Tinh Luyện Trang Bị

 

 Trang bị luôn là điều mà người chơi quan tâm nhất trên mỗi nhân vật của mình. Muốn nhận vật được mạnh hơn người chơi cần phải nâng cấp trang bị đang có lên cao hơn. Phiên bản mới này, Cửu Âm Chân Kinh sẽ ra mắt tính năng mời nhằm tạo điều kiện cho người chơi ngày càng mạnh hơn. Đó là tính năng Tinh Luyện Trang Bị.

 Loại Trang Bị Ngũ Phẩm:

Phòng cụ: Trang Sức, Y Phục, Quần, Hài, Hộ Oản, Bảng Thoái, Đầu Quán.

Trang Sức: Hạng Liên, Nhĩ Hoàng, Giới Chỉ.

Vũ khí: Đơn Đao, Đơn Kiếm, Đoản Kiếm, Song Kiếm, Song Thích, Song Kiếm, Đoản Côn, Trường Côn, Phi Trảo.

Quy tắc tinh luyện:

Công thức:

 - Các NPC kỹ năng sống thành thị tiến hành tinh luyện (Thợ May, Thiết Tượng, Xảo Tượng).

Nguyên Liệu

Thành phẩm

-  Trang bị Kim phẩm cấp 3 + Trang bị Kim phẩm cấp 3 + Dung Hợp Tán_2

-  Trang bị Kim phẩm cấp 3 + Kim Ti Phấn + Dung Hợp Tán_2

Trang Bị Kim Phẩm Cấp 4

-  Trang bị Ngọc phẩm cấp 3 + Trang bị Ngọc Phẩm cấp 3 + Dung Hợp Tán_3

-  Trang bị Ngọc phẩm cấp 3 + Huyền Ngọc Phấn + Dung Hợp Tán_3

Trang Bị Ngọc Phẩm Cấp 4

-  Trang bị Bạc phẩm cấp 4 + Trang bị Bạc phẩm cấp 4 + Dung Hợp Tán_1

Trang bị Bạc Phẩm Cấp 5

-  Trang bị Kim phẩm cấp 4 + Trang bị Kim Phẩm cấp 4 + Dung Hợp Tán_2

- Trang bị Kim Phẩm cấp 4 + Kim Ti Phấn + Dung Hợp Tán_2

Trang bị Kim Phẩm Cấp 5

- Trang bị Ngọc phẩm cấp 4 + Trang bị Ngọc phẩm cấp 4 + Dung Hợp Tán_3

- Trang bị Ngọc phẩm cấp 4 + Huyền Ngọc Phấn + Dung Hợp Tán_3

Trang bị Ngọc Phẩm Cấp 5

Lưu ý:

Trang bị thành phẩm sẽ cùng loại với trang bị chính được đặt vào tinh luyện.

Ví dụ đặt trang bị chính là Trường Côn thì thành phẩm nhận sẽ là Trường Côn.

Giới thiệu nguyên liệu:

Kim Ti Phấn, Huyền Ngọc Phấn có tại Cấm Địa Trấn Phái, Kỳ Ngộ rớt ra (Cấm địa rơi ra sẽ cố định, Kỳ Ngộ rơi ra không cố định).

Dung Hợp Tán_1, Dung Hợp Tán_2, Dung Hợp Tán_3 = Trực tiếp mua ở tiệm NPC kỹ nghệ.

Nguyên liệu

Giá tiền

Dung Hợp Tán 1

10 lượng bạc khóa

Dung Hợp Tán 2

150 lượng bạc không khóa

Dung Hợp Tán 3

250 lượng bạc không khóa

Chú ý tinh luyện:        

Trang bị tinh luyện chính phải là trang bị đã giám định hoàn tất (độ bền trang bị phải lớn hơn 10)        

Mở giao diện mặc định giữ lại thuộc tính trang bị chính, sau khi xóa bỏ sẽ không giữ lại thuộc tính khai quang của trang bị chính.        

Trang bị Bạc tinh luyện ra trang bị không thể giữ lại thuộc tính đã giám định, người chơi phải giám định lại từ đầu.        

Không thể phân giải, không thể sửa, trang bị Bạc, Kim, Ngọc có thời gian (ví dụ như trang bị Sư Môn đều có hạn sử dụng) đều không thể dùng tính năng tinh luyện.

Quy tắc cố định:        

Trang bị trong cột trang bị chính cố định, trang bị hợp thành ra cũng cố định.        

Dùng Kim Ti Phấn, Huyền Ngọc Phấn tinh luyện ra Trang bị Kim hoặc Ngọc, cũng sẽ bị cố định.

Trang bị Bạc phẩm cấp 4 sau khi tinh luyện đều không cố định.

Tinh luyện Trang bị Bạc       

Trang bị Bạc phẩm cấp 4 trong thanh tinh luyện chính, chỉ phán đoán Bạc Trang-4 trong thanh trang bị chính có giám định được hay không, không cần hoàn tất giám định (hạn chế Trang bị Bạc phẩm cấp 4).

Trang Bị Ngũ Phẩm       

Trang bị Kim Ngọc phẩm cấp 5 có thể dùng tính năng "Chuyển hóa thuộc tính trang bị Kim Ngọc", "Thiết lập lại thuộc tính Trang bị Kim Ngọc".         

Vũ Khí Bạc, Kim, Ngọc phẩm cấp 5 có thể dùng tính năng "Thiết lập lại phục vụ (thiết lập lại thuộc tính vũ khí, chiêu thức)".

Quy trình tinh luyện

Có trang bị muốn tinh luyện:

  Đặt trang bị muốn tinh luyện và nguyên liệu vào. 

Sau đó bấm OK sẽ hiện ra giao diện nhắc nhở:

Tiếp tục bấm OK nếu không muốn tinh luyện tiếp thì bấm Hủy.

Sau khi tinh luyện trang bị thành công hệ thống sẽ nhắc nhở người chơi:

Cùng thụ hưởng thành phẩm.

  

Luyện chế trang bị kim ngọc ngũ phẩm (Chức năng này chưa mở):

Luyện chế trang bị:

Có thể lấy phẩm cấp 5 kim, ngọc trang bị (trang bị cùng loại) chuyển hóa thành trang bị ngũ phẩm khác (trang bị cùng bộ vị), (chuyển đổi sẽ không thay đổi quan hệ cố định và thuộc tính giám định trên trang bị chính) Người chơi có thể căn cứ vào thuộc tính trang bị bản thân cần để chuyển đổi trang bị tương ứng, chỉ có trang bị ngũ phẩm cùng phẩm chất, cùng cấp, không cùng loại trang bị mới có thể tiến hành chuyển đổi, không cho phép chuyển đổi quá phẩm chất, quá cấp.

Quy tắc luyện chế:

Trang bị cùng loại (vũ khí, phòng cụ, trang sức) phẩm cấp kim, ngọc trang bị + phí luyện chế tương ứng = Trang bị (vũ khí, phòng cụ, trang sức) vàng, ngọc khác.

Chú ý:

 Sau khi server mở thành công phiên bản Trấn Phái, người chơi có thể sử dụng tính năng chuyển đổi ở NPC cuộc sống (Thợ May, Thiết Tượng, Xảo Tượng) ở các thành chính lớn

 Chỉ có người chơi Danh Tuấn Giang Hồ mới có thể dùng tính năng luyện chế

 Thanh trang bị chính chỉ có thể thả vào trang bị đã hoàn tất giám định và độ bền lớn hơn 90

 Luyện chế chỉ giữ lại thuộc tính giám định trong bộ kiện luyện chế chính, hiệu ứng đặc biệt hoặc thuộc tính thời trang sẽ chuyển đổi thành hiệu ứng đặc biệt và thuộc tính thời trang trên trang bị mới

 Quan hệ cố định của trang bị ở thanh trang bị chính.Nếu cố định sẽ cố định.Không cố định sẽ không cố định.

 Tính năng này chỉ tiến hành chuyển đổi đối với trang bị kim ngọc phẩm cấp 5 được rèn ra, những cách khác nhận được trang bị kim ngọc phẩm cấp 5 không thể dùng tính năng này.

 Không thể phân giải, không thể sửa, thời trang kim, ngọc có thời hạn dùng không thể dùng tính năng chuyển đổi.

Thu phí:

Loại trang bị

Phí

Trang bị Kim Phẩm cấp 5

10 lượng

Trang bị Ngọc phẩm cấp 5

40 lượng

Tính năng thiết lập lại chiêu thức, thuộc tính giám định vũ khí:

Tính năng thiết lập lại thuộc tính vũ khí

Ngẫu nhiên thiết lập lại điểm số, thuộc tính phá phòng và sát thương của vũ khí.

Không ảnh hưởng đến kỹ năng thuộc tính giám định ban đầu của vũ khí.

 

Thu phí:

Loại trang bị

Phí

Trang bị Phẩm cấp 3 và 4

30 lượng bạc khống khóa 1 lần

Trang bị Phẩm cấp 5

40 lượng bạc không khóa 1 lần

 Tính năng thiết lập lại định hướng thuộc tính giám định của vũ khí

* Ví dụ:

- Sát thương và phá phòng trên vũ khí không đổi, trị số ngẫu nhiên thiết lập lại.

- Không ảnh hưởng đến kỹ năng thuộc tính giám định ban đầu.

+ Sát thương 40

+ Sát Thương 30

+ Phá Phòng 20.

-  Sau khi sử dụng tính năng này có thể làm mới lại chỉ số trang bị.

* Ví dụ:

- Vũ khí 3 dòng thành phẩm (Cao hơn chỉ số cũ hoặc thấp hơn chỉ số cũ tùy thuộc vào may mắn)

+ Sát thương 50

+ Sát thương 50

+ Phá Phòng 10

Thu phí:

Loại trang bị

Phí

Trang bị Phẩm cấp 3 và 4

40 lượng bạc không khóa 1 lần

Trang bị Phẩm cấp 5

50 lượng bạc không khóa 1 lần

Tính năng thiết lập lại chiêu thức

Thiết lập lại chiêu thức:

Tiến hành thiết lập lại ngẫu nhiên đối với những chiêu thức võ học trên trang bị, ngẫu nhiên từ những bộ võ xuất hiện trên trang bị này (không cung cấp bộ võ cố định, tính năng chiêu thức ngẫu nhiên).

Tính năng này cho phép Trang bị Bạc – Kim – Ngọc.

 

Quy tắc thu phí:

Phán đoán số lượng bộ võ học phòng cụ và vũ khí loại này sử dụng. Số lượng bộ võ học trong 1 loại vũ khí càng nhiều thì thu phí càng rẻ.

Số lượng võ học

Bạc tiêu hao (Không khóa)

Tổng tiền

1

x

x

2

x

x

3

65 Lượng

195 Lượng

4

65 Lượng

260 Lượng

5

50 Lượng

250 Lượng

6

40 Lượng

240 Lượng

7

40 Lượng

280 Lượng

8

30 Lượng

240 Lượng

9

30 Lượng

270 Lượng

10

25 Lượng

250 Lượng

11

25 Lượng

275 Lượng

Quy tắc tính năng:

Thuộc tính giám định vũ khí và thiết lập lại định hướng: Chỉ có thể thả vào vũ khí phẩm chất kim, ngọc đã giám định hoàn toàn.

 Tính năng thiết lập lại chiêu thức: có thể thả vào vũ khí và phòng cụ phẩm chất bạc, kim, ngọc giám định hoàn toàn, và có kỹ năng thuộc tính giám định.

 Thả vào phòng cụ, vũ khí đều đã cố định tính năng thiết lập lại, và độ bền trang bị >0.

 Phòng cụ, vũ khí sau khi thiết lập lại sẽ không thay đổi quan hệ cố định.

Hiệu ứng Kim Ngọc Trang Ngũ Phẩm:

Loại - Phẩm chất

Tên trang bị

Hiệu ứng một trang bị

Hiệu ứng bộ thời trang

Đầu Quán - Kim

Bích Hải Vân Đào Phát Sức

Giảm tỉ lệ bị đánh choáng

Mặc hơn 6 chiếc

Bích Hải Vân Đào

rồi kích hoạt:

Bị tấn công

khiến đối thủ

hoa mắt,

giảm mạnh né và

chính xác của địch

Hạng Liên - Kim

Bích Hải Vân Đào Hạng Liên

Tốc độ chuyển hóa EXP tăng ít

Y Phục - Kim

Bích Hải Vân Đào Thượng Sam

Liên tục bị tấn công dưới 10 lần nhận Bảo Y Hộ Thể, giảm chịu sát thương, trong một khoảng thời gian chỉ kích hoạt 1 lần

Quần - Kim

Bích Hải Vân Đào Hạ Sam

Giảm tỉ lệ bị hành động hạn chế

Hài - Kim

Bích Hải Vân Đào Ủng

Tăng nhất định tốc độ di chuyển

Bảng Thoái - Kim

Bích Hải Vân Đào Bảng Thoái

Tăng nhất định độ cao nhảy

Hộ Oản - Kim

Bích Hải Vân Đào Hộ Oản

Sức đỡ đòn và tốc độ hồi phục tăng ít

Nhĩ Hoàn - Kim

Bích Hải Vân Đào Nhĩ Hoàn

Tốc độ chuyển hóa EXP tăng ít

Giới Chỉ - Kim

Ảo Tà Giới Chỉ

Tốc độ chuyển hóa EXP tăng ít

Mang vũ khí

Ảo Tà và 2 Ảo

Tà Giới Chỉ

rồi kích hoạt:

Liên kích quá 10,

trong thời gian ngắn

tăng lượng lớn

xác suất Bạo Kích

và Chính Xác.

Đơn Đao - Kim

Ảo Tà Đao

Khi tấn công khiến đối thủ ùn tắc huyết khí, giảm tốc độ hồi sức đỡ đòn

Song Đao - Kim

Ảo Tà Song Đao

Khi tấn công khiến đối thủ ùn tắc huyết khí, giảm tốc độ hồi sức đỡ đòn

Đơn Kiếm - Kim

Ảo Tà Đơn Kiếm

Khi tấn công khiến đối thủ ùn tắc huyết khí, giảm tốc độ hồi sức đỡ đòn

Song Kiếm - Kim

Ảo Tà Song Kiếm

Khi tấn công khiến đối thủ ùn tắc huyết khí, giảm tốc độ hồi sức đỡ đòn

Đoản Kiếm - Kim

Ảo Tà Đoản Kiếm

Khi tấn công khiến đối thủ ùn tắc huyết khí, giảm tốc độ hồi sức đỡ đòn

Song Thích - Kim

Ảo Tà Song Thích

Khi tấn công khiến đối thủ ùn tắc huyết khí, giảm tốc độ hồi sức đỡ đòn

Đoản Côn - Kim

Ảo Tà Đoản Côn

Khi tấn công khiến đối thủ ùn tắc huyết khí, giảm tốc độ hồi sức đỡ đòn

Trường Côn - Kim

Ảo Tà Trường Côn

Khi tấn công khiến đối thủ ùn tắc huyết khí, giảm tốc độ hồi sức đỡ đòn

Đàu Quán - Kim

Viêm Lệ Phát Sức

Bị tấn công có thể nhận 10 nộ khí

Mặc hơn 6 chiếc

Viêm Lệ

rồi kích hoạt:

Bị tấn công

khiến đối thủ 

trúng độc,

hành khí bị

cản trở không

thể xuất chiêu được

Hạng Liên - Kim

Viêm Lệ Hạng Liên

Tốc độ chuyển hóa EXP tăng ít

Y Phục - Kim

Viêm Lệ Thượng Sam

Bị tấn công có khả năng phản chấn sát thương nhất định

Quần - Kim

Viêm Lệ Hạ Sam

Bị tấn công có khả năng nhận 10 điểm khinh công

Hài - Kim

Viêm Lệ Ủng

Cự li Nhạn Hành Công tăng nhất định

Bảng Thoái - Kim

Viêm Lệ Bảng Thoái

Độ cao Lăng Không Hư Đạp tăng nhất định

Hộ Oản - Kim

Viêm Lệ Hộ Oản

Tăng sức đỡ đòn và tốc độ hồi phục

Nhĩ Hoàn - Kim

Viêm Lệ Nhĩ Hoàn

Tốc độ chuyển hóa EXP tăng ít

Giới Chỉ

Toái Tâm Giới Chỉ

Tốc độ chuyển hóa EXP tăng ít

Mang vũ khí

Toái Tâm và

2 Toái Tâm Giới Chỉ

rồi kích hoạt:

Liên kích quá 10,

trong thời gian ngắn

khiến kinh mạch

đối thủ rối loạn

mất phương hướng.

Đơn Đao - Kim

Toái Tâm Đao

Tăng nhanh tốn sức đỡ đòn của đối thủ

Song Đao - Kim

Toái Tâm Song Đao

Tăng nhanh tốn sức đỡ đòn của đối thủ

Đơn Kiếm - Kim

Toái Tâm Đơn Kiếm

Tăng nhanh tốn sức đỡ đòn của đối thủ

Song Kiếm - Kim

Toái Tâm Song Kiếm

Tăng nhanh tốn sức đỡ đòn của đối thủ

Đoản Kiếm - Kim

Toái Tâm Đoản Kiếm

Tăng nhanh tốn sức đỡ đòn của đối thủ

Song Thích - Kim

Toái Tâm Song Thích

Tăng nhanh tốn sức đỡ đòn của đối thủ

Đoản Côn - Kim

Toái Tâm Đoản Côn

Tăng nhanh tốn sức đỡ đòn của đối thủ

Trường Côn - Kim

Toái Tâm Trường Côn

Tăng nhanh tốn sức đỡ đòn của đối thủ

Đầu Quán - Kim

Lăng Ba Phát Sức

Bị tấn công có thể nhận 10 nộ khí

Mặc hơn 6 chiếc

Lăng Ba

rồi kích hoạt:

bị tấn công kinh

lạc tê dại,

chồng 5 lần

đối phương

tê liệt toàn thân

Hạng Liên - Kim

Lăng Ba Hạng Liên

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

Y Phục - Kim

Lăng Ba Thượng Sam

Bị tấn công có xác suất khiến đối thủ trúng độc, thở không thông, nội lực tiêu hao tăng 2 lần

Quần - Kim

Lăng Ba Hạ Sam

Cự li Xuyên Vân Tung tăng nhất định

Hài - Kim

Lăng Ba Ủng

Dùng khinh công xong có xác suất tăng tốc độ chạy duy trì 5s, trong một khoảng thời gian chỉ kích hoạt 1 lần.

Bảng Thoái - Kim

Lăng Ba Bảng Thoái

Tốc độ Xuyên Vân Tung tăng ít

Hộ Oản - Kim

Lăng Ba Hộ Oản

Tăng sức đỡ đòn và tốc độ hồi phục

Nhĩ Hoàn - Kim

Lăng Ba Nhĩ Hoàn

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

Giới Chỉ - Kim

Xích Châu Giới Chỉ

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

Mang vũ khí

Xích Châu và

2 Xích Châu Giới Chỉ

rồi kích hoạt:

Liên kích quá 10,

trong thời gian ngắn

bỏ qua đỡ đòn đối thủ.

Đơn Đao - Kim

Xích Châu Đao

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Song Đao - Kim

Xích Châu Song Đao

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Đơn Kiếm - Kim

Xích Châu Đơn Kiếm

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Song Kiếm - Kim

Xích Châu Song Kiếm

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Đoản Kiếm - Kim

Xích Châu Đoản Kiếm

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Song Thích - Kim

Xích Châu Song Thích

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Đoản Côn - Kim

Xích Châu Đoản Côn

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Trường Côn - Kim

Xích Châu Trường Côn

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Đầu Quán - Ngọc

Hạo Hải Thương Long Phát Sức

Giảm tỉ lệ bị đánh choáng

Mặc hơn 6 chiếc

Hạo Hải Thương Long

rồi kích hoạt:

Bị tấn công khiến

đối thủ hoa mắt,

giảm mạnh xác suất

né và chính xác của địch

Hạng Liên - Ngọc

Hạo Hải Thương Long Hạng Liên

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

Y Phục - Ngọc

Hạo Hải Thương Long Thượng Sam

Liên tục bị tấn công dưới 10 lần nhận Bảo Y Hộ Thể, giảm chịu sát thương, trong một khoảng thời gian chỉ kích hoạt 1 lần

Quần - Ngọc

Hạo Hải Thương Long Hạ Sam

Giảm tỉ lệ bị hành động hạn chế

Hài - Ngọc

Hạo Hải Thương Long Ủng

Cự li Nhạn Hành Công tăng nhất định

Bảng Thoái - Ngọc

Hạo Hải Thương Long Bảng Thoái

Độ cao nhảy tăng nhất định

Hộ Oản - Ngọc

Hạo Hải Thương Long Hộ Oản

Tăng sức đỡ đòn và tốc độ hồi phục

Nhĩ Hoàn - Ngọc

Hạo Hải Thương Long Nhĩ Hoàn

 

Giới Chỉ - Ngọc

Phiên Đằng Giới Chỉ

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

Mang vũ khí Phiên Đằng

và 2 Phiên Đằng Giới Chỉ

rồi kích hoạt:

Liên kích quá 6,

trong thời gian ngắn

tăng lượng lớn

xác suất Bạo Kích

và Chính Xác.

Đơn Đao - Ngọc

Phiên Đằng Đao

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Song Đao - Ngọc

Phiên Đằng Song Đao

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Đơn Kiếm - Ngọc

Phiên Đằng Đơn Kiếm

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Song Kiếm - Ngọc

Phiên Đằng Song Kiếm

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Đoản Kiếm - Ngọc

Phiên Đằng Đoản Kiếm

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Song Thích - Ngọc

Phiên Đằng Song Thích

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Đoản Côn - Ngọc

Phiên Đằng Đoản Côn

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Trường Côn - Ngọc

Phiên Đằng Trường Côn

Khi tấn công có thể khiến đối thủ không có sức đỡ đòn

Đầu Quán - Ngọc

U Minh Bạch Hổ Phát Sức

Bị tấn công có thể nhận 10 nộ khí

Mặc hơn 6 chiếc

U Minh Bạch Hổ

rồi kích hoạt:

Bị tấn công khiến

đối thủ trúng độc,

hành khí bị cản trở

khiến không xuất chiêu được

Hạng Liên - Ngọc

U Minh Bạch Hổ Hạng Liên

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

Y Phục - Ngọc

U Minh Bạch Hổ Thượng Sam

Bị tấn công có khả năng khiến đối đủ giảm 10 nộ khí

Quần - Ngọc

U Minh Bạch Hổ Hạ Sam

Bị tân công có khả năng nhận 10 điểm khinh công

Hài - Ngọc

U Minh Bạch Hổ Ủng

Tốc độ di chuyển tăng nhất định

Bảng Thoái - Ngọc

U Minh Bạch Hổ Bảng Thoái

Độ cao Lăng Không Hư Đạp tăng nhất định

Hộ Oản - Ngọc

U Minh Bạch Hổ Hộ Oản

Tăng sức đỡ đòn và tốc độ hồi phục

Nhĩ Hoàn - Ngọc

U Minh Bạch Hổ Nhĩ Hoàn

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

Giới Chỉ - Ngọc

Định Bá Giới Chỉ

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

 

Mang vũ khí Định Bá

và 2 Định Bá Giới Chỉ

rồi kích hoạt:

Liên kích quá 10,

trong thời gian ngắn

khiến kinh mạch

đối thủ rối loạn

mất phương hướng.

Đơn Đao - Ngọc

Định Bá Đao

Khi tấn công có thể khiến đối thủ rối loạn hơi thở, không dùng khinh công được

Song Đao - Ngọc

Định Bá Song Đao

Khi tấn công có thể khiến đối thủ rối loạn hơi thở, không dùng khinh công được

Đơn Kiếm - Ngọc

Định Bá Đơn Kiếm

Khi tấn công có thể khiến đối thủ rối loạn hơi thở, không dùng khinh công được

Song Kiếm - Ngọc

Định Bá Song Kiếm

Khi tấn công có thể khiến đối thủ rối loạn hơi thở, không dùng khinh công được

Đoản Kiếm - Ngọc

Định Bá Đoản Kiếm

Khi tấn công có thể khiến đối thủ rối loạn hơi thở, không dùng khinh công được

Song Thích - Ngọc

Định Bá Song Thích

Khi tấn công có thể khiến đối thủ rối loạn hơi thở, không dùng khinh công được

Đoản Côn - Ngọc

Định Bá Đoản Côn

Khi tấn công có thể khiến đối thủ rối loạn hơi thở, không dùng khinh công được

Trường Côn - Ngọc

Định Bá Trường Côn

Khi tấn công có thể khiến đối thủ rối loạn hơi thở, không dùng khinh công được

Đầu Quán - Ngọc

Nghịch Lân Minh Ti Phát Sức

Bị tấn công có thể nhận 10 nộ khí

Mặc hơn 6 chiếc

Nghịch Lân Minh Ti

rồi kích hoạt:

Bị tấn công khiến

kinh lạc tê dại,

chồng 5 lần thì

toàn thân đối phương

tê liệt toàn thân

Hạng Liên - Ngọc

Nghịch Lân Minh Ti Hạng Liên

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

Y Phục - Ngọc

Nghịch Lân Minh Ti Thượng Sam

Bị tấn công có xác suất khiến đối thủ trúng độc, thở không thông, nội lực tiêu hao tăng 2 lần

Quần - Ngọc

Nghịch Lân Minh Ti Hạ Sam

Cự li Xuyên Vân Tung tăng nhất định

Hài - Ngọc

Nghịch Lân Minh Ti Ủng

Dùng khinh công xong có xác suất tăng tốc độ chạy duy trì 5s, trong một khoảng thời gian chỉ kích hoạt 1 lần.

Bảng Thoái - Ngọc

Nghịch Lân Minh Ti Bảng Thoái

Tăng tốc độ Xuyên Vân Tung

Hộ Oản - Ngọc

Nghịch Lân Minh Ti Hộ Oản

Tăng sức đỡ đòn và tốc độ hồi phục

Nhĩ Hoàn - Ngọc

Nghịch Lân Minh Ti Nhĩ Hoàn

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

Giới Chỉ - Ngọc

Thiên Phương Giới Chỉ

Tăng ít tốc độ chuyển hóa EXP

Mang vũ khí

Thiên Phương và

2 Thiên Phương Giới Chỉ

rồi kích hoạt:

Liên kích quá 10,

trong thời gian ngắn

bỏ qua đỡ đòn đối thủ.

Đơn Đao - Ngọc

Thiên Phương Đao

Khi tấn công có khả năng khiến đối thủ tứ chi không có lực, giảm mạnh cường độ ngoại công

Song Đao - Ngọc

Thiên Phương Song Đao

Khi tấn công có khả năng khiến đối thủ tứ chi không có lực, giảm mạnh cường độ ngoại công

Đơn Kiếm - Ngọc

Thiên Phương Đơn Kiếm

Khi tấn công có khả năng khiến đối thủ tứ chi không có lực, giảm mạnh cường độ ngoại công

Song Kiếm - Ngọc

Thiên Phương Song Kiếm

Khi tấn công có khả năng khiến đối thủ tứ chi không có lực, giảm mạnh cường độ ngoại công

Đoản Kiếm - Ngọc

Thiên Phương Đoản Kiếm

Khi tấn công có khả năng khiến đối thủ tứ chi không có lực, giảm mạnh cường độ ngoại công

Song Thích - Ngọc

Thiên Phương Song Thích

Khi tấn công có khả năng khiến đối thủ tứ chi không có lực, giảm mạnh cường độ ngoại công

Đoản Côn - Ngọc

Thiên Phương Đoản Côn

Khi tấn công có khả năng khiến đối thủ tứ chi không có lực, giảm mạnh cường độ ngoại công

Trường Côn - Ngọc

Thiên Phương Trường Côn

Khi tấn công có khả năng khiến đối thủ tứ chi không có lực, giảm mạnh cường độ ngoại công

 Cách nhận trang bị ngũ phẩm: sau khi server thành công mở Trấn Phái, người chơi có thể tiến hành tinh luyện trang bị ở chỗ NPC cuộc sống (Thợ May, Thiết Tượng, Xảo Tượng) ở các thành chính, từ đó nhận được trang bị ngũ phẩm.