Bên trong gồm:

- 20 Di Thân Đan (Tăng 10.000 điểm chuyển hoá tu vi)

- 10 Thiên Sơn Tuyết Liên Quả ( Sử dụng 100.000 tu vi)

- 05 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan Tinh Chế (Tăng 200% tốc độ chuyển hoá nội công, 60 phút)

- 05 Triều Dương Nội Tu Đan (Tăng 200% tốc độ chuyển hoá nội công, 15 phút)

- 05 Thuý Ngọc Nội Tu Đan (Tăng 100% tốc độ chuyển hoá nội công, 60 phút)

- 05 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan (Tăng 40% tốc độ chuyển hoá nội công, 60 phút)

Tất cả vật phẩm đều cố định.

Giá: 385

Tình trạng: Hết Hàng

U23VN