Võ học mật truyền

Đệ tử bát đại môn phái hoàn thành nhiệm vụ Bộ võ thứ 5 của môn phái, có thể thông qua cấm địa Biên Bức Động nhận được đạo cụ, sau đó đến Hiệp Khách Đảo tìm NPC môn phái tương ứng để đổi võ học.

Môn phái

Tên Võ Học

Vũ Khí

Tọa độ

Võ Đang

Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm

Đơn Kiếm

Trương Tự Dã (1742, -842)

Thiếu Lâm

Từ Hàng Phổ Độ Côn

Trường Côn

Thanh Phi (1741, -847)

Nga My

Khuynh Thành Thích

Song Thích

Sư Phi Thúy (1570, -752)

Quân Tử Đường

Âm Dương Đại Bi Phú

Tiêu

Trác Vương Thịnh (1693, -704)

Cái Bang

Hàng Long Chưởng Pháp

Đồ Thủ

Cận Khởi Trinh (1696, -708)

Cẩm Y Vệ

Thiên Địa Sưu Hồn Tỏa

Dây Thừng

Liên Chiến Quyết (1853, -727)

Cực Lạc Cốc

Bát Môn Kim Tỏa

Song Đao

Hà Duyệt (1758, -770)

Đường Môn

Ẩn Không Nhẫn

Đoản Kiếm

Đường Lâm Tú (1751, -641)

Giới thiệu võ học

Đặc điểm võ học

Quân Tử Đường

Âm Dương Đại Bi Phú

Đơn kiếm  |  Nhu  |  Tăng theo nội tức (Nộ chiêu damage Lực tay, nội tức)

Thập Niên Sinh Tử Lưỡng Mang Mang

Tầm Xa-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương Âm cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước, và thêm trạng thái “Mang Nhiễn", khiến mục tiêu giảm tốc. Khi bản thân tồn tại “Cung”, chiêu thức có thể đánh rơi mục tiêu trên không. (Trang bị tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực)

Đa Tình Tự Cổ Thương Ly Biệt

Cận chiến-Đa丨Hư chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương Âm cho mục tiêu trong phạm vi 5m, khi phá phòng thành công, giảm 12% nội phòng của mục tiêu, duy trì 5s. Khi bản thân tồn tại “Thương”, còn giảm 10% tỷ lệ né của mục tiêu, duy trì 5s. (Trang bị tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực)

Ngọc Tiêu Chi Thượng Ngũ Âm Hàn

Đơn-Tăng ích丨Khí chiêu丨Tgian hồi: 30s

Xuất chiêu xong thêm trạng thái “Tiêu Âm”, trong 12s ngẫu nhiên nhận được 5 loại âm điệu “Cung” “Thương” “Giác” “Trưng” “Vũ”, đồng thời xóa 1 lần hạn chế di chuyển.

Cử Bối Tiêu Sầu Sầu Cánh Sầu

Đơn-Tăng ích丨Giá chiêu丨Tgian hồi: 1s

Đỡ đòn có 22% tỷ lệ thêm cho mục tiêu trạng thái "Tiêu Âm", trạng thái có thể chồng 9 tầng sau biến thành trạng thái “Tiêu Âm Túy”.

Thiên Trường Lộ Viễn Hồn Phi Khổ

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 12s

Thổi tiêu thi triển “Âm Luật Trận” tạo sát thương Âm cho mục tiêu trong 8m xung quanh, thêm cho mục tiêu trạng thái “Tiêu Âm Túy”, khiến bị cấm khinh công 3s. Khi bản thân tồn tại “Giác”, kéo dài thêm 2s cấm khinh công.

Minh Nguyệt Bất Am Ly Hận Khổ

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 12s

Tạo sát thương âm cho kẻ địch trong phạm vi 6m, đòn thứ nhất của chiêu thức có thể đánh bay mục tiêu. Khi bản thân tồn tại “Chủy”, mỗi đòn của chiêu thức đều đánh bay mục tiêu. (Quá trình thi triển chiêu thức có thể di chuyển)

Mộng Hồn Bất Đáo Quan Sơn Nan

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 6s

Tạo sát thương Âm cho mục tiêu. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận) (Trang bị tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực)

Dữ Nhĩ Đồng Tiêu Vạn Cổ Sầu

Tầm xa-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 10s丨Nộ khí: 50

Tấu 1 khúc, tạo sát thương Âm cho mục tiêu. (Trang bị tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực)

Thùy Năng Lãm Kính Khán Sầu Phát

 

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 15s

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, đòn cuối cùng có thể đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn, nếu mục tiêu tồn tại trạng thái “Tiêu Âm Túy”, tấ công sẽ kèm đơ. Khi bản thân tồn tại “Vũ”, tăng 20% chính xác của chiêu thức. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng bá thể) (Trang bị tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực)

Võ Đang

Nhiễu Chỉ nhu Kiếm

Đơn Kiếm  |  Thái Cực  |  Tăng theo nội tức (Nộ chiêu damage Lực tay, nội tức)

Mộng Hồn U

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương Nhu cho kẻ địch trong phạm vi 5m; đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn khiến bản thân nhận Mộng Hồn, tỷ lệ chính xác tăng 10%, duy trì 10s; đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn và đã trúng Nhập Mộng, sẽ đánh bay và giải trừ Nhập Mộng.

Thương Đoạn Trường

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 6s

Tạo sát thương Nhu cho mục tiêu; căn cứ theo số tầng Tự Thủy của bản thân mà thêm sát thương, mỗi lần đánh trúng mục tiêu sẽ giảm 1 tầng Tự Thủy. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

Thường Nhập Mộng

Cận chiến-Đa丨Hư chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương Nhu cho kẻ địch trong phạm vi 5m, phá phòng thành công khiến kẻ địch trong 3s không thể đỡ đòn, và thêm trạng thái Nhập Mộng, hiệu quả duy trì 5s, trong thời gian này bị chiêu thức [Mộng Hồn U] đánh trúng sẽ bị đánh bay.

Không Ngưng Mâu

Tầm xa-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 15s

Nhanh chóng di chuyển ra sau mục tiêu, tạo đơ và sát thương Nhu cho mục tiêu; căn cứ theo số tầng Tự Thủy của bản thân mà thêm sát thương, mỗi lần tấn công trúng mục tiêu trừ 1 tầng Tự Thủy.

Tự Thủy Lưu

Đơn-Tăng ích丨Giá chiêu丨Tgian hồi: 1s

Mỗi lần đỡ đòn thành công thêm cho bản thân trạng thái Tự Thủy, tối đa có thể chồng 10 tầng: Thi triển [Thương Đoạn Trường], [Không Ngưng Mâu] và [Tam Sinh Nhiễu Chỉ Nhu] sẽ kèm thêm sát thương (Sát thương chịu ảnh hưởng của cấp [Tự Thủy Lưu], uy lực nội công và số tầng Tự Thủy), trạng thái duy trì 15s.

Tam Sinh Nhiễu Chỉ Nhu

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 10s丨Nộ khí: 50

Tạo sát thương Nhu cho mục tiêu; căn cứ theo số tầng Tự Thủy của bản thân mà thêm sát thương, mỗi lần tấn công trúng mục tiêu trừ 1 tầng Tự Thủy.

Kỷ Đa Sầu

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 12s

Tạo sát thương Nhu cho mục tiêu trong p hạm vi 5m; đánh trúng kẻ địch sẽ khiến nhận Kỷ Đa Sầu, duy trì 3s, trong thời gian này muốn thi triển kỹ năng tấn công sẽ bị đánh ngã.

Cái Bang

Hàng Long Chưởng Pháp

Đồ Thủ  |  Cương  |  Tăng theo lực tay  (Nộ chiêu damage Lực tay, nội tức)

Song Long Xuất Hải

Tầm Xa-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước.

Long Ảnh Tung Hoành

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 6s

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

Long Tiếu Cửu Thiên

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 10s

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong phạm vi 5m và đánh ngã.

Chiến Long Tại Dã

Đơn-Tăng ích丨Giá chiêu丨Tgian hồi: 10s

Khiến bản thân đi vào trạng thái "Phản Thủ Vi Công": Ở trạng thái này khi bị tấn công, sẽ giải trừ chiêu thức và phản kích kẻ địch, duy trì 5s. (Chiêu thức phản công, phạm vi hiệu quả 6m, vô hiệu với bá thể, có thể bị hư chiêu khắc chế. Tăng số tầng chiêu thức, sẽ tăng sát thương phản kích)

Giao Long Phiên Giang

Cận chiến-Đa丨Hư chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước; khi phá phòng kẻ địch, sẽ thêm cho trạng thái "Giao Long Phiên Giang": Trong 5s bị chiêu thức bộ võ này tấn công sẽ bị đơ ngắn.

Phi Long Áp Đỉnh

Tầm xa-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 12s

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong phạm vi 5m đã chọn; khí kình chấn động, trong 3s duy trì tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi (Sát thương tăng theo uy lực cận thân), đòn cuối đánh ngã kẻ địch vẫn còn trong phạm vi khí kình.

Long Đằng Ngũ Nhạc

Đơn-Tăng ích丨Khí chiêu丨Tgian hồi: 45s

Khiến bản thân vào trạng thái “Long Đằng”, trong 8s thi triển chiêu thức bộ võ này tấn công, mỗi đòn tấn công trúng đều khiến mục tiêu bị cấm khinh công 1s, có thể chồng 5 tầng.

Cuồng Long Loạn Vũ

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 10s丨Nộ khí: 50

Phân thân hóa long, tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu

Thiếu Lâm

Từ Hàng Phổ Độ Côn

Trường Côn  |  Dương  |  Tăng theo lực tay (Nộ chiêu damage Lực tay, nội tức)

Phật Niệm Tam Thiên

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong phạm vi 5m. Nếu bản thân tồn tại trạng thái “Ngũ Uẩn Giai Không”, tăng mạnh tỷ lệ bạo kích của chiêu thức.

Phạn Thiên Cứu Thế

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 15s

Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m. Đòn đầu tiên đánh mê kẻ địch, đòn thứ 2 đánh bay.

Cực Lạc Phật Âm

Đơn-Tăng ích丨Giá chiêu丨Tgian hồi: 1s

Đỡ đòn thành công giảm 1s thời gian hồi khí của [Ngũ Uẩn Giai Không]; và thêm cho bản thân “Phổ Độ Ấn”: Thi triển [Quan Âm Thùy Mục] và [Phổ Độ Chúng Sinh] kèm thêm 28 điểm sát thương dương (Sát thương chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân), trạng thái duy trì 8s.

Tịnh Thổ Từ Hàng

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 8s

Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m, nếu kẻ địch đang trong trạng thái không thể đỡ đòn hoặc bản thân đang trong trạng thái “Ngũ Uẩn Giai Không”, đòn cuối cùng của chiêu thức có thể đánh ngã kẻ địch.

Quan Âm Thùy Mục

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 6s

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

Lôi Âm Chấn Phạn

Cận chiến-Đa丨Hư chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m. Phá phòng thành công khiến mục tiêu bị đơ 2s, và trong 5s không thể đỡ đòn.

Ngũ Uẩn Giai Không

Đơn-Tăng ích丨Khí chiêu丨Tgian hồi: 30s

Quanh bản thân sinh ra khí trường “Ngũ Uẩn Giai Không”, kẻ địch trong khí trường sẽ bị ảnh hưởng, giảm 12% ngoại phòng, khí trường duy trì 10s.

Phổ Độ Chúng Sinh

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 10s丨Nộ khí: 50

Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m; khiến kẻ địch trong trạng thái ngã không thể đứng dậy. Nếu bản thân tồn tại trạng thái “Ngũ Uẩn Giai Không”, chiêu thức có thể đánh ngã kẻ địch và khiến không thể đứng dậy.

 (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng bá thể, và có thể thi triển khinh công)

Đường Môn

Ẩn Không Nhẫn

Đoản Kiếm  |  Âm |  Tăng theo uy lực ngoại công

Kinh Hồng Nhất Sáp

Thực chiêu | Cận chiến-Đa | Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước; đánh trúng kẻ địch sẽ lấy đi 10% tỷ lệ né, hiệu quả này duy trì 12s.

Toàn Vũ Hư Không

Hư chiêu | Cận chiến-Đa | Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương cho kẻ địch trước mặt, nếu phá phòng thành công sẽ thêm trạng thái “Hư Không”, duy trì 5s; chiêu thức [Quỷ Khốc Thần Hào] có thể đánh bay kẻ địch mang trạng thái “Hư Không”.

Cuồng Phong Giảo Vân

Thực chiêu | Cận chiến-Đơn | Tgian hồi: 6s

Tạo sát thương cho mục tiêu. (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

Quỷ Khốc Thần Hào

Thực chiêu | Tầm xa-Đa | Tgian hồi: 15s

Ám khí nổ gây sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, sau khi nổ xuất hiện khói độc “Quỷ Khốc Thần Hào”. Bản thân đứng trong khói sẽ miễn dịch cấm khinh công, hỗn loạn phím, phong chiêu, giảm tốc; khói độc sẽ duy trì ảnh hưởng kẻ địch trong phạm vi; Quỷ Khốc: Cấm khinh công, phím rối loạn; Thần Hào: Tạo sát thương duy trì, và mỗi giây nhận 25% giảm tốc.

Phiên Hồn Phúc Vũ

Nộ chiêu | Cận chiến-Đơn |Tgian hồi: 10s | Tiêu hao 50 Nộ khí

Tạo sát thương cho mục tiêu.

Phong Thanh Hạc Lệ

Giá chiêu | Đơn-Tăng ích | Tgian hồi: 1s

Bản thân đi vào trạng thái "Phong Thanh Hạc Lệ": Khi đỡ đòn thành công có thể phóng ra độc “Quỷ Khốc Thần Hào”, hồi khí 48s. Bản thân đứng trong khói sẽ miễn dịch cấm khinh công, hỗn loạn phím, phong chiêu, giảm tốc; khói độc sẽ duy trì ảnh hưởng kẻ địch trong phạm vi; Quỷ Khốc: Cấm khinh công, phím rối loạn; Thần Hào: Tạo sát thương duy trì, và mỗi giây nhận 25% giảm tốc.

Khoáng Dã Kinh Lôi

Thực chiêu | Tầm xa-Đơn | Tgian hồi: 10s

Tấn công chớp nhoáng, di chuyển đến sau lưng mục tiêu, tạo sát thương và gây 1s.

Ẩn Không Luân Hồi

Khí chiêu | Đơn-Tăng ích | Tgian hồi: 12s

Phóng ám khí độc môn “Luân Hồi Nhẫn”, sau khi bay 15m sẽ tự động trở về; trong quá trình bay có thể đánh bay kẻ địch đụng phải, và tạo 138 điểm sát thương ngoại công (Tăng theo uy lực cận thân).

Nga My

Khuynh Thành Thích

Song Thích  |  Âm  |  Tăng theo uy lực nội công

Muội Hỉ Vong Hạ

Tầm xa-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương nội cho mục tiêu trong phạm vi 10m; đòn đầu đánh trúng mục tiêu sẽ thêm cho bản thân 1 tầng "Khuynh Thành", có thể chồng 4 tầng, duy trì 15s.

Đát Kỷ Hoặc Thương

Đơn-Tăng ích丨Giá chiêu丨Tgian hồi: 1s

Đỡ đòn thành công, có 25% tỷ lệ thêm “Hoặc Thương” cho kẻ tấn công: Duy trì mất khí huyết 10s, sát thương tăng theo uy lực nội công, sau khi kết thúc sẽ gây định thân 2s. (Khi  “Hoặc Thương” tiêu biến trong 20s tiếp theo sẽ không chịu ảnh hưởng nữa)

Bao Tự Liệt Chu

Cận chiến-Đa丨Hư chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương nội công cho mục tiêu trong phạm vi 5m phía trước, phá phòng thành công sẽ đánh ngã mục tiêu.

Quý Phi Loạn Đường

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 15s

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m xung quanh bản thân và liên tục đánh bay; chiêu thức đánh trúng mục tiêu lần đầu, sẽ thêm cho bản thân 1 tầng "Khuynh Thành", có thể chồng 4 tầng, duy trì 15s.

Trầm Ngư Lạc Nhạn

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 6s

Tạo sát thương nội công cho mục tiêu; chiêu thức đánh trúng mục tiêu lần đầu, sẽ thêm cho bản thân 1 tầng "Khuynh Thành", có thể chồng 4 tầng, duy trì 15s. (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

Bế Nguyệt Tu Hoa

Đơn-Tăng ích丨Khí chiêu丨Tgian hồi: 30s

Khiến bản thân đi vào trạng thái "Tu Hoa": Duy trì hồi phục khí huyết, lúc này bản thân không thể thi triển chiêu thức, di chuyển có thể ngắt trạng thái, mỗi tầng “Khuynh Thành” có thể tăng 0.5 lần lượng hồi phục, sử dụng xong chiêu thức hoặc ngắt giữa chừng đều giải trừ “Khuynh Thành”, trạng thái kéo dài 3s. (Khi bản thân tồn tại 4 tầng “Khuynh Thành”, quá trình thi triển chiêu thức là Hoàng bá thể)

Nhất Cố Khuynh Thành

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 15s

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m trước mặt, nếu đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn, sẽ gây hôn mê 2s. (Khi bản thân tồn tại 4 tầng “Khuynh Thành”, quá trình thi triển chiêu thức là Hoàng bá thể)

Tái Cố Khuynh Quốc

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 10s丨Nộ khí: 50

Tạo sát thương nội công cho mục tiêu.

 Cẩm Y Vệ

Thiên Địa Sưu Hồn Tỏa

Dây Thừng  |  Dương |  Tăng theo uy lực ngoại công

Kinh Hồn Nhiếp Phách

Thực chiêu | Cận chiến-Đa | Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn; và thêm “Nhiêp Phách”: Giảm tốc 10%, cự ly Nhạn Hành Công, Xuyên Vân Tung giảm 1%, duy trì 7s, có thể chồng 5 tầng.

Tỏa Hồn Đãng Phách

Thực chiêu | Cận chiến-Đơn | Tgian hồi: 8s

Trói địch, tạo sát thương.

Di Hồn Hoán Ảnh

Thực chiêu | Cận chiến-Đa | Tgian hồi: 15s

Trói khu vực đã chọn, bản thân mượn lực di chuyển đến khu vực đấy, đối với kẻ địch trong phạm vi 5m đấy tạo sát thương và định thân 3s. Nếu trạng thái “Kinh Thiên Vĩ Địa” chồng đủ 5 tầng, khi sử dụng chiêu thức này sẽ là trạng thái Hoàng bá thể, sau khi dùng giải trừ toàn bộ trạng thái "Kinh Thiên Vĩ Địa".

Ám Vô Thiên Nhật

Hư chiêu | Tầm xa-Đơn | Tgian hồi: 10s |

Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn, khi phá phòng kẻ địch, sẽ khiến vào trạng thái "Ám Vô Thiên Nhật": Sử dụng khinh công sẽ chuyển hóa, khiến định thân 2s, duy trì 6s.

Phiên Thiên Phúc Địa

 

Nộ chiêu | Cận chiến-Đơn |Tgian hồi: 10s 丨Nộ khí: 50

Tạo sát thương cho mục tiêu.

Kinh Thiên Vĩ Địa

 

Giá chiêu | Đơn-Tăng ích | Tgian hồi 1s

Bản thân vào trạng thái “Kinh Thiên Vĩ Địa”: Đỡ đòn thành công, tăng 1m tầm đánh của [Kinh Hồn Nhiếp Phách], [Tỏa Hồn Đãng Phách], [Ám Vô Thiên Nhật], [Thiên Võng Khôi Khôi], [Sơ Nhi Bất Lậu], [Phiên Thiên Phúc Địa], có thể chồng 5 tầng, sử dụng sẽ tiêu hao 1 tầng, duy trì 8s; nếu chồng đủ 5 tầng, sẽ khiến quá trình sử dụng chiêu thức [Di Hồn Hoán Ảnh] là trạng thái Hoàng bá thể, sau khi dùng sẽ giải trừ.

Thiên Võng Khôi Khôi

 

Thực chiêu | Tầm xa-Đơn | Tgian hồi: 12s

Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn; trói mục tiêu chưa đỡ đòn, sau khi trói thành công có thể thi triển [Sơ Nhi Bất Lậu]: Kéo kẻ địch bị trói lại gần, và quăng đến khu vực đã chọn.

Sơ Nhi Bất Lậu

 

Thực chiêu |Tầm xa-Đơn| Tgian hồi: 12s

Tạo cho mục tiêu, kéo và quăng kẻ địch bị trói.

 Cực Lạc Cốc

Bát Môn Kim Tỏa

Song Đao  |  Thái Cực  |  Tăng theo nội tức (Nộ chiêu damage Lực tay, nội tức)

Khai Thiên Tịch Địa

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 15s

Đối với kẻ địch trong phạm vi 8m (Nhiều nhất 5 mục tiêu) tạo sát thương cương; đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn. Nếu bản thân tồn tại “Sinh Nhục Khô Cốt”, quá trình xuất chiêu là Hoàng bá thể.

Chiêu thức nếu đánh trúng, trong 5s có thể tiếp tục thi triển.

Khai Thiên Tịch Địa (Thi triển lần nữa) 

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 15s

Đối với kẻ địch trong phạm vi 8m (Nhiều nhất 5 mục tiêu) tạo sát thương cương; và thêm cho kẻ địch chưa đỡ đòn trạng thái “Âm Trọc”: Phong chiêu, không thể đỡ đòn, duy trì 3s. Nếu bản thân tồn tại “Sinh Nhục Khô Cốt”, quá trình xuất chiêu là Hoàng bá thể và đánh trúng mục tiêu sẽ hồi phục 10% tụ huyết.

Thương Cung Chi Điểu

Tầm xa-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 18s

Xuất đao khí tới khu vực chỉ định, khiến mục tiêu trong bán kính 5m đã chọn chịu sát thương cương, và bị đánh ngã.

Kinh Hồng Diễm Ảnh

Đơn-Tăng ích丨Giá chiêu丨Tgian hồi: 1s

Đỡ đòn thành công thêm cho bản thân trạng thái "Kinh Hồng": Sát thương bộ võ tăng 1%. Mỗi đòn tiêu hao 1 tầng, có thể chồng 5 tầng. Duy trì 10s.

Hưu Binh Bãi Chiến

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương Cương cho kẻ địch phía trước. Mỗi lần đánh trúng mục tiêu (Người chơi) có thể giảm 1s thời gian hồi khí của [Thương Cung Chi Điểu].

Đỗ Tệ Thanh Nguyên

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 6s

Tạo sát thương Cương cho mục tiêu

 (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

Cảnh Công Cầu Vũ

Cận chiến-Đa丨Hư chiêu丨Tgian hồi: 2s

Tạo sát thương Cương cho mục tiêu phía trước. Phá phòng thành công khiến mục tiêu không thể dùng khinh công trong 3s.

Sinh Nhục Khô Cốt

Đơn-Tăng ích丨Khí chiêu丨Tgian hồi: 30s

Thêm cho bản thân trạng thái Sinh Nhục Khô Cốt, hồi phục tụ huyết (Chịu ảnh hưởng của uy lực nội công); và khiến quá trình xuất chiêu của chiêu thức [Khai Thiên Tịch Địa] là trạng thái Hoàng bá thể.

Tử Vô Táng Sở

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 10s丨Nộ khí: 50

Liên hoàn trảm, tạo sát thương Cương cho mục tiêu.

Bồng Lai Đảo

Bồng Lai Đảo là tiên cảnh phương đông, tương truyền từ thời cổ đã có thần cư ngụ. Các thế lực trên đảo lấy truy cầu võ học chí cao vô thượng làm mục tiêu cả đời, hoàn toàn không màng phân tranh giang hồ.

Vì muốn nghiên cứu võ học Trung Nguyên, nên đã mời nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên tề tụ trên đảo, cùng nghiên cứu võ đạo. Không ngờ, trải qua 1 thời gian với võ lâm ngoại vực xong, sóng gió nay đã nổi lên đối với võ lâm Trung Nguyên.

Cách vào

 • Nhân sĩ kiệt xuất của võ lâm trung nguyên sẽ nhận được Minh Chủ Mật Hàm, nhận lời mời đến Bồng Lai Đảo.

Thế lực trên đảo

 • Thần Nguyệt Cung, Thanh Âm Bích, Sinh Tử Phán, Ma Kiếm Môn

Cách chơi

 • Võ học của các thế lực trên đảo có trình độ, phong thái khác nhau, Cây Tiên của Thanh Âm Bích, Hồ Sen của Thần Nguyệt Cung, Cơ Quan của Sinh Tử Phán, và Chú Linh của Ma Kiếm Môn, các vị nhân sĩ có thể kết giao với những thế lực này, nhất định có tăng tiến trong võ đạo.
 • Nếu được cao nhân tán thưởng, không chừng còn có cơ hội nhận được kỳ chiêu. Nghe nói bảo vật trên đảo rất nhiều, chỉ là nơi cất giấu khó tìm, năm xưa rất nhiều người trong giang hồ kéo đi tìm kho báu, nhưng đều nuốt hận mà quay về, nếu có được 1 2 mảnh tàng bảo đồ, không chừng có thể phá được bí mật của kho báu.
 • Trên đảo cũng có rất nhiều linh thạch cũng như dược thảo hiếm, có thể dùng để luyện chế bí dược độc môn của tiên đảo, thuốc thay đổi thể trạng.

Một số hình ảnh

Xem thêm

Hiệp Khách Đảo

Những người cư ngụ trên đảo đều là những nhân sĩ võ lâm đã thành danh từ lâu, thiện hay ác cũng đều đến đây. Có thể do không muốn tranh đấu giang hồ nữa nên đến đây ẩn cư, hoặc là gây tội ác, giết người hoặc trốn tù tội mà đến đây.

Hiệp Khách Đảo là 1 nơi không yên bình, sinh tử tùy duyên. Nếu như có thể gặp được ẩn thế cao nhân ẩn cư nơi đây, không chừng có thể được truyền cho sở học cả đời. Nếu không may gặp phải bất thế ác đồ, chỉ e khó giữ tính mạng.

Cách vào

 • Người chơi đi thuyền từ Bồng Lai Đảo để đến Hiệp Khách Đảo.

Thế lực trên đảo

 • Đảo Chủ Phủ, Hiệp Khách Động

Cách chơi

 • Phong vân tề hội trên đảo, trên có ẩn sĩ cao nhân, dưới là tam giáo cửu lưu, có phú hào kết giao với cao thủ võ lâm, có trà đạo cao nhân quý trà như mạng, có giang dương đại đạo lưu vong.
 • Người chơi có thể thỉnh giáo các cao thủ, tìm dấu tích các cao nhân tiền bối để lại, bảo vệ triều đình khỏi nạn Oa Khấu, thăm dò động thần bí để tìm các dị bảo trong truyền thuyết
 • Những lựa chọn đều có thể đem lại cho các nhân sĩ đồ danh phận, tôn hiệu, thuốc đổi thể trạng, võ học và tán chiêu Hiệp Khách Đảo. Từ đấy trở thành đại hiệp nhất đại truyền kỳ!

Một số hình ảnh

Xem thêm

Vô Cực Đảo

Vốn là 1 đảo độc lập ngoài biển khơi, các cư dân ra biển cầu sinh đến đây tu chỉnh qua nhiều triều đại mà thành. Từ lâu trên đảo đã có thôn trang, có người mưu sinh.

Nhưng người Oa của Đông Doanh đảo quốc nhòm ngó đất đai của Trung Nguyên. Còn Vô Cực Đảo khắp nơi hoang vu, nếu quân Oa muốn xâm lược Trung Nguyên thì đây là nơi cần phải chiếm trước. Vì vậy, Liễu Sinh gia gia và thế lực Nhẫn Giả Y Hạ được đại danh của Đông Doanh chống đỡ, đã phái quân xâm chiếm Vô Cực Đảo. Từ đây mở ra 1 cuộc tranh đấu giữa võ lâm Trung Nguyên và Đông Doanh.

Cách vào

 • Thế lực Đông Doanh cát cứ trên đảo, người chơi cần đến gặp NPC Minh Quân Mật Thám [Vô Cực Đảo (157,-37)] để cải trang vào đảo, nếu không rất dễ bị quân Đông Doanh tấn công, cũng phải chú ý những Nhẫn Giả đặc biệt ở trên đảo, họ có thể phá được cải trang của người chơi.

Thế lực trên đảo

 • Nhẫn Giả Y Hạ, Lai Đảo Gia, Nhất Đao Lưu

Cách chơi

 • Người chơi trên đảo cải trang thành những nhân vật khác nhau, có thể là nội ứng của Đại Minh, có thể là gian mưu Đông Doanh lấy tình báo của Đại Minh. Tiếp xúc với các NPC trên đảo, kết giao, không ngừng tích lũy điệp báo, võ kỹ, trà đạo, y thuật, tiếng Đông Doanh để nhận đồ danh phận, tôn hiệu, thuốc thay đổi thể trạng, tán chiêu Đông Doanh.

Một số hình ảnh

Xem thêm

Cải Lão Hoàn Đồng

Trong giang hồ tương truyền, trên Bồng Lai Đảo thần bí có rất nhiều loại kỳ trân dị thảo. Trên đảo còn có cao nhân thế ngoại, thường gọi là lão bà bà, chuyên điều chế bí dược, có thể chế ra dị hình đan được, dùng xong giúp thúc cốt dịch kinh, cải lão hoàn đồng.

Cách chế tạo bí dược

Sau khi mở Thanh Hải, người chơi có thể đến Bồng Lai Đảo thu thập nguyên liệu, sau khi thu thập đủ có thể đến chỗ NPC Bạch Linh tại Bồng Lai Đảo (255,-24) để thỉnh giáo cách điều chế bí dược, xong khi dùng có thể biến hóa thành thiếu nữ nhỏ xinh hoặc thiếu niên linh xảo.

Giới tính

Thể trạng mới

Thể Trạng Đan

Nguyên liệu cần

Hình ảnh

Nữ

Thiếu nữ nhỏ xinh

Trường Sinh Quả Lộ

Lạc Thần Hoa

Ninh Tịnh Thảo

Ô Linh Vạn Niên Tầm (chỉ có Nam đi hái mới nhận được)
Bạch Chỉ
Mẫu Thảo

Hoa Hồng

Nam

Thiếu niên linh xảo

Thái Bao Dịch Cân Hoàn

Long Nha Thảo

Phong Lưu Quả

Xích Luyện Vạn Niên Tầm (Chỉ có Nữ đi hái mới nhận được)
Cửu Lý Hương
Thảo Quế Hương

Cúc Vạn Thọ

Lưu ý

 • Thể Trạng Dịch Hình Đan có hạn chế về thời gian hiệu quả.
 • Mỗi lần sử dụng thành công 1 Trường Sinh Quả Lộ/Báo Thai Dịch Cân Hoàn, sẽ được tăng điểm thể trạng, và có thể kéo dài thời gian duy trì của thể trạng. Điểm thể trạng càng cao, có lợi cho việc nhận được hiệu quả đặc biệt của võ học. 

Một số hình ảnh

Cấm Địa Mới

Gần đây thế lực Sinh Tử Phán tại Thanh Hải phát mật hàm, mời võ lâm hào kiệt đến tỷ võ luận đạo, thêm môn nhân Thần Nguyệt Cung bắt võ lâm Bách Hiểu Sinh đến lập Vô Tranh Sơn Trang và Biên Bức Động, thách thức thiên hạ. Nghe nói Vô Tranh Sơn Trang do Bách Hiểu Sinh thuê thám tử giang hồ mà thành lập nên, chuyên thu thập mật hàm võ lâm, người trong sơn trang kẻ nào kẻ nấy thực lực phi phàm.

Còn trong Biên Bức Động, cơ quan trùng trùng, độc vật khắp nơi, là nơi Bách Hiểu Sinh dùng để buôn bán tình báo, bí tịch võ công cũng như người, trong đó có tuyệt mật thế gian. Nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên không thể không kinh sợ! Nên các phái đã cùng tề tâm hợp lực, quyết tâm phái các đệ tử tinh nhuệ đến đây thám thính một phen.

Vô Tranh Bí Cảnh

 • Cửa vào: Bồng Lai Đảo (-433,1537)
 • Thực lực tiến cử:
  • Kiểu thường: Hoàn thành CAC Oa Khấu Khiêu Lương, thực lực đạt Vô Dữ Luận Tỷ.
  • Kiểu khó: Hoàn thành CAC Hồn Toái Cửu Trùng, thực lực đạt Cử Thế Vô Song.
 • Bối cảnh cấm địa: Năm xưa Thành Tổ Chu Đệ phái mưu thần tài ba hóa danh thành Bách Hiểu Sinh thâm nhập giang hồ, bên ngoài thì thu thập tư liệu các phái trong võ lâm, trong thì âm thầm ly gián quan hệ giữa các phái, tạo ra sự cố, ngồi ở vị thế ngư ông đắc lợi. Bách Hiểu Sinh dùng tiền vàng triều đình ban thuê 1 bọn thám tử giang hồ để thu thập những chuyện cơ mật trong võ lâm, lập nên Vô Tranh Sơn Trang. Người trong sơn trang thực lực phi phàm, thủ đoạn độc ác.

Biên Bức Động

 • Cửa vào: Bồng Lai Đảo (-663,1484)
 • Thực lực tiến cử:
  • Kiểu thường: Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ.
  • Kiểu khó: Thực lực đạt Vô Dữ Luận Tỷ. 
 • Bối cảnh cấm địa: Bách Hiểu Sinh và trang chủ Vô Tranh Sơn Trang bày mưu, tại Biên Bức Động lập 1 hệ thống cơ quan dày đặc dùng làm nơi buôn bán, bán tình báo, bí tịch nội công, buôn người, cùng kiếm lợi đồng thời gây họa cho võ lâm Trung nguyên! Biên Bức Động cơ quan trùng trùng, người trong động võ công cao cường, thủ đoạn độc ác. Có thám tử thu tình báo của Đông Xưởng, có giang dương đại đạo khát máu, sát thủ thiên ngoại thiên, lại còn có nhẫn giả, võ sĩ, tất cả đều là cao thủ nhất đẳng. Nghe đồn, tuy cơ quan được phân bổ dày đặc, nguy hiểm trùng trùng, nhưng chỉ cần phá được cốt yếu của cơ quan, ra được ngoài động, là có thể nhận được vô số kỳ trân dị bảo! 

Một số hình ảnh

Biên Bức Động

 

Vô Tranh Bí Cảnh

Kết Bái Đào Viên

Từ nay, quý hảo hữu trong Cửu Âm Chân Kinh đã có thể cùng kết bái, uống rượu thề, kết nghĩa kim lang. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.

Điều kiện

 • Số người kết bái 2-6 người, không hạn chế giới tính.
 • Thực lực nội công đạt Dung Hội Quán Thông trở lên.
 • Phải là danh tuấn giang hồ.
 • Độ thân mật 2 bên phải ≥500.
 • Không tồn tại quan hệ thù nhân, huyết thù giữa 2 bên.
 • Người chơi kết bái không tồn tại quan hệ kết bái khác

Cách kết bái huynh đệ

 • Người chơi đạt điều kiện, cùng tổ đội đến 1 trong các khu vực dưới đây để tiến hành kết bái.

 • Khi kết bái tất cả các thành viên phải có mặt, và không đang trong hoạt động khác.

Đào Viên Kết Nghĩa

Đế Miếu Kết Bái

Mỗi thành viên tốn 200L bạc

Mỗi thành viên tốn 1Đ bạc

Map: Tại Đào Hoa Lâm các thành lớn: Tô Châu (891,464), Thành Đô (569,1079), Lạc Dương (855,340), Yến Kinh (521,497)

Map: Kim Lăng-Quan Đế Miếu (1769, -71)

Nghi thức: Thường

Nghi thức: Hào hoa

Thưởng: Tôn hiệu, tôn hiệu theo bối cảnh, trận pháp, tăng luyện nhóm

Thưởng: Tôn hiệu, tôn hiệu theo bối cảnh, trận pháp, tăng luyện nhóm, thưởng chuyên thuộc Đế Miếu Kết Bái (mở ra sẽ có thể nhận được nội công tàn quyển)

Tôn hiệu

Tôn Hiệu Tự Định

 • Sau khi kết bái thành công, tất cả thành viên có thể đến NPC người chỉ dẫn kết bái để định tôn hiệu.
 • Khi nhận tôn hiệu cần tất cả thành viên kết bái có mặt.
 • Quá trình định tôn hiệu sẽ do đội trưởng chấp hành, các thành viên còn lại căn cứ theo quy định dưới đây để thiết kế tôn hiệu cho mình.

- Phần 1: "Kim Lan" là hệ thống mặc định.
- Phần 2: Người chơi tự ghi vào tối đa 2 ký tự.
- Phần 3: Số người kết bái: 2 người thì là song, 3 thì tam,...6 là lục.
- Phần 4: Phần chọn chữ ở bảng hiển thị của hệ thống. Người chơi có thể để chuột vào để xem đầy đủ chữ.

Ví dụ: Kim Lan Ca Song Mị

Đổi Tên Tôn Hiệu

 • Tất cả các thành viên phải có mặt đầy đủ, đội trưởng đến gặp NPC chỉ dẫn kết miếu chọn dòng: định nghĩa tôn hiệu để thiết lập lại tên tôn hiệu cho cả nhóm.
 • Đội trưởng phải bỏ ra mức phí là 200L cho 1 lần đổi tên tôn hiệu cho cả nhóm.

Tăng Cấp Tôn Hiệu

 • Sau khi kết bái có thể tham gia sự kiện để tăng điểm nghĩa khí.
 • Điểm nghĩa khí đạt mức chỉ định, có thể đến mua đạo cụ tôn hiệu bối cảnh tương ứng.
 • Sử dụng đạo cụ xong có thể nhận tôn hiệu tương ứng.
 • Người chơi có thể vào giao diện chính --> Tôn hiệu để tự do đổi bối cảnh.

Trưởng thành

 • Điểm Kim Lang: Là thuộc tính cá nhân, có thể tiêu hao, khi tích lũy đến mức nhất định có thể đổi trang sách trận pháp.
 • Điểm Nghĩa Khí: Là thuộc tính tổng, không thể tiêu hao, khi đạt đến mức nhất định, có thể đến Kim Lăng (1748, -34) đổi đạo cụ tôn hiệu, đổi tôn hiệu kết bái bối cảnh.

Tiếp nạp người mới

 • Người mới cần đạt đủ điều kiện kết bái cơ bản.
 • Cần các thành viên cũ và mới tổ đội với nhau, người mới là đội trưởng đến Kim Lăng (1794, -61) giao nộp lượng bạc nhất định để hoàn tất nghi lễ, là có thể gia nhập quan hệ kết bái của các thành viên.

Giải trừ quan hệ

 • Nếu như muốn giải trừ quan hệ kết bái, có thể tìm  (1794, -61) Quan Hạo để xin giải trừ. Sau khi xác nhận giải trừ quan hệ, hảo cảm của người chơi và các thành viên kết bái giảm 500 điểm.
 • Khi 1 người muốn đơn phương giải trừ quan hệ kết bái, có thể đến Kim Lăng (1794, -61) chỗ Quan Hạo, là có thể rút khỏi quan hệ kết bái, đồng thời hảo cảm của người chơi và các thành viên kết bái giảm 500 điểm.
 • Các thành viên trong đội kết bái nếu muốn khai trừ bất cứ thành viên nào, ngoài thành viên muốn giải trừ, tất cả cùng đến Kim Lăng (1794, -61) chỗ Quan Hạo, đội trưởng cống nạp số lượng Bạc nhất định để hoàn tất, thành viên bị giải trừ sẽ nhận được phí bồi thương, đồng thời hảo cảm của người chơi và các thành viên kết bái giảm 500 điểm.
 • Hệ thống tự động cưỡng chế giải trừ: Tất cả thành viên kết bái không online liên tục trong 30 ngày, quan hệ kết bái sẽ bị hệ thống giải trừ, độ hảo cảm các bên giảm 500 điểm.

Cổ Phổ Mới

Giáng Long Thập Bát Chưởng được biết đến là môn võ công chí dương chí cương trong thiên hạ, uy lực tuyệt luân. Có khả năng hàng long phục hổ, do đó người luyện võ công này cần là người kiêu dũng, chính trực.

Sau khi kết thúc Hoa Sơn Luận Kiếm, người chơi nhận Ngũ Tuyệt có tư cách vào map Hàng Long Đài, thỉnh giáo Giáng Long Thập Bát Chưởng từ Tiêu Thiên Phóng.

Thời gian tham ngộ

 • Sau khi kết thúc Hoa Sơn Luận Kiếm đến 24h cùng ngày.

Điều kiện tham ngộ

 • Phải là Ngũ Tuyệt của Hoa Sơn Luận Kiếm tháng đó.
 • Hoàn thành Cửu Âm Chí Ngũ Nội mới có thể tham ngộ.

Đạo cụ tham ngộ và cách nhận

 • Ngũ Tuyệt của Hoa Sơn Luận Kiếm mỗi tháng sẽ nhận được đạo cụ tham ngộ chỉ định: Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*40. Đạo cụ chỉ có hiệu lực trong vòng 24h.
 • Top 1 luận kiếm giai đoạn nội công 6 còn nhận được thêm: Ngũ Hương Khiếu Hoa Kê*2. Đạo cụ chỉ có hiệu lực trong vòng 24h.

Đổi võ học

♦ Giáng Long Thập Bát Chưởng từ tầng 1-10

1. Nhấp Nút Lĩnh Hội có thể nhận Điểm Lĩnh Hội.

2. Tích luỹ 10 Điểm Lĩnh Hội có thể nhận được trọn bộ tầng võ học Giáng Long Thập Bát Chưởng hoặc tăng giới hạn tối đa của võ học.

3. Tầng 1-4: Mỗi lần lĩnh hội Giáng Long Thập Bát Chưởng cần tốn 20 đĩnh Bạc Nén và Đoạn Chương Giáng LongThập Bát Chưởng *1 (Nhận được sau khi nhận tước vị Ngũ Tuyệt trong Hoa Sơn Luận Kiếm)

4. Tầng 5-10: Mỗi lần lĩnh hội Giáng Long Thập Bát Chưởng cần tốn 20 đĩnh Bạc Nén và Đoạn Chương Giáng LongThập Bát Chưởng *2

5. Đang lĩnh hội có 5% cơ hội tăng gấp đôi Điểm Lĩnh Hội.

♦ Giáng Long Thập Bát Chưởng từ Tầng 11-12 (Yêu cầu: Cần mở CAC Nội 6)

1.Tăng cấp lĩnh hội cần 1 Điểm Lĩnh Hội.

2.Mỗi lần lĩnh hội cần tốn Ngũ Hương Khiếu Hoa Kê*1 (Top 1 tước vị Ngũ Tuyệt trong Hoa Sơn Luận Kiếm sẽ nhận được)

3.Lĩnh hội không cần tốn Bạc Nén, đang lĩnh hội sẽ không sản sinh hiệu quả tăng gấp đôi.

4. Giáng LongThập Bát Chưởng từ tầng 11-12 sẽ giảm đến tầng 10 trong đợt thi đấu Hoa Sơn Luận Kiếm tiếp theo.

♦ Để đổi và tăng các tầng võ học cần tiêu tốn Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng và Ngũ Hương Khiếu Hoa Kê. Với tỷ lệ đổi như sau:

Số tầng võ học

Đạo cụ tiêu hao

1

Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*10

2

Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*10

3

Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*10

4

Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*10

5

Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*20

6

Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*20

7

Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*20

8

Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*20

9

Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*20

10

Đoạn Chương Giáng Long Thập Bát Chưởng*20

11

Ngũ Hương Khiếu Hoa Kê *1

12

Ngũ Hương Khiếu Hoa Kê *1

Phương thức tham ngộ

 • Sau khi kết thúc HSLK, người chơi đủ tư cách sẽ xuất hiện nút vào map Hàng Long Đài, người chơi có thể kích vào nút đó để vào ngay hoặc khi ở map Hoa Sơn, tìm đến npc Hồng Thị Hậu Nhân (620,2012) để vào.

Chú ý

 • Tham ngộ Giáng Long Thập Bát Chưởng là tư cách cá nhân, vì vậy tốc độ tham ngộ giữa các người chơi cũng sẽ không giống nhau.
 • Tất cả các người chơi khác đi xem HSLK cũng có thể vào map Hàng Long Đài để xem, thông qua đối thoại với NPC Hồng Thị Hậu Nhân (620,2012) để vào.
 • Người chơi tham ngộ sau cần đợi người chơi tham ngộ trước kết thúc mới có thể tham ngộ.
 • Để có thể tham ngộ thì số chiêu thức của người chơi không được quá 480.

Đặc điểm võ học

Giáng Long Thập Bát Chưởng

Đồ Thủ  |  Cương  |  Tăng theo Lực tay, nội tức

Kiến Long Tại Điền

Đơn-Tăng ích丨Giá chiêu丨Tgian hồi: 1s

Quẻ Càn "Kinh Dịch" Tượng viết: Cửu Nhị: Kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân. Khí hải bàn long, khi đỡ đòn thành công, có 50% xác suất xóa 6 trạng thái tăng ích của mục tiêu, và khiến mục tiêu trong 3s miễn dịch phần lớn trạng thái tăng ích, thời gian điều tức 30s.

Hồng Tiệm Vu Lục

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 12s

Quẻ Tiệm "Kinh Dịch" Tượng viết: Cửu Tam: Hồng tiệm vu lục, phu chinh bất phục, phụ dựng bất dục, hung; Lợi ngự khấu, tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. Trong khi thi triển chiêu thức, bản thân không thể bị đánh bay, đánh ngã, đánh lùi. Khi xuất chiêu bản thân nhận trạng thái "Hàng Long Chi Lực": Tăng 15% bỏ qua giảm miễn sát thương ngoại công, 15% bỏ qua giảm miễn sát thương nội công, 15% bỏ qua đỡ đòn ngoại công, 15% bỏ qua hóa giải nội công, trạng thái duy trì 5s. (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

Tiềm Long Vật Dụng

Tầm xa-Đa丨Hư chiêu丨Tgian hồi: 4s

Quẻ Càn "Kinh Dịch" Tượng viết: Sơ Cửu: Tiềm long vật dụng, tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 20m trước mặt; khi phá phòng mục tiêu, sẽ đánh ngã.

Lợi Thiệp Đại Xuyên

Cận chiến-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 10s

Quẻ Nhu "Kinh Dịch" Nhu: hữu phù, quang hanh, trinh cát. Lợi thiệp đại xuyên, tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. Trong khi thi triển chiêu thức, bản thân không thể bị đánh bay, đánh ngã, đánh lùi. Khi xuất chiêu bản thân nhận trạng thái "Hàng Long Chi Lực": Tăng 15% bỏ qua giảm miễn sát thương ngoại công, 15% bỏ qua giảm miễn sát thương nội công, 15% bỏ qua đỡ đòn ngoại công, 15% bỏ qua hóa giải nội công, trạng thái duy trì 5s. (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

Đột Như Kỳ Lai

Tầm xa-Đơn丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 10s

Quẻ Ly "Kinh Dịch" Tượng viết: Cửu Tứ: Đột như kỳ lai như, phần như, tử như, khí như. Bay người tung chưởng, xâm lược như hỏa. Dùng bước chân tốc độ nhanh xông về phía mục tiêu khiến địch hôn mê 3s, chưởng cuối cùng đánh lùi và tạo sát thương ngoại công.

Song Long Thủ Thủy

Tầm xa-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 2s

Quẻ Tỉnh "Kinh Dịch" Tượng viết: Cửu Ngũ: Tỉnh liệt, hàn tuyền thực. Gây cho kẻ địch 20m phía trước sát thương ngoại công và gây định thân, duy trì 2s.

Mật Vân Bất Vũ

Đơn-Tăng ích丨Khí chiêu丨Tgian hồi: 30s

Quẻ Tiểu Súc "Kinh Dịch" Tiểu Súc: Hanh. Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao. Song chưởng vẽ tròn, quay vòng không dứt, tích tụ rồi bùng phát, thủ mà không đánh. Trong 7m xung quanh bản thân khí kình “Mật Vân Bất Vũ”, duy trì 12s. Khi bản thân bị kẻ địch trúng “Mật Vân Bất Vũ” công kích, sát thương phải chịu giảm 100%. (Khí kình chỉ có hiệu lực với người chơi)

Long Chiến Vu Dã

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 10s丨Nộ khí: 50

Quẻ Khôn "Kinh Dịch" Thượng Lục: Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng. Khiến địch trong 8m xung quanh rơi vào trạng thái hôn mê và tạo sát thương ngoại công. Đòn thứ 1 và đòn cuối chiêu thức bỏ qua đỡ đòn và đánh bay kẻ địch trong phạm vi. Khi xuất chiêu bản thân nhận trạng thái "Hàng Long Chi Lực": Tăng 15% bỏ qua giảm miễn sát thương ngoại công, 15% bỏ qua giảm miễn sát thương nội công, 15% bỏ qua đỡ đòn ngoại công, 15% bỏ qua hóa giải nội công, trạng thái duy trì 6s. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hồng bá thể)

Thần Long Bài Vĩ

Cận chiến-Đa丨Thực chiêu丨Tgian hồi: 30s

Quẻ Lữ "Kinh Dịch" Lữ: Lữ hổ vĩ, bất hí nhân, hanh. Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m và đánh bay bỏ qua đỡ đòn. (Có thể thi triển trong trạng thái bị đánh đơ, đánh lùi, đánh ngã, đánh bay và hủy bỏ trạng thái tương ứng, quá trình xuất chiêu là trạng thái hoàng bá thể)

Thiên Thê Nhiều Người

Giang hồ võ lâm càng lúc càng xuất hiện nhiều hào kiệt, những nơi để phân tài cao thấp dường như vẫn chưa đủ để cho quý đại hiệp thể hiện bản lĩnh.

Đấu trường Thiên Thê Nhiều Người mở ra với hình thức tự do đối chiến, kết bái đối chiến, nhờ đó mà sẽ giúp cho quý vị tăng thêm khả năng phối hợp chiến đấu.

Phương thức

 • Đối chiến cá nhân, đối chiến kết bái

Thời gian

 • Mỗi ngày từ 12:00-23:30
 • Thiên Thê Kết Bái mỗi tháng là 1 mùa đấu. Đối chiến tự do không có cơ chế này. 

Map thi đấu

 • Thác Nước Lĩnh Nam (Lĩnh Nam Bộc Bố)

Điều kiện tham dự

 • Đối chiến tự do không có hạn chế gì.
 • Thành viên trong đội đối chiến kết bái phải có quan hệ kết bái. (Người chơi có danh tuấn mỗi tuần được đánh 70 trận, không có danh tuấn chỉ được tham gia 35 trận).

Cách tham gia

 • Đối chiến tự do, người chơi có thể tự tổ đội tại server mình, 2-3 người là được, mở giao diện Thiên Thế, tìm đến trang Thiên Thê Nhiều Người; đội trưởng tiến hành chọn báo danh, là có thể tham gia đối chiến.
 • Đối chiến kết bái, người chơi đã kết bái tiến hành tổ đội, hạn chế từ 2-3 người, , mở giao diện Thiên Thế, tìm đến trang Thiên Thê Nhiều Người; đội trưởng tiến hành chọn báo danh, là có thể tham gia đối chiến.

Quy tắc

 • Tổ đội kết bái có điểm mặc định thiên thê là 10000 điểm, căn cứ theo quy tắc tính điểm để vào phòng và tiến hành phân phối xếp cặp. Đối chiến tự do không có quy tắc phân phối xếp cặp, có thể tự do vào chiến đấu.
 • Có thể dùng tất cả bộ võ trừ: Hấp Tinh Đại Pháp, Quỳ Hoa Bảo Điển, Dã Cầu Quyền (Ngoại).
 • Người chơi tử vong sẽ không hồi sinh, vì vậy các thành viên hãy cố gắng phối hợp với nhau.

Tiến trình

 • Giai đoạn vào: Đội trưởng sau khi báo danh, đội viên sẽ nhận được lời mời, nếu trong 60s không hưởng ứng, sẽ bị xem là tự động bỏ cuộc, những thành viên khác và đội trưởng vào trận đấu bình thường.
 • Giai đoạn vào map: Sau khi vào map, 2 bên sẽ xuất hiện ở 2 cứ điểm khác nhau (Đào Viên, Quan Công Miếu)
 • Giai đoạn chuẩn bị: Người chơi có 120s chuẩn bị, trong giai đoạn này không thể chiến đấu, không thể sử dụng đa số bộ võ, tạp học, tán chiêu, trận pháp. Hãy chuẩn bị thật tốt trước khi chiến đấu.
 • Giai đoạn chiến đấu: Thời gian chiến đấu là 10 phút, sau khi vào giai đoạn chiến đấu, người chơi 2 bên có thể tiến hành chiến đấu tại bất kỳ khu vực nào trong map.
 • Phán định thắng thua: Phe bị tiêu diệt hoặc rời trận toàn bộ sẽ bị phán xử là Thua; nếu trong 10 phút, 2 bên đều không bị tiêu diệt hoàn toàn, đội nào có lượng sát thương tạo thành cao hơn sẽ chiến thắng.

Phần thưởng

 • Đối chiến cá nhân hiện tại không có phần thưởng.
 • Người chơi kết bái tham gia Đối chiến kết bái, sẽ nhận được Điểm vinh dự và tích điểm thiên thê. Phần thưởng tương quan tiếp theo sẽ được cập nhật sau.

Trang Bị Phẩm 7

Trang bị luôn là điều mà quý nhân sĩ quan tâm nhất.. Muốn bản thân được mạnh hơn người khác, cần phải nâng cấp trang bị đang có lên cao hơn. Phiên bản mới này, Cửu Âm Chân Kinh sẽ ra mắt tính năng trang bị phẩm 7, để giúp cho quý nhân sĩ ngày càng mạnh hơn.

Nguyên liệu chế tạo

♦ Trang bị ngọc phẩm 7

 • Cần 3 Huyền Ngọc Phấn hoặc Phôi trang bị ngọc 5
 • Dung hợp tán 3 x1
 • Phác cụ ngọc phẩm 7

Trang bị kim phẩm 7

 • Cần 3 Kim Ti Phấn hoặc Phôi trang bị kim 5
 • Dung hợp tán 2 x1
 • Phác cụ Kim phẩm 7

Trang bị ngọc chiến trường

 • Cần 3 Huyền Ngọc Phấn hoặc Phôi trang bị ngọc 5
 • Dung hợp tán 3 x1
 • Phác cụ Ngọc chiến trường phẩm 7

Trang bị kim chiến trường

 • Cần 3 Kim Ti phấn hoặc Phôi trang bị kim 5
 • Dung hợp tán2 x1
 • Phác cụ Kim chiến trường phẩm 7

Trang bị kim sư môn

 • Cần 3 Kim Ti phấn hoặc Phôi trang bị kim 5
 • Dung hợp tán2 x1
 • Phác cụ Kim Sư môn phẩm 7

Cách kiếm phác cụ

Các loại phác cụ thô

 • Để kiếm các loại phác cụ thô, Người chơi có thể nhận được thông qua các cấm địa như: Vô tranh bí cảnh, Biên Bức Động, Nhạn Môn Quan - thủ quân (địa ngục) sau khi mở NC6
 • Ngoài ra, người chơi có thể dùng thuần dương phù kiếm để đổi phác cụ phẩm 7 ở NPC nhà xác Tô Châu.
 • Sau đó đem các loại phác cụ thô này đến gặp NPC Phương Sính Đình (Yến Kinh 1625 ; 863) đối thoại để mở giao điện đổi phác cụ kim ngọc phẩm 7.

Phác cụ kim chiến trường phẩm 7

 • Dùng vật phẩm "thẻ danh dự chiến trường phẩm 7" để đổi ở NPC Cổ Mộc (Tô Châu 537; 437)

 • Thẻ này nhận được khi đổi tích điểm chiến trường ở NPC này.

Phác cụ ngọc chiến trường phẩm 7

 • Dùng vật phẩm "thẻ danh dự chiến trường phẩm 7 + thẻ đại sư chiến trường phẩm 7" để đổi ở NPC Trương Thắng (Tô Châu 538; 436)
 • Thẻ danh dự chiến trường phẩm 7: đổi tích điểm chiến trường ở NPC Cổ Mộc (Tô Châu 537; 437)
 • Thẻ đại sư chiến trường phẩm 7: người chơi thuộc top 10 bảng xếp hạng đại sư chiến trường có thể nhận được.

♦ Phác cụ Kim Sư môn phẩm 7

 • Dùng vật phẩm “ Sư môn kim bài” để đổi ở NPC kim trang môn phái
 • Thẻ này nhận được thông qua các hoạt động Bát Phái Hội Võ và Long Hổ Tranh Bá có thể nhận được.

Chế tạo trang bị

 • Sau khi đã đầy đủ nguyên liệu người chơi đến đối thoại các NPC sư phụ liên quan để chế tạo phẩm 7: Thiết Tượng Đại Sư (vũ khí), Thợ May Đại Sư (trang bị), Xảo Tượng Đại Sư (trang sức) thành chính.
 • Sau đó, chọn "Chuyển đổi tinh luyện Vũ khí/Phòng cụ/ Trang sức - Tinh luyện Vũ khí/Phòng cụ/ Trang Sức. Chế tạo thành công sẽ nhận được trang bị phẩm 7.

Hiệu ứng các bộ trang bị

 • Bộ Công Kích (lấy bộ ngọc trang làm ví dụ)

 Tên trang bị

Hiệu quả vũ khí

Đủ 3 bộ thêm hiệu quả

Khí huyết phiên đằng

- Bỏ qua kháng ngoại công của đối thủ.

- Khi tấn công có khả năng khiến đối thủ không có sức chống đỡ.

- Tăng phá phòng của bản thân.

- Liên kích hơn 6 lần xong , trong thời gian ngắn tăng mạnh tỉ lệ bạo kích và chính xác

Nhiễu Loạn Càn Khôn

- Bỏ qua kháng ngoại công của đối thủ.

- Khi tấn công có khả năng khiến khí tức đối thủ hỗn loạn, không thể dùng khinh công.

- Tăng phá phòng của bản thân.

- Liên kích vượt quá 6, trong thời gian ngắn khiến kinh mạch đối thủ rối loạn mất phương hướng.

 

 

Hành Vân Lưu Thủy

- Bỏ qua kháng ngoại công của đối thủ.

- Đánh trúng đối thủ có khả năng phá vũ khí của đối thủ, trong thời gian ngắn không thể dùng vũ khí.

- Tăng bạo kích của bản thân

- Liên tục 8s không xuất chiêu, trong thời gian ngắn tăng cực đại chính xác bản thân và sẽ không bị phong chiêu.

Súc Thế Đãi Phát

- Bỏ qua đỡ ngoại công của đối thủ

- Đánh trúng đối thủ có thể sát thương đối thủ, lưu huyết và khoảng cách khinh công ngắn.

- Tăng chính xác của bản thân.

- Liên tục 8s không xuất chiêu, sát thương tạo thành lần sau nhận thêm lượng lớn nộ khí.

Phong Bất Khả Đáng

- Bỏ qua đỡ ngoại công của đối thủ.

- Đánh trúng đối thủ có khả năng phá vũ khí của đối thủ, trong thời gian ngắn không thể dùng vũ khí.

- Tăng giới hạn khí huyết bản thân

- Khi liên kích vượt quá 6, sát thương bỏ qua đỡ đòn phòng ngự.

 • Bộ phòng ngự (lấy Bộ Ngọc Trang làm ví dụ)

Tên Trang bị

Đủ 6 bộ thêm hiệu quả

Hựu Thể Bảo Y

- Tăng giới hạn nội lực của bản thân

- Khi bị công kích, xác suất sản sinh 1 hộ thuẩn hấp thu sát thương, giới hạn khí huyết bản thân càng cao, hấp thu sát thương càng lớn

Nhuyễn Cốt Độc Y

- Tăng nội phòng bản thân

- Bị tấn công có thể khiến đối thủ trúng độc, giảm sát thương

Xâm Cổ Độc Y

- Tăng phòng ngự bản thân.

- Bị tấn công khiến đối thủ tê dại kinh lạc, chồng hơn 5 lần đối phương sẽ liệt toàn thân, không thể di chuyển

Các Thích Độc Y

- Tăng ngoại công phòn ngự của bản thân

- Bị công kích có thể khiến đối thủ trúng độc, hành khí bị cản từ đó không thể xuất chiêu.     

Hóa Cốt Độc Y

- Tăng né tránh của bản thân

- Bị công kích có thể trong thời gian ngắn đối thủ bạo kích không gây ra sát thương, nếu đối thủ trong thời gian ngắn không bạo kích thì sẽ phong chiêu

Boss Cá Mập

"Thanh Hải Giao Sa, tính tình hung tàn. Ngư Phu thường phải chịu sư tấn công của nó, lo lắng không ngừng"

Thanh Hải Giao Sa là Boss thế giới đầu tiên không phải xuất hiện trên đất liền và cũng là Boss thứ 5 trong hệ thống Boss thế giới của Cửu Âm Chân Kinh.

Boss càng khó thì phần thưởng càng nhiều. Với số lượng phần thưởng nhận được khi tiêu diệt Boss là hoàn toàn đủ để đáp ứng được toàn bộ người chơi tham gia tiêu diệt Boss.

Giới thiệu

Sau một thời gian dài các nhân sĩ võ lâm đã cảm thấy nhàm chán khi liên tục tiêu diệt các Boss như : Tam Trảo Tuyết Viên, Thốc Ưng Vương, Vạn Niên Hỏa Quy, Lăng Vân Ngọc. Thi với Boss mới Thanh Hải Giao Sa là một trải nghiệm hoàn toàn mới khi phải đánh Boss ngay giữa biển cả mênh mông của Quần Đảo Thanh Hải.

Người chơi sẽ bị hạn chế hoàn toàn khi không thể di chuyển tự do ngay giữa biển và thậm chí còn có thể bị chết do ngộp nước. Độ khó khi tiêu diệt Boss Thanh Hải Giao Sa là vô cùng cao, người chơi nên chuẩn bị thật cẩn thận và tìm thêm thật nhiều đồng đạo thì hãy mới quyết định cùng săn Boss thế giới này.

Săn Cá Mập ở đâu?

 • Thời gian: Vào lúc  20h00 - 24h00 Thứ Ba, Năm, Bảy mỗi tuần
 • Vị trí: Thường xuất hiện gần khu vực biển của Bồng Lai Đảo, nằm giữa 2 điểm truyền tống của Yến Vũ Trang và Vô Cực Đảo
 • Điều kiện: Sau CAC Oa Khấu Khiêu Lương, khi người chơi tiến hành câu cá tại Bồng Lai Đảo đạt số lần nhất định thì sẽ kích hoạt được Boss xuất hiện.
 • Lưu ý: Để câu được cá trên map Bồng Lai Đảo người chơi cần sử dụng đạo cụ câu cá ở NPC Cổ Ngự (Ngư Phu Thần Bí) (Bồng Lai Đảo -185 ; -551)

Cá mập chết, phần thưởng về tay ai?

 • Khi Boss chết, xung quanh sẽ rớt vô số Bảo Rương. Bất cứ người chơi nào (Chỉ người chơi không còn bảo hộ tân thủ và có Danh Tuấn) cũng có thể nhặt. Đây là tính năng mới - Tính năng Tự do lượm nhặt.
 • Người chơi ra đòn cuối cùng tiêu diệt Boss sẽ nhận thêm phần thưởng từ Boss (nhận qua thư hệ thống).

Phần thưởng có thể nhận được

 • Bệ các loại

 • Cổ Phổ các loại

 • Tàn quyển các loại

 • Khác

Tính năng khác

Trong phiên bản mới lần này, nhằm mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới và khác biệt cũng như nâng cao chất lượng phục vụ đến quý nhân sĩ, Cửu Âm Chân Kinh sẽ có điều chỉnh - cập một số các tính năng khác. Quý vị cùng theo dõi thông tin như sau:

Nhạn Môn Quan - thủ quân (địa ngục)

 • Để tham gia vào cấm địa này, quý nhân sĩ lựa chọn ở giao diện Cấm Địa.

 • Điều kiện thực lực: Đạt thực lực Chấn Cổ Thước Kim trở lên.
 • Tổ đội tối đa: 18 người.
 • Vượt cấm địa thành công, quý nhân sĩ có thể nhận được các quà thưởng như là: Kinh công, Võ học, Ma Môn lệnh, Hoang Thú thạch, Long Vân Thác Thạch và các loại bệ, .... Ngoài ra, người chơi có thể nhận được phác cụ kim ngọc phẩm 7, bí lục chế bệ 3 khi mở rương boss.

Phân giải phác cụ kim ngọc

 • Người chơi đến gặp NPC Trần Giới Vân (Tô Châu 320;729) bên cạnh nhà xác Tô Châu.

 • Đối thoại với NPC và chọn dòng "phân giải phác cụ"

 • Các phác cụ có thể phân giải: Phác cụ kim ngọc phẩm 6, phác cụ chiến trường phẩm 6, phác cụ trang bị phẩm 6 của môn phái.
 • Khi phân giải các loại phác cụ sẽ nhận được số lượng ngũ uẩn phục ma phẩm tương ứng.

Chú ý:

- Nếu phác cụ không khóa có thể nhận được ngũ uẩn không khóa
- Nếu phác cụ khóa có thể nhận được ngũ uẩn khóa

Hướng Dẫn Lên Đảo

Thanh Hải được xem là một vùng trời vô cùng mới mẻ và thú vị đối với quý nhân sĩ Cửu Âm Chân Kinh. Đến đây, quý vị sẽ có cơ hội được đặt chân lên  các hòn đảo lớn nhỏ như  Bồng Lai, Vô Cực, Hiệp Khách, được khám phá những điều kỳ thú.

Tuy nhiên đường lên đảo sẽ nhiều chông gai và lắm thử thách. Do đó, nhằm giúp chư vị thuận tiện trong việc chinh phục miền đất mới, hãy cùng theo dõi nội dung hướng dẫn nhiệm vụ lên đảo như sau:

Điều kiện

 • Người chơi đạt thực lực Lô Hỏa Thuần Thanh sẽ nhận được thư hệ thống gửi đến Minh Chủ Mật Hàm.

 • Nếu làm mất vật phẩm Minh Chủ Mật Hàm thì có thể đến Tô Châu (611, 435) tìm đệ tử Minh Chủ để nhận lại mật hàm (NPC đứng tại lầu 2)

Cách thức

 • Người chơi tiến hành kích chuột phải vào vật phẩm Minh Chủ Mật Hàm sẽ được đưa đến Lục Hỏa Đài. 
 • Sau khi vào map, đối thoại với npc Lâm Thiên Nam đứng cạnh đó để đối thoại nhận nhiệm vụ Đại Hội Võ Lâm 2.

 • Đối thoại với NPC Tử Dương Chân Nhân đứng gần đó để tiếp tục nhiệm vụ.

 • Đối thoại xong sẽ xuất hiện 1 đoạn clip và nhận nhiệm vụ Đại Hội Võ Lâm 3.

 • Sau khi hết clip, đối thoại với npc Cửu Cung Lão Nhân nhận nhiệm vụ Đại Hội Võ Lâm 4.

 • Tiếp tục đối thoại lại với NPC Lâm Thiên Nam, trả nhiệm vụ Đại Hội Võ Lâm 4, nhận nhiệm vụ Sinh Tử lệnh xuất.

 • Kết thúc clip, nhân vật sẽ ở map Tô Châu, tiếp tục đối thoại với NPC Lâm Thiên Nam đứng cạnh đó.

 • Tiếp theo tìm NPC Diệp Phi trả lời những câu hỏi (598,428) Tô Châu.

 • Câu hỏi: Đương nhiệm giáo chủ minh giáo là ai? Chọn dòng thứ 2
 • Tiếp theo tìm NPC Phó Bác Uyên (608,447) Tô Châu đối thoại

 • Câu hỏi: Người có biết 1 trong những môn phái nào không thuộc ẩn thế? Chọn Quân Tử Đường.
 • Quay lại NPC Diệp Phi đối thoại rồi đánh bại hắn.

 • Tiếp theo tìm NPC Đệ Tử Cẩm Y Vệ để đánh bại hắn. 583 425 Tô Châu. (Lầu 2)

 • Sau khi đánh bại hắn, quay về gặp NPC Lâm Thiên Nam (611 435) Tô Châu trả nhiệm vụ.
 • Đến Yên Vũ Trang (464,802) để vào Thanh Hải.
 • Đến đó sẽ vào Map riêng và yêu cầu đánh bại 5 tên Oa Khấu.

 • Tiếp theo đến Yên Vũ Trang (802,1790) gặp Lâm Thiên Nam.

 • Hoàn thành nhiệm vụ sơ nhập Thanh Hải, nhận được sinh tử lệnh.

 • Tìm U Nhã (Thanh Hải-Trận Doanh Sứ) 802,1786 chọn Trận Doanh.

 • Sau khi chọn cho mình 1 trận doanh, đến đảo Thanh Hải 1 (-159,-544) tìm NPC Lãnh Lăng

 • Đến khu vực như trên hình để lên thuyền vào Đảo Thanh Hải. Cách 5 phút thì sẽ có một chuyến tàu lên đảo.
 • Khi thuyền di chuyển sẽ xuất hiện clip

 • Khi thuyền dừng lại, người chơi tiến hành sử dụng kỹ năng Vô Hình Vô Tướng hệ thống cho để bắt 3 con cá.

 • Sau khi hoàn thành có thể nhận danh phận Sơ nhập Thanh Hải.

 • Tiếp theo tiêu diệt 4 Tứ Đại Ác Nhân đứng cạnh đó, lúc này đánh Tứ Đại Ác Nhân nhẹ thôi, nếu đánh chết sẽ miss Q.

 • Sẽ xuất hiện 1 đoạn clip. Người chơi sử dụng kỹ năng Tam Phân Quy Nguyên để đánh Tứ Đại Ác Nhân.

 • Tiêu diệt tứ đại ác nhân xong có thể nhận danh phận tứ đại ác nhân.

 • Người chơi chưa nhận thưởng danh phận có thể vào Thanh Hải Dị Chí Lục – chỉ dẫn chương – chọn danh phận để nhận thưởng.

 • Đối thoại với npc Hồng Đoạn Lưu (Ẩn Hiệp) đứng cạnh đó để nhận nhiệm vụ.

 • Tiếp theo nhặt Phong Lưu Quả.

 • Xuất hiện đoạn clip, hoàn thành nhiệm vụ danh phận Phúc Duyên Thiên Định.
 • Nhận được vật phẩm Thái Bao Dịch Cân Hoàn.

 • Sử dụng vật phẩm, sau đó quay lại đối thoại với Hồng Đoạn Lưu (Ẩn Hiệp)
 • Vào Đảo Thanh Hải 1, đối thoại với npc Lãnh Lăng (Tiếp Dẫn Sứ Bồng Lai Đảo) (-159,-544) hoàn thành nhiệm vụ.

Tinh Luyện Bệ Cấp 3

Sở hữu một chiếc bệ "ngon lành cành đào" dùng để tinh chế trang bị phẩm 6 là ước muốn của rất nhiều nhân sĩ trên giang hồ.  Tại phiên bản Tiềm Long Loạn Thế, tính năng Tinh Luyện Bệ cấp 3 được cập nhật, sẽ giúp cho mơ ước của chư vị dễ dàng thành hiện thực hơn bao giờ hết.

Chế tạo bệ 3 (Dành cho bệ may, xảo tượng, thiết tượng)

 • Người chơi có thể đến gặp các NPC kỹ nghệ đại sư ở các thành đối thoại chọn "Phục vụ tinh chú"

 • Tiến hành đặt bệ vào ô bên trái (hoặc kích phải bệ ở túi) sau đó tiến hành thêm phôi vào để bắt đầu tinh luyện.
 • Phôi có thể là : Kim Ti Phấn, Huyền Ngọc Phấn, hoặc bệ bất kỳ.
 • Người chơi có thể đặt bệ 1 hoặc bệ 2 để tinh luyện lên bệ 3.
 • Bệ chính và nguyên liệu hỗ trợ cho vào có phẩm chất càng cao, thì tỷ lệ thành công càng cao.
 • Người chơi có thể sử dụng tính năng bảo hộ tinh luyện (tốn 200L bạc nén) khi thất bại thì chỉ mất phôi còn bệ chính vẫn được giữ nguyên. Nếu không chọn tính năng này thì nếu thất bại sẽ mất hết.

 • Khi tinh luyện sẽ có xác suất thất bại, nếu thành công sẽ nhận được bệ 3.

 • Để chế bệ này người chơi cần phải đạt danh phận 10 mới có thể chế được.