Kích hoạt
01

Phong Khởi Kiếm Ca

Giới thiệu: Giftcode chào mừng PBM Phong Khởi Kiếm Ca
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage CACK.

 • Thẻ Kinh Điển [Phong Khởi Kiếm Ca]

  - Số lượng: 01
  - Mở ra nhiều vật phẩm quý giá
 • Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 200% tốc độ chuyển hóa, duy trì 60 phút
 • Tôn hiệu "Dật Kiếm Vân Tiêu"

  - Số Lượng: 01
 • Túi Mở Rộng Ưu

  - Số Lượng: 01
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 03
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
 • Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Dùng xong tăng tốc độ di chuyển
02

Mặc Nhẫn Quy Nguyên

Giới thiệu: Giftcode chào mừng PBM Phong Khởi Kiếm Ca
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage CACK

 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 03
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
 • Quà Mặc Nhẫn Quy Nguyên

  - Số lượng: 01
 • Thẻ Dịch Dung

  - Số lượng: 02
  - Có thể thay đổi khuôn mặt nhân vật
 • Quyển Cán Tẩy

  - Số lượng: 10
  - Sử dụng thay đổi thuộc tính trang bị
 • Bách Niên Tuyết Liên Quả

  - Số Lượng: 05
03

Mộ Kiếm Tầm Tầm

Giới thiệu: Giftcode chào mừng PBM Phong Khởi Kiếm Ca
Cách nhận: Nhận từ các trang báo điện tử

 • Thẻ Kinh Điển Mộ Kiếm Tầm Tâm

  - Số lượng: 01
  - Mở ra nhiều vật phẩm quý giá
 • Tuyệt địa (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tọa kỵ, tốc độ 10.5
 • Triều Dương Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 200% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 15 phút
 • Tôn hiệu "Dương Ngã Quân Uy"

  - Số Lượng: 01
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số Lượng: 05
04

Báo Danh Intro

Giới thiệu: Giftcode chào mừng PBM Phong Khởi Kiếm Ca
Cách nhận: Tham gia event trên intro Phiên Bản Mới

 • Tôn Hiệu "Vấn Đỉnh Trung Nguyên"

  - Số lượng: 01
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  - Số lượng: 03
  - Tăng nội công, tu vi và chân khí
 • Khoái Hoạt Náo Lễ Hoa (Khóa)

  - Số lượng: 01
 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Tuyệt địa (7 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Tọa kỵ, tốc độ 10.5

STT

Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu