Cẩm Y Vệ Nội Công 3:  Thất Sát Tâm Kinh

Icon

Giới thiệu nội công

Tập Đại Thành của Cẩm Y Vệ Nội Công Tâm Pháp, lấy Toái Sát, Phá Sát, Diệt Sát, Liệt Sát, Lục Sát, Tàn Sát, Ngược Sát, làm Thất Sát, Thiên Hạ không ai không thể giết, không ai không thể sát hại.

Số Tầng

Giải thích

Hình

6-15

Túc Sát Nhất Kích: Mỗi lần xuất chiêu công kích đều có tỉ lệ tích lũy luồng sát khí: tăng 9 điểm lực tay, tích lũy đủ 7 lần sẽ dẫn khí, thi triển tất cả sát khí, tạo thành sát thương ngoại công tương đương với lực tay của nhân vật, địch có Khí huyết thấp hơn 20% chịu thêm điểm sát thương ngoại công (mục tiêu tổn hại 8% Sinh mệnh)

Nhân Mã Như Nhất: Khi cưỡi “Tật Bôn” kéo dài thời gian thêm 100%

16-25

Túc Sát Nhất Kích: Mỗi lần xuất chiêu công kích đều có tỉ lệ tích lũy luồng sát khí: tăng 12 điểm lực tay, tích lũy đủ 7 lần sẽ dẫn khí, thi triển tất cả sát khí, tạo thành sát thương ngoại công tương đương với lực tay của nhân vật, địch có Khí huyết thấp hơn 20% chịu thêm điểm sát thương ngoại công (mục tiêu tổn hại 8% Sinh mệnh)

Nhân Mã Như Nhất: khi cưỡi “Tật Bôn” kéo dài thời gian thêm 100%

26-35

Túc Sát Nhất Kích: Mỗi lần xuất chiêu công kích đều có tỉ lệ tích lũy luồng sát khí: tăng 15 điểm lực tay, tích lũy đủ 7 lần sẽ dẫn khí, thi triển tất cả sát khí, tạo thành sát thương ngoại công tương đương với lực tay của nhân vật, địch có Khí huyết thấp hơn 20% chịu thêm điểm sát thương ngoại công (mục tiêu tổn hại 8% Sinh mệnh)

Nhân Mã Như Nhất: khi cưỡi “Tật Bôn” kéo dài thời gian thêm 100%

36

Túc Sát Nhất Kích: Mỗi lần xuất chiêu công kích đều có tỉ lệ tích lũy luồng sát khí: tăng 18 điểm lực tay, tích lũy đủ 7 lần sẽ dẫn khí, thi triển tất cả sát khí, tạo thành sát thương ngoại công tương đương với lực tay của nhân vật, địch có Khí huyết thấp hơn 30% chịu thêm điểm sát thương ngoại công (mục tiêu tổn hại 8% Sinh mệnh)

Nhân Mã Như Nhất: khi cưỡi “Tật Bôn” kéo dài thời gian thêm 100%

Kích hoạt (36)

Khí huyết cực hạn +3990

Nội lực cực hạn +990

Sức đỡ đòn cực hạn +2450

Nội công phòng ngự +95

Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương tạo thành +20% Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực tạo thành +16%