Tu Hành Nhập Học

Người chơi Danh Tuấn Giang Hồ mỗi ngày chỉ cần tiến hành ký tên nhận thưởng tương ứng là đã nhận được quà.

Thời gian

  • Từ ngày 06/09 đến ngày 30/09/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh (Không áp dụng máy chủ Tinh Miễu Các).

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi đăng nhập vào game mở giao diện Tu Hành phía trên giữa màn hình để tiến hành điểm danh và nhận thưởng.
  • Phần thưởng sẽ được gửi qua thư hệ thống.

Phần thưởng

NgàyPhần thưởng 1Phần thưởng 2Phần thưởng 3Thưởng tích lũy ký tên
Ngày thứ 1 Hoàng Tiên Lộ x2Thúy Ngọc Nội Tu Đan x2 
Ngày thứ 2 Quyển Cán Tẩy x10Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật x10 
Ngày thứ 3Vân Nhai LệnhHiệp Khách Lệnh x10Thập Hương Phản Sinh Hoàn x5 
Ngày thứ 4 Tuyết Liên Đan x10Hỗn Nguyên Dịch cân Đan x10 
Ngày thứ 5 Binh Lục (Thượng) x2Kỳ Trân x2Hy Thế Trân Bảo x2
Ngày thứ 6 Ngũ Uẩn x20Điểm Sôi Nổi [50] x1 
Ngày thứ 7Vân Nhai LệnhPhiếu Vàng Vạn Linh x5Điểm Sôi Nổi [50] x1 
Ngày thứ 8 Hoàng Tiên Lộ x2Thúy Ngọc Nội Tu Đan x2 
Ngày thứ 9 Quyển Cán Tẩy x10Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật x10 
Ngày thứ 10 Hiệp Khách Lệnh x10Thập Hương Phản Sinh Hoàn x5Huyền Ngọc Phấn (khóa) x1
Ngày thứ 11 Tuyết Liên Đan x10Hỗn Nguyên Dịch cân Đan x10 
Ngày thứ 12Vân Nhai LệnhBinh Lục (Thượng) x2Kỳ Trân x2 
Ngày thứ 13 Ngũ Uẩn x20Điểm Sôi Nổi [50] x1 
Ngày thứ 14 Phiếu Vàng Vạn Linh x5Điểm Sôi Nổi [50] x1 
Ngày thứ 15 Hoàng Tiên Lộ x2Thúy Ngọc Nội Tu Đan x2Nội công tham ngộ bản 14 ngày x1
Ngày thứ 16 Quyển Cán Tẩy x10Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật x10 
Ngày thứ 17Vân Nhai LệnhHiệp Khách Lệnh x10Thập Hương Phản Sinh Hoàn x5 
Ngày thứ 18 Tuyết Liên Đan x10Hỗn Nguyên Dịch cân Đan x10 
Ngày thứ 19 Binh Lục (Thượng) x2Kỳ Trân x2 
Ngày thứ 20 Ngũ Uẩn x20Điểm Sôi Nổi [50] x1 
Ngày thứ 21Vân Nhai LệnhPhiếu Vàng Vạn Linh x5Điểm Sôi Nổi [50] x1 
Ngày thứ 22 Hoàng Tiên Lộ x2Thúy Ngọc Nội Tu Đan x2 
Ngày thứ 23 Quyển Cán Tẩy x10Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật x10 
Ngày thứ 24 Hiệp Khách Lệnh x10Thập Hương Phản Sinh Hoàn x5 
Ngày thứ 25 Tuyết Liên Đan x10Hỗn Nguyên Dịch cân Đan x10Bách Niên Tuyết Liên Quả x10
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan (1 ngày) x50