Khinh công mới

Khinh công mới xuất hiện tại Cửu Âm Chân Kinh có gì hot?

Bạch Điểu Lăng Vân

Đại Bằng Chấn Dực

 • “Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù dao trực thăng cửu vạn lý.” Thân pháp khinh công, trữ lực đề khí nhảy lên, giống như đạp gió bay lên.
 • Cách thao tác: Space (phím nhảy) x2.
 • Trạng thái trước đó: trạng thái Ngự Phong.

Phi Yên Xuyên Không

 • "Bách thước lâu đầu khinh tòng ảnh, cửu tiêu vân ngoại thế xuyên không.” Thân pháp khinh công, bế khí ngưng thần, bay ngang bay dọc không suy yếu.
 • Cách thao tác: Space (phím nhảy)
 • Trạng thái trước đó: Nhất Đoạn Xung Thích (trạng thái nhảy), Nhị Đoạn Xung Thích (giai đoạn 1 xong trượt cánh), Tam Đoạn Xung Thích (giai đoạn 2 xong trượt cánh)

Linh Hạc Ngự Phong

 • Thân pháp khinh công, đề khí khinh thân, mượn thế giang tay ngự phong, giống như đôi cánh sau lưng.
 • Cách thao tác: Tự động vào
 • Trạng thái trước đó: Trên không.

Mãnh Chuẩn Phốc Thực

 • Thân pháp khinh công cưỡi, trạng thái như chim ưng, tư thế phát lực, khom lưng rơi xuống nhanh.
 • Cách thao tác: ALT (phím tắt khinh công 3).
 • Trạng thái trước đó: Trên không.

*Một vài hình ảnh

Điệp Luyến Hoa

 

Hoa Phi Điệp Vũ

 • Cách thao tác: Space (Phím nhảy) X2.
 • Trạng thái trước đó: trạng thái Ngự Phong.

Giáp Điệp Xuyên Hoa

 • Cách thao tác: Space (Phím nhảy).
 • Trạng thái trước đó: Nhất Đoạn Xung Thích (trạng thái nhảy), Nhị Đoạn Xung Thích (giai đoạn 1 xong trượt cánh), Tam Đoạn Xung Thích (giai đoạn 2 xong trượt cánh).

Điệp Vũ Du Xuân

 • Cách thức thao tác: Tự động vào.
 • Trạng thái trước đó: Trên không.

Bằng Du Điệp Mộng

 • Cách thao tác: ALT (Phím tắt khinh công 3).
 • Trạng thái trước đó: Trên không.

*Một vài hình ảnh

Tróc Vân Lữ Nguyệt Thân Pháp

Xung Thiên Đăng

 • Cách thao tác: Space (Phím nhảy) x2.
 • Trạng thái trước đó: Trạng thái Ngự Phong

Tróc Nguyệt Tam Tòng

 • Cách thao tác: Space (phím nhảy).
 • Trạng thái trước đó: Nhất Đoạn Xung Thích (trạng thái nhảy), Nhị Đoạn Xung Thích (giai đoạn 1 xong trượt cánh), Tam Đoạn Xung Thích (giai đoạn 2 xong trượt cánh).

Phất Vân Quyết

 • Cách thao tác: Tự động vào.
 • Trạng thái trước đó: Trên không.

Thiên Quân Trụy

 • Cách thao tác: ALT (phím tắt khinh công 3).
 • Trạng thái trước đó: Trên không.

*Một vài hình ảnh

Hoành Tiêu Tứ Quyết

Quán Nhật Thân Pháp

 • Thân pháp khinh công, nghiên cứu đề khí ngưng thần, nhảy lên, có tư thế xông lên trời.
 • Cách thao tác: Space (phím nhảy) x2.
 • Trạng thái trước đó: trạng thái Ngự Phong.

Đăng Tiêu Tam Hoành

 • Thân pháp khinh công, bay lên mượn thế vận dụng sức, xoay thân liên tục.
 • Cách thao tác: Space (phím nhảy).
 • Trạng thái trước đó: Nhất Đoạn Xung Thích (trạng thái nhảy), Nhị Đoạn Xung Thích (giai đoạn 1 xong trượt cánh), Tam Đoạn Xung Thích (giai đoạn 2 xong trượt cánh)

Thiên Hà Trục Lưu

 • Thân pháp khinh công, đề khí khinh thân, giống như bay lên.
 • Cách thao tác: Tự động vào.
 • Trạng thái trước đó: Trên không.

Lưu Tinh Tật Lạc

 • Thân pháp khinh công, xoay chuyển không khí, rơi xuống như sao bang.
 • Cách thao tác: ALT (phím tắt khinh công 3).
 • Trạng thái trước đó: Trên không.

*Một vài hình ảnh