Hiệu quả võ kỹ [Vong Xuyên Kiếm Pháp] - [Thu Thủy]:

Hiệu quả võ kỹ [Vong Xuyên Kiếm Pháp] - [Thu Thủy]
Võ kỹ Mô tả
Triều triều mộ mộ nhu đoạn trường - Thu Thủy

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Phạm vi ảnh hưởng chiêu thức tăng 1m

Hoảng hoảng hốt hốt ám tiêu hồn - Thu Thủy

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Tỉ lệ chính xác tăng nhiều, mỗi đòn có thể kèm sát thương x0.15 của nội lực đã mất, nhưng thời gian hồi tăng 2s

Tinh tinh điểm điểm diệt thương mang - Thu Thủy

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Mỗi đòn có thể kèm sát thương x0.12 của nội lực mục tiêu đã mất

Lưu ý

  • Võ kỹ trên sau khi học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể dùng sinh hiệu quả, đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Thu Thủy] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [Vong Xuyên Kiếm Pháp] sẽ có thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh