01

Cửu Âm Lệnh I <Nhận quà miễn phí>

Đối tượng: Gói quà Cửu Âm Lệnh 1 dành riêng cho các tài khoản ở máy chủ Độc Cô Cầu Bại. Có thế nhận quà từ lúc 10h00 ngày 12/07/2018.

02

Cửu Âm Lệnh II <Nhận quà miễn phí>

Đối tượng: Gói quà Cửu Âm Lệnh 2 dành cho những tài khoản ở các máy chủ còn lại. Có thế nhận quà từ lúc 15h00 ngày 09/7/2018.

STT

Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu