Thiên Tình Mã nhìn xa như áng mây màu, nhìn gần đỏ như son. Thiên Tình Y chân bước nở hoa, mang theo lời chúc phúc “Tâm hữu thiên thiên kết”. Tương truyền ai sở hữu được Thiên Tình Y và Thiên Tình Mã sẽ có được một tình yêu trọn vẹn, thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không rời.