Phong vân giang hồ, thập tuyệt hiện thế, võ lâm biến động!

Bát đại môn phái đã có đối sách, lục đại thế lực cũng không cam chịu thất thế. Giới hạn nội công thế lực có đột phá lớn, đệ tử thế lực lần nữa xuất phàm nhập thế, tạo nên luồng gió mới cho giang hồ.

Nội công:

Tam Thanh Chân Khí

NPC đổi:

Từ Phi Yên - Thành Đô (604,108)

Số tầng:

85-94

Điều kiện đổi:

• Có thân phận Trung Nghĩa Hào Hiệp

• Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5

Vật phẩm cần thiết mỗi tầng:

• Ngọc Xích Lệnh x200

• Trang Chủ Lệnh x12

Nội công:

Kim Quan Ngọc Tỏa Nhị Thập Tứ Quyết

NPC đổi:

Thẩm Hoài Thiên - Thành Đô (309,858)

Số tầng:

70-79

Điều kiện đổi:

• Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5

Vật phẩm cần thiết mỗi tầng:

• 450 Thẻ Thế Lực.

Nội công:

Phục Dưỡng Khí Công

NPC đổi:

Bành Kiếm - Cái Bang (595,926)

Số tầng:

60-69

Điều kiện đổi:

• Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5

Vật phẩm cần thiết mỗi tầng:

• 450 Thẻ Thế Lực.

Nội công:

Minh Ngọc Thần Công

NPC đổi:

Khanh Tuyết - Di Hoa Cung (681,656)

Điều kiện đổi (Thường):

• Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5

• Thân phận Tinh Nguyệt Thánh Nữ

Điều kiện đổi (Vô Khuyết):

• Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5

• Danh vọng Di Hoa Cung đạt 27600

Vật phẩm cần thiết mỗi tầng:

Trang sách Mặc Ngọc Mai Hoa Lệnh Cung Chủ Lệnh
50-54 35 cái mỗi tầng 10 cái mỗi tầng
55-59 40 cái mỗi tầng 15 cái mỗi tầng

Nội công:

Bích Ba Tâm Kinh

NPC đổi:

Hoàng Linh Xu - Đào Hoa Đảo (-485,-253)

Điều kiện đổi

• Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5

• Có thân phận Ngọc Tiêu Kiếm Thần

Vật phẩm cần thiết:

Trang sách Đào Hoa Lệnh Đảo Chủ Lệnh
50-54 35 cái mỗi tầng 10 cái mỗi tầng
55-59 40 cái mỗi tầng 15 cái mỗi tầng

Nội công:

Hỗn Thiên Bảo Giám

NPC đổi:

Trương Thanh Phong – Vô Căn Môn (42,1)

Điều kiện đổi

• Hoàn thành Cửu Âm Chí nội công 5

• Danh vọng Vô Căn Môn đạt 379000

Vật phẩm cần thiết:

Tầng 50-59: Cần 225 Điểm Cống Hiến cho mỗi tầng.

Top