Quân Tử Đường Nội Công 3: Vong Tinh Thiên Thư

icon

Giới thiệu nội công

Tập Đại Thành của Quân Tử Đường Nội Công Tâm Pháp. Hình Chi Sở Y Giả Khí Dã, Khí Chi Sở Nhân Giả Hình Dã, Hình Khí Tương Y, Vạn Hồn Phách Giai Chi, mà hiệu Xung Hòa, Xung Hòa là Nguyên và Hĩ.

Số Tầng

Giải thích

Hình

6-15

Kiếm Ngã Lưỡng Vong: Mỗi lần công kích có tỉ lệ vào “Kiếm Ngã Lưỡng Vong” chi cảnh: mỗi kích sát thương tăng 2 điểm, và mỗi 2s sẽ tăng thêm 2 điểm, duy trì 20s

Kiếm Đạo Danh Gia: Các loại kiếm đang cầm sát thương tăng 13 điểm

16-25

Kiếm Ngã Lưỡng Vong: Mỗi lần công kích có tỉ lệ vào “Kiếm Ngã Lưỡng Vong” chi cảnh: mỗi kích sát thương tăng 3 điểm, và mỗi 2s sẽ tăng thêm 3 điểm, duy trì 20s

Kiếm Đạo Danh Gia: Các loại kiếm đang cầm sát thương tăng 18 điểm

26-35

Kiếm Ngã Lưỡng Vong: Mỗi lần công kích có tỉ lệ vào “Kiếm Ngã Lưỡng Vong” chi cảnh: mỗi kích sát thương tăng 4 điểm, và mỗi 2s sẽ tăng thêm 4 điểm, duy trì 20s

Kiếm Đạo Danh Gia: Các loại kiếm đang cầm sát thương tăng 24 điểm

36

Kiếm Ngã Lưỡng Vong: Mỗi lần công kích có tỉ lệ vào “Kiếm Ngã Lưỡng Vong” chi cảnh: mỗi kích sát thương tăng 5 điểm, và mỗi 2s sẽ tăng thêm 5 điểm, duy trì 20s

 

Kiếm Đạo Danh Gia: Các loại kiếm đang cầm sát thương tăng 30 điểm

Kích hoạt (36)

Khí huyết cực hạn +3810

Nội lực cực hạn +1030

Sức đỡ đòn cực hạn +2450

Nội công phòng ngự +95

Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu tạo thành +20% Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực tạo thành +16%