Liệt Chu Hư chiêu   Tạo sát thương nội công cho mục tiêu trong phạm vi 5m phía trước, phá phòng thành công sẽ đánh ngã mục tiêu.
Quý Phi Loạn Đường Thực chiêu Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m xung quanh bản thân và liên tục đánh bay; chiêu thức đánh trúng mục tiêu lần đầu, sẽ thêm cho bản thân 1 tầng "Khuynh Thành", có thể chồng 4 tầng, duy trì 15s.
Trầm Ngư Lạc Nhạn Thực chiêu   Tạo sát thương nội công cho mục tiêu; chiêu thức đánh trúng mục tiêu lần đầu, sẽ thêm cho bản thân 1 tầng "Khuynh Thành", có thể chồng 4 tầng, duy trì 15s. (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ).
Bế Nguyệt Tu Hoa Khí chiêu   Khiến bản thân đi vào trạng thái "Tu Hoa": Duy trì hồi phục khí huyết, lúc này bản thân không thể thi triển chiêu thức, di chuyển có thể ngắt trạng thái, mỗi tầng “Khuynh Thành” có thể tăng 0.5 lần lượng hồi phục, sử dụng xong chiêu thức hoặc ngắt giữa chừng đều giải trừ “Khuynh Thành”, trạng thái kéo dài 3s. (Khi bản thân tồn tại 4 tầng “Khuynh Thành”, quá trình thi triển chiêu thức là Hoàng bá thể).
Nhất Cố Khuynh Thành Thực chiêu Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m trước mặt, nếu đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn, sẽ gây hôn mê 2s. (Khi bản thân tồn tại 4 tầng “Khuynh Thành”, quá trình thi triển chiêu thức là Hoàng bá thể).
Tái Cố Khuynh Quốc Thực chiêu Tạo sát thương nội công cho mục tiêu.