Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

Một số điều chỉnh xuất/phản sư Ẩn Thế Môn Phái

01-12-2016

Chư vị thân mến,

 

Tại phiên bản mới, có một số điều chỉnh về xuất/phản sư Ẩn Thế Môn Phái. Quý nhân sĩ hãy cùng Bổn Trang dõi theo nội dung chi tiết như sau:

Xuất sư - Phản sư Cổ Mộ Phái

Nhân sĩ muốn xuất/phản sư, đến gặp NPC Dương Tà (47,120) tại map Cổ Mộ để nhận nhiệm vụ (Q)

 

 

♦ Phản sư

 

- Danh phận 1: Nội công, võ học, tạp học Cổ Mộ bị xóa sạch

- Danh phận 2: Võ học bảo lưu 1 tầng, nội công, tạp học xóa sạch

 

♦ Xuất sư

 

- Từ danh phận 3 đến danh phận 9: Nếu người chơi muốn xuất sư phải có vật phẩm Thẻ xuất sư. Thẻ này đổi ở NPC Cố Ninh (-280, -440) map Cổ Mộ

- Danh phận 10 xuất sư không cần thẻ

- Xuất sư từ danh phận 3 đến danh phận 10 thì nội công, võ học được giữ nguyên. Tạp học xóa bỏ.

- Nếu chưa luyện nội công, và võ học mà chỉ đổi thì vẫn được giữ nguyên số tầng.

- Thời gian vào lại ẩn thế sau khi xuất phản sư là 24 ngày.

 

Xuất sư - Phản sư Trường Phong Tiêu Cục

Nhân sĩ muốn xuất/phản sư, đến gặp NPC Tiêu Vũ (1873,384) map Kim Lăng để nhận nhiệm vụ (Q)

 

 

♦ Phản sư

 

- Danh phận 1: Nội công, võ học, tạp học Trường phong đều bị xóa

- Danh phận 2: Nội công, tạp học bị xóa. Võ học giữ lại tầng 1.

 

♦ Xuất sư

 

- Từ danh phận 3 đến danh phận 9, muốn xuất sư thì sau khi nhận (Q) đến NPC Khâu Văn Hạo (1762 454) mua thẻ Xuất Sư sau đó trở về gặp Tiêu Vũ để trả (Q).

- Danh phận 10 xuất sư không cần đến thẻ xuất sư này.

- Xuất sư danh phận 3 đến danh phận 10 bảo lưu toàn bộ võ học nội công, xóa bỏ tạp học.

- Nếu chưa luyện nội công, và võ học mà chỉ đổi thì vẫn được giữ nguyên số tầng.

- Thời gian vào lại ẩn thế sau khi xuất phản sư là 24 ngày.

 

Xuất sư - Phản sư Niệm La Bá

Nhân sĩ đến gặp NPC Cổ Tiêu Yên (Niệm La Bá 2174 ; 569) để xem điều kiện xuất/phản sư Niệm La Bá. Sau đó, đến gặp NPC Thủy Hàn Thu (2189; 601) tại map Niệm La Bá để nhận nhiệm vụ.

 

 

♦ Phản sư

 

- Bị buff 24 ngày sau mới vào lại phái.

- Danh phận 1: Xóa tất cả nội công, võ học, danh vọng NLB.

- Danh phận 2: Xóa nội công, tạp học danh vọng, skill giữ lại 1 tầng.

 

♦ Xuất sư

 

- Sẽ bị buff 24 ngày sau mới vào lại phái.

- Xuất sư từ danh phận 3 đến 9 cần có vật phẩm Thẻ xuất sư niệm la. Danh phận 10 không cần.

- Xuất sư sẽ giữ nguyên toàn bộ nội công, võ học. Xóa tạp học.

- Nếu đổi mà chưa luyện thì số tầng vẫn được giữ nguyên.

- Vật phẩm này đổi ở NPC Cửu Kiều (NLB 2066, 1124)

 

 

♦ Ở đây sẽ có 2 hướng để người chơi lựa chọn

 

- Người chơi xuất sư gia nhập Đường Môn (sẽ bị xóa tạp học NLB)

- Người chơi xuất sư gia nhập VMP (xóa tạp học và võ học nội công liên quan đến Đường Môn)

Xuất sư - Phản sư Huyết Đao Môn

Nhân sĩ đến gặp NPC Tu Vi (-117, -529) tại map Huyết Đao Môn để xem điều kiện xuất/phản sư Niệm La Bá. Sau đó, đến gặp NPC Bàng Thanh(-115, -529) tại map Huyết Đao Môn để nhận nhiệm vụ.

 

 

♦ Phản sư

 

- Bị buff 24 ngày sau mới vào lại phái.

- Danh phận 1: Xóa tất cả nội công, võ học, danh vọng HDM.

- Danh phận 2: Xóa nội công, tạp học danh vọng, skill giữ lại 1 tầng.

 

♦ Xuất sư

 

- Sẽ bị buff 24 ngày sau mới vào lại phái.

- Xuất sư từ danh phận 3 đến 9 cần có vật phẩm Thẻ xuất sư Huyết Đao. Danh phận 10 không cần.

- Xuất sư sẽ giữ nguyên toàn bộ nội công, võ học. Xóa tạp học.

- Nếu đổi mà chưa luyện thì số tầng vẫn được giữ nguyên.

- Thẻ này đổi ở NPC Hà Văn Thao (-177, -152) map Huyết Đao Môn

 

ĐẠI TIỆC CỬU ÂM
Code