"Tương truyền, có lão bà bà vì trót yêu say đắm một nam nhân trẻ hơn nhiều tuổi nên đã ngày đêm khổ luyện, dốc hết nội công cả đời để điều chế bí dược giúp thúc cốt dịch kinh, cải lão hoàn đồng"

<<Prev Next>>
<<Prev Next>>