Võ học môn phái:

Chiêu thức đột phá cao nhất đến tầng 11 (trừ những chiêu thức đặc biệt), dùng Thánh Võ Lệnh để đổi chiêu thức tầng 10, 11

(Không phải Danh tuấn giang hồ sẽ tốn nhiều Thánh Võ Lệnh hơn).


Môn phái Võ học Đạo cụ đổi NPC đổi
Thiếu Lâm

+ Thái Tổ Trường Quyền

+ Đạt Ma Côn Pháp

+ Vi Đà Côn Pháp

+ Tầng 10: 40 cái

+ Tầng 11: 60 cái

Thanh Hiền – Thiếu Lâm (800,368)

Võ Đang

+ Thanh Phong Kiếm Pháp

+ Thái Cực Kiếm

+ Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

+ Tầng 10: 40 cái

+ Tầng 11: 60 cái

Trương Ngũ Nhạc – Võ Đang (454,342)

Nga Mi

+ Vân Hà Thích

+ Kim Đỉnh Miên Chưởng

+ Ly Biệt Thích

+ Tầng 10: 40 cái

+ Tầng 11: 60 cái

Ngu Phù Kỉ - Nga Mi (475 152)

Cái Bang

+ Liên Hoa Chưởng

+ Linh Xà Bổng Pháp

+ Khốc Tang Bổng Pháp

+ Tầng 10: 40 cái

+ Tầng 11: 60 cái

Lâu Anh – Cái Bang (563 351)

Đường Môn

+ Kim Xà Thích

+ Mê Hồn Tiêu

+ Phân Quang Tróc Ảnh Thích

+ Tầng 10: 40 cái

+ Tầng 11: 60 cái

Đường Lăng Thiên – Đường Môn (1038 -161)

Quân Tử Đường

+ Lạc Anh Phi Hoa Kiếm

+ Tiêu Dao Thoái Pháp

+ Vô Nhai Kiếm Pháp

+ Tầng 10: 40 cái

+ Tầng 11: 60 cái

Thạch Kiếm Thu – Quân Tử Đường (518 471)

Cẩm Y Vệ

+ Thất Hồn Đao Pháp

+ Ưng Trảo Quyền

+ Truy Hồn Trảo

+ Tầng 10: 40 cái

+ Tầng 11: 60 cái

Kỷ Đông Học - Cẩm Y Vệ (338 -92)

Cực Lạc Cốc

+ Truy Phong Đao

+ Thiên Tuyệt Địa Diệt Thích

+ Hủ Cốt Chưởng

+ Tầng 10: 40 cái

+ Tầng 11: 60 cái

Đơn Thiên Kiều – Cực Lạc Cốc (145 21)


Võ học trấn phái:

Chiêu thức đột phá cao nhất đến tầng 8 (trừ những chiêu thức đặc biệt), dùng Thánh Võ Lệnh để đổi chiêu thức tầng 7, 8.


Môn phái Võ học Đạo cụ đổi NPC đổi
Thiếu Lâm

Long Trảo Thủ

+ Tầng 7: 60 cái

+ Tầng 8: 90 cái

Thanh Hiền – Thiếu Lâm (800,368)

Võ Đang

Thái Cực Quyền

+ Tầng 7: 60 cái

+ Tầng 8: 90 cái

Trương Ngũ Nhạc – Võ Đang (454,342)

Nga Mi

Ngọc Nữ Kiếm Pháp

+ Tầng 7: 60 cái

+ Tầng 8: 90 cái

Ngu Phù Kỉ - Nga Mi (475 152)

Cái Bang

Đả Cẩu Bổng Pháp

+ Tầng 7: 60 cái

+ Tầng 8: 90 cái

Lâu Anh – Cái Bang (563 351)

Đường Môn

Diêm Vương Thiếp

+ Tầng 7: 60 cái

+ Tầng 8: 90 cái

Đường Lăng Thiên – Đường Môn (1038 -161)

Quân Tử Đường

Ngọc Tiêu Kiếm Pháp

+ Tầng 7: 60 cái

+ Tầng 8: 90 cái

Thạch Kiếm Thu – Quân Tử Đường (518 471)

Cẩm Y Vệ

Huyết Sát Đao

+ Tầng 7: 60 cái

+ Tầng 8: 90 cái

Kỷ Đông Học - Cẩm Y Vệ (338 -92)

Cực Lạc Cốc

Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm

+ Tầng 7: 60 cái

+ Tầng 8: 90 cái

Đơn Thiên Kiều – Cực Lạc Cốc (145 21)

Võ học thế lực:


Thế lực Võ học Điều kiện đổi NPC đổi Đạo cụ cần (Cho mỗi chiêu)
Từ Gia Trang

Ô Mặc Thước Pháp

+ Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5.

+ Thân phận đạt Trung Nghĩa Hào Hiệp.

Từ Phi Yên (604 108)

Tầng 11:

+ 80 Ngọc Xích Lệnh.

+ 12 Trang Chủ Lệnh.

Kim Châm Thẩm Gia

Tam Dương Huyền Châm

+ Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5.

Thẩm Hoài Thiên (309 858)

Tầng 10:

450 Thẻ Thế Lực.

Vạn Thú Sơn Trang

Long Hổ Bá Vương Quyền

+ Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5.

Bành Kiếm (595 926)

450 Thẻ Vạn Thú Sơn Trang.

Đào Hoa Đảo

Bích Hải Triều Sinh Khúc

+ Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5.

+ Thân phận Ngọc Tiêu Kiếm Thần.

Trình Viện (-498 -307)

Tầng 9:

40 Đào Hoa Lệnh.

06 Đảo Chủ Lệnh.

Tầng 10:

45 Đào Hoa Lệnh.

07 Đảo Chủ Lệnh.

Vô Căn Môn

Tịch Tà Kiếm Pháp

+ Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5.

+ Danh vọng Vô Căn Môn đạt 379000.

Trương Thanh Phong (42 333)

Tầng 10:

Điểm Cống Hiến 225

Di Hoa Cung

Hoa Thần Thất Thức

+ Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5.

+ Thân phận Tinh Nguyệt Thánh Nữ.

Yên Trì (506 602)

Tầng 9:

40 Mặc Ngọc Mai Hoa Lệnh.

06 Cung Chủ Lệnh.

Tầng 10:

45 Mặc Ngọc Mai Hoa Lệnh.

07 Cung Chủ Lệnh.

Hoa Thần Thất Thức (Vô Khuyết)

+ Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5.

+ Thân phận Vô Khuyết Công Tử. Danh vọng Di Hoa Cung đạt 3800

Liễu Cảnh Vi (526 700)

Tầng 09:

05 Hoa Cung Tú Cầu.

30 Cung Chủ Lệnh.

Tầng 10:

05 Hoa Cung Tú Cầu.

40 Cung Chủ Lệnh.

Võ học Vô Môn Phái


Võ học Thánh Võ Lệnh cần (Mỗi chiêu) NPC đổi
Vô Môn Phái

Thô Thiển Công Phu

+ Tầng 13: 30 cái

+ Tầng 14: 40 cái

Ngọc Kinh - Ác Nhân Cốc (848,20)

Khôi Tinh Thích Đấu

+ Tầng 10: 30 cái

+ Tầng 11: 40 cái

Cuồng Phong Đao Pháp

+ Tầng 10: 30 cái

+ Tầng 11: 40 cái

Điều kiện đổi:

+ Hiện chưa gia nhập môn phái hoặc thế lực nào

+ Không đang hạ sơn hoặc dịch dung

+ Thực lực đạt Kinh Thế Hãi Tục

+ Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5


Võ học thích quán và võ học 99

Chiêu thức cao nhất có thể đột phá 10 tầng (trừ những chiêu cá biệt).

Thông qua Tung Hoành Tứ Hải, khiêu chiến ải 3, ải 4 đạt đánh giá loại Giáp, nhận được đạo cụ mới "Tình Báo Giang Hồ Cấp Cao". Ở giao diện đổi thưởng Tung Hoành Tứ Hải, dùng nó để đổi trang sách tầng 9, 10.


Võ học thích quán

+ Ma Tâm Liên Hoàn Thủ

+ Đường Lang Quyền

Võ học giang hồ

+ Viêm Dương Đao Pháp

+ Câu Hồn Thất Đoạt

+ Hàng Long Thập Ba Chưởng

+ Thiết Đầu Công, Cầu Bại Côn Pháp

+ Phong Lôi Hàng Ma Trượng

+ Nghê Thường Động

+ Mặc Tử Kiếm Pháp, Túy Bát Tiên

+ Uyên Ương Song Đao, Cửu Cung Kiếm Pháp

+ Hồ Gia Đao Pháp

+ Thần Phong Quyết

+ Ngũ Lang Bát Quái Côn

+ Thiên La Vũ

+ Hoàn Phong Tảo Diệp Thoái

+ Tu La Đao

+ Vân Tiêu Phi Kiếm

+ Thập Tự Truy Hồn Côn

+ Phật Tâm Chưởng

+ Thất Tinh Kiếm


Võ học cấm địa

Các võ học cấm địa sẽ được nâng đến tầng 10 (Trừ những chiêu đặc biệt); Thiên Ma Truy Hồn Đao được nâng đến tầng 11.


Cấm địa Võ học
Võ học cấm địa

Mộ Sắc Chi Thôn (Tula)

+ Tàn Dương Kiếm Pháp

+ Thiên Ma Truy Hồn Đao

Thanh Vân Bảo (Tula)

+ Đoạn Tình Thất Tuyệt

+ Thanh Vân Chưởng Pháp

Khổng Tước Sơn Trang (Tula)

+ Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng

+ Điêu Linh

Long Môn Khách Sạn (Tula)

+ Phong Ma Trượng Pháp

+ Lưu Sa

Nhạn Môn Quan (Thủ Quân)

+ Kinh Hồng Đao Pháp

+ Tuyết Trai Kiếm Pháp

Ngân Câu Phường

+ Tỉnh Trung Bát Pháp

Khoái Hoạt Đảo

+ Linh Lung Đầu

+ Mị Ảnh Kiếm Pháp


Võ học chiến trường

Các võ học chiến trường sẽ được nâng đến tầng 10, sẽ nhận được khi tham gia cách chơi chiến trường.


Chiến trường Võ học
Võ học chiến trường

Lăng Tiêu Thành

Thần Long Bắc Võ Kiếm

U Vân Thập Lục Châu

Lưu Vân Kiếm Pháp


Võ học thiên thê

Võ học thiên thê sẽ được nâng đến tầng 10 (Trừ 1 số chiêu đặc biệt), đến Tô Châu (411,745) để đổi.


Đạo cụ cần để đổi Võ học
Võ học thiên thê

Điểm Tỉ Võ

Kim Xà Kiếm Pháp


Võ học phu thê

Khi đạt điều kiện, có thể đến chỗ NPC nhận nhiệm vụ và nhận:


Số tầng đột phá đến (Trừ chiêu đặc biệt) Võ học
Võ học phu thê

Tầng 6

Mi Lai Nhãn Khứ Kiếm Pháp

Tầng 10

Xung Linh Kiếm Pháp (Nữ)

Tầng 10

Xung Linh Kiếm Pháp (Nam)


Võ học Dã Cẩu Quyền

Cao nhất có thể đột phá đến tầng 10 (Trừ những chiêu đặc biệt)


Võ học Đạo cụ cần để đổi Cách nhận
Võ học khác

Dã Cầu Quyền

Thư Quyển Tín Vật (Dã Cầu Quyền)

Đến chỗ Họa Sư ở các thành mua Phi Vũ Lễ Hoa, có thể mở ra Thư Quyển Tín Vật (Dã Cầu Quyền)

Võ học cổ phổ:

Chiêu thức cao nhất có thể đột phá đến tầng 10 (trừ những chiêu đặc biệt).


Võ học Đạo cụ đổi Cách nhận
Long Trảo Thủ (Cổ)

Nữ Nhi Hồng

Thông qua kỳ ngộ để nhận được những đạo cụ đổi, sau đó tìm đến NPC tương ứng ghi trong đạo cụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được

Thái Cực Quyền (Cổ)

Phệ Ma Tán

Đả Cẩu Bổng (Cổ)

Gà Nướng Trui

Mị Ảnh Kiếm Pháp

Mị Ảnh Kiếm Pháp-Tàn Quyển

Thông qua cách chơi Thiên Thê, Khoái Hoạt Đảo, sự kiện để nhận được

Tham Hợp Chỉ

Tham Hợp Chỉ-Tàn Quyển

Nhận được thông qua sự kiện đặc sắc

Top