Nhập môn:

Sau khi hoàn thành cửu âm chí “Lạc Dương Cổ Kiếp”, máy chủ sẽ mở đổi nội công bậc 5. Người chơi đủ điều kiện có thể đến tìm Người đổi nội 5 môn phái để nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1 số đạo cụ đổi nội 5: Thánh Võ Lệnh.

Huấn luyện môn phái:

Người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ nội công bậc 5 có thể nhận cách chơi huấn luyện.

Huấn luyện sẽ căn cứ theo 3 phương diện Sức Mạnh, Dũng Khí, Thể Năng của người chơi mà thiết kế 1 trong 3 cách chơi đấy. Sau đó, chọn và hoàn thành cấm địa với độ khó khác nhau, có thể nhận được lượng Thánh Võ Lệnh khác nhau.

Tăng cấp tầng nội công:

Khi người chơi học nội 5 tới tầng 10, 18, 27, 36, sẽ nhận được Bồ câu đưa thư của Ma Đao Đường.

Căn cứ vào nội dung thư tiếp tục làm nhiệm vụ, hoàn thành sẽ nhận được những trang sách nội công tầng cao hơn.

Đổi Thánh Võ Lệnh:

Dùng Dương Bì Tàn Phiến và Thẻ Danh Dự Môn Phái (Thưởng Thiện Phạt Ác Lệnh) đổi Thánh Võ Lệnh với số lượng nhất định, mỗi ngày có giới hạn số lần đổi.

Nội công bậc 5 môn phái:

Nội công: Tẩy Tủy Kinh

Thuôc tính: Dương cương


Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Vô Sứ Chung Khí: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích và 4% sát thương bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều nhất có thể chồng 4 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tấn công có tỷ lệ hồi phục khí huyết bản thân, đồng thời giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 16-25

+ Vô Sứ Chung Khí: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích và 4% sát thương bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều nhất có thể chồng 4 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tấn công có tỷ lệ hồi phục khí huyết bản thân, đồng thời giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 26-35

+ Vô Sứ Chung Khí: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích và 4% sát thương bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều nhất có thể chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tấn công có tỷ lệ hồi phục khí huyết bản thân, đồng thời giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 36-48

+ Vô Sứ Chung Khí: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích và 4% sát thương bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều nhất có thể chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tấn công có tỷ lệ hồi phục khí huyết bản thân, đồng thời giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 49

+ Vô Sứ Chung Khí: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích và 4% sát thương bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều nhất có thể chồng 6 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tấn công có tỷ lệ hồi phục khí huyết bản thân, đồng thời giải trừ nhiều trạng thái xấu, và tạm thời miễn dịch những trạng thái này
Nội công: Ỷ Thiên Đồ Long Công

Thuôc tính: Thái cực


Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 30% sát thương tất cả các chiêu thức bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 10 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: Khi bị tấn công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 10 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 loại hiệu ứng.

Tầng 16-25

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 30% sát thương tất cả các chiêu thức bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 11 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: Khi bị tấn công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 11 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 loại hiệu ứng.

Tầng 26-35

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 30% sát thương tất cả các chiêu thức bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 12 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: Khi bị tấn công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 12 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 loại hiệu ứng.

Tầng 36-48

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 30% sát thương tất cả các chiêu thức bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 13 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: Khi bị tấn công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 13 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 loại hiệu ứng.

Tầng 49

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 30% sát thương tất cả các chiêu thức bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 15 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: Khi bị tấn công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 15 giây.

+ Võ Lâm Chí Tôn: Trong 1 khoảng thời gian, đồng thời kích hoạt cả hiệu ứng Ỷ Thiên và Đồ Long. Hiệu quả Ỷ Thiên chỉ kích hoạt khi khí huyết bản thân thấp hơn 90%.
Nội công: Đại Thừa Niết Bàn Công

Thuôc tính: Âm nhu


Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công sẽ nhận được hộ thể thuẫn, hấp thu sát thương đồng thời tạo sát thương Dương ra xung quanh, giảm nội phòng của mục tiêu, duy trì 7 giây.

+ Khi hộ thể thuẫn bị phá, hiệu quả của Niết Bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 16-25

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công sẽ nhận được hộ thể thuẫn, hấp thu sát thương đồng thời tạo sát thương Dương ra xung quanh, giảm nội phòng của mục tiêu, duy trì 7 giây.

+ Khi hộ thể thuẫn bị phá, hiệu quả của Niết Bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 26-35

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công sẽ nhận được hộ thể thuẫn, hấp thu sát thương đồng thời tạo sát thương Dương ra xung quanh, giảm nội phòng của mục tiêu, duy trì 7 giây.

+ Khi hộ thể thuẫn bị phá, hiệu quả của Niết Bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 36-48

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công sẽ nhận được hộ thể thuẫn, hấp thu sát thương đồng thời tạo sát thương Dương ra xung quanh, giảm nội phòng của mục tiêu, duy trì 7 giây.

+ Khi hộ thể thuẫn bị phá, hiệu quả của Niết Bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 49

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công sẽ nhận được hộ thể thuẫn, hấp thu sát thương đồng thời tạo sát thương Dương ra xung quanh, giảm nội phòng của mục tiêu, duy trì 10 giây.

+ Cho dù khiên hộ thân có biến mất, đều tạo ra sát thương nổ xung quanh, khiến những mục tiêu bị thương sẽ giảm 30% sát thương, duy trì 10s.
Nội công: Cầm Long Công

Thuôc tính: Dương cương


Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít sát thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: Khi xuất chiêu có tỷ lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích và kèm theo sát thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ di chuyển 40%.

Tầng 16-25

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít sát thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: Khi xuất chiêu có tỷ lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích và kèm theo sát thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ di chuyển 40%.

Tầng 26-35

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít sát thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: Khi xuất chiêu có tỷ lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích và kèm theo sát thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ di chuyển 40%.

Tầng 36-48

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít sát thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: Khi xuất chiêu có tỷ lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích và kèm theo sát thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ di chuyển 40%.

Tầng 49

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít sát thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: Khi xuất chiêu có tỷ lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích và kèm theo sát thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ di chuyển 40%.
Nội công: Tâm Mạch Âm Công

Thuôc tính: Âm nhu


Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, có thể xếp chồng nhiều nhất 4 tầng.

Tầng 16-25

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, có thể xếp chồng nhiều nhất 4 tầng.

Tầng 26-35

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, có thể xếp chồng nhiều nhất 4 tầng.

Tầng 36-48

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, có thể xếp chồng nhiều nhất 4 tầng.

Tầng 49

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, có thể xếp chồng nhiều nhất 5 tầng, mỗi tầng giảm thêm 3% sát thương chiêu thức.

+ Âm Cực Thấp Độc: Khi "Cực Nhu Hàn Độc" bị làm mới, phong chiêu đối phương 3s.
Nội công: Cửu Thiên Tiên Quyết

Thuôc tính: Âm nhu


Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều có tỷ lệ tăng sát thương chiêu thức bản thân lên 20% trong thời gian ngắn, hiệu quả miễn thương tăng 22%, duy trì 15s.

Tầng 16-25

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều có tỷ lệ tăng sát thương chiêu thức bản thân lên 22% trong thời gian ngắn, hiệu quả miễn thương tăng 22%, duy trì 16s.

Tầng 26-35

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều có tỷ lệ tăng sát thương chiêu thức bản thân lên 25% trong thời gian ngắn, hiệu quả miễn thương tăng 22%, duy trì 17s.

Tầng 36-48

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều có tỷ lệ tăng sát thương chiêu thức bản thân lên 28% trong thời gian ngắn, hiệu quả miễn thương tăng 22%, duy trì 18s.

Tầng 49

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều có tỷ lệ tăng sát thương chiêu thức bản thân lên 33% trong thời gian ngắn, hiệu quả miễn thương tăng 22%, duy trì 20s.

+ Phụng Vũ Cửu Thiên: Khi "Phụng Vũ Loan Ca" bộc phát, thân nhẹ như lông hồng, tăng sát thương khi tấn công trong không trung. Trong thời gian duy trì sẽ miễn nhiễm 1 lần hiệu quả đánh bay, đánh ngã, đánh lùi, tạm thời nhận trạng thái hoàng bá thể ngắn.
Nội công: Phách Ảnh Công

Thuôc tính: Thái cực


Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu liên tục chảy máu, duy trì 6s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Khi tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều nhất 1 lần).

Tầng 16-25

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu liên tục chảy máu, duy trì 7s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Khi tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều nhất 1 lần).

Tầng 26-35

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu liên tục chảy máu, duy trì 8s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Khi tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều nhất 1 lần).

Tầng 36-48

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu liên tục chảy máu, duy trì 9s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Khi tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều nhất 1 lần).

Tầng 49

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu liên tục chảy máu, duy trì 10s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Khi tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều nhất 1 lần), trong thời gian duy trì tỷ lệ bạo kích bản thân tăng 6%.
Nội công: Địa Ngục Hoán Hồn Kinh

Thuôc tính: Dương cương


Tầng nội công Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Âm Hồn Phụ Thể: Khi bị tấn công có thể miễn nhiễm tất cả sát thương chiêu thức trong vòng 1s, khi tấn công có tỷ lệ tăng 24% sát thương chiêu thức trong vòng 3s.

Tầng 16-25

+ Âm Hồn Phụ Thể: Khi bị tấn công có thể miễn nhiễm tất cả sát thương chiêu thức trong vòng 1s, khi tấn công có tỷ lệ tăng 28% sát thương chiêu thức trong vòng 3s.

Tầng 26-35

+ Âm Hồn Phụ Thể: Khi bị tấn công có thể miễn nhiễm tất cả sát thương chiêu thức trong vòng 1s, khi tấn công có tỷ lệ tăng 32% sát thương chiêu thức trong vòng 3s.

Tầng 36-48

+ Âm Hồn Phụ Thể: Khi bị tấn công có thể miễn nhiễm tất cả sát thương chiêu thức trong vòng 1s, khi tấn công có tỷ lệ tăng 36% sát thương chiêu thức trong vòng 3s.

Tầng 49

+ Âm Hồn Phụ Thể: Khi bị tấn công có thể miễn nhiễm tất cả sát thương chiêu thức trong vòng 3s, khi tấn công có tỷ lệ tăng 40% sát thương chiêu thức, và tăng mạnh tỷ lệ bạo kích trong vòng 3s.
Top