Kim Trư Tống Phúc

Chào mừng PBM Phi Hoa Kiếm Ảnh, BQT Cửu Âm Chân Kinh đến quý nhân sĩ sự kiện Hổ Vàng Trợ Tu Hành!

 

Thời gian

  • Bắt đầu từ ngày 15/06 đến ngày 22/06/2022.

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, khi đăng nhập game nhân sĩ nhận Quà Hổ Vàng ở NPC Thượng Võ Tô Châu (Đại Sứ Sự Kiện) (389,768), mở quà xong có 24 giờ hồi. Mỗi lần mở quà đều nhận được Hy Thế Trân Bảo*1

Lưu ý

- Quà Kim Trư Tống Phúc mỗi nhân vật trong thời gian sự kiện chỉ có thể nhận được 1 lần.

- Quà cần Danh Tuấn Giang Hồ mới có thể mở.

- Đạo cụ trong quà đều là Khóa.

- Thời gian hết hạn của Quà Kim Trư là 24h sau khi rút xuống túi.

- Nếu mở quà mà chưa nhặt được thì sau khi đóng giao diện sẽ vào thời gian hồi 24 giờ, vui lòng chú ý không gian Túi trước khi mở quà và thao tác cẩn thận.