Nhân đôi phúc lợi

Nhằm tạo thêm không khí sôi động và giúp cho quý nhân sĩ có nhiều điều kiện thuận lợi hành tẩu trong cõi Cửu Âm Chân Kinh, nay Bổn Trang cho ra mắt sự kiện Phúc lợi nhân đôi với nội dung như sau:

Thời gian

  •  Sau khi mở máy chủ ngày 24/07 đến 23:59 ngày 31/07/2019.

Phạm vi

  • Máy chủ mới Tiểu Long Nữ.

Nội dung

♦ Bạc vụn diễn võ x2:

  • Quy tắc sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ chưa mở Diễn Võ x2 thì mỗi ngày Bạc vụn Diễn Võ tối đa là 100 lượng, quý nhân sĩ đã mở Bạc vụn diễn võ x2 mỗi ngày có thể tăng Bạc vụn diễn võ lên đến 200 lượng. 

♦ Tâm đắc sống x2:

  • Quy tắc sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tâm đắc sẽ nhân đôi, gồm:

          - Tâm đắc nghề nhận được khi tiêu hao thể lực để nhận.

          - Tâm đắc nghề nhận được khi khiêu chiến sư phụ.

          - Tâm đắc nhận được khi dùng các đạo cụ thư họa do họa sư vẽ ra.

  • Lưu ý: Giới hạn tâm đắc cao nhất người chơi nhận được trong ngày không thay đổi.

♦ Tăng lợi ích luyện nhóm:

  • Quy tắc sự kiện: Trong thời gian sự kiện diễn ra, vào 21h00-23h00 mỗi tối, người chơi tham gia luyện nhóm sẽ được tăng 20% Chuyển hóa Tu Vi.