Phong cách Cửu âm
Vip 0
Vip 1-5
Vip 6-8
Vip 9-10
Cấp 1
Chưa đạt
Cấp 2
Chưa đạt
Cấp 3
Chưa đạt
Cấp 4
Chưa đạt
Cấp 5
Chưa đạt
Cấp 6
Chưa đạt
Cấp 7
Chưa đạt
Cấp 8
Chưa đạt
Cấp 9
Chưa đạt
Cấp 10
Chưa đạt
Cấp 11
Chưa đạt
Cấp 12
Chưa đạt
Cấp 13
Chưa đạt
Cấp 14
Chưa đạt
Cấp 15
Chưa đạt
Cấp 16
Chưa đạt
Cấp 17
Chưa đạt
Cấp 18
Chưa đạt
Cấp 19
Chưa đạt
Cấp 20
Chưa đạt
Cấp 1
Chưa đạt
Cấp 2
Chưa đạt
Cấp 3
Chưa đạt
Cấp 4
Chưa đạt
Cấp 5
Chưa đạt
Cấp 6
Chưa đạt
Cấp 7
Chưa đạt
Cấp 8
Chưa đạt
Cấp 9
Chưa đạt
Cấp 10
Chưa đạt
Cấp 11
Chưa đạt
Cấp 12
Chưa đạt
Cấp 13
Chưa đạt
Cấp 14
Chưa đạt
Cấp 15
Chưa đạt
Cấp 16
Chưa đạt
Cấp 17
Chưa đạt
Cấp 18
Chưa đạt
Cấp 19
Chưa đạt
Cấp 20
Chưa đạt
Cấp 1
Chưa đạt
Cấp 2
Chưa đạt
Cấp 3
Chưa đạt
Cấp 4
Chưa đạt
Cấp 5
Chưa đạt
Cấp 6
Chưa đạt
Cấp 7
Chưa đạt
Cấp 8
Chưa đạt
Cấp 9
Chưa đạt
Cấp 10
Chưa đạt
Cấp 11
Chưa đạt
Cấp 12
Chưa đạt
Cấp 13
Chưa đạt
Cấp 14
Chưa đạt
Cấp 15
Chưa đạt
Cấp 16
Chưa đạt
Cấp 17
Chưa đạt
Cấp 18
Chưa đạt
Cấp 19
Chưa đạt
Cấp 20
Chưa đạt
Cấp 1
Chưa đạt
Cấp 2
Chưa đạt
Cấp 3
Chưa đạt
Cấp 4
Chưa đạt
Cấp 5
Chưa đạt
Cấp 6
Chưa đạt
Cấp 7
Chưa đạt
Cấp 8
Chưa đạt
Cấp 9
Chưa đạt
Cấp 10
Chưa đạt
Cấp 11
Chưa đạt
Cấp 12
Chưa đạt
Cấp 13
Chưa đạt
Cấp 14
Chưa đạt
Cấp 15
Chưa đạt
Cấp 16
Chưa đạt
Cấp 17
Chưa đạt
Cấp 18
Chưa đạt
Cấp 19
Chưa đạt
Cấp 20
Chưa đạt
+0
1
tung******
2
supe************
3
minh*******
4
banh*******
5
ngab******
chi tiết
Tu luyện mỗi 100 điểm Võ Kỹ sẽ tăng 1 tầng Thái Cực Quyền
nhận Mạ Vàng 24K
Ấn phẩm vô giá lần đầu xuất hiện
Số may mắn

Số Của bạn
Coming soon
Nhận

Điều kiện
  • Tu luyện Thái Cực Quyền đạt tầng 9
  • Thực lực tại máy chủ Trương Tam Phong đạt 41 điểm
  • Đạt VIP 1 trở lên
Mua 1 được 3 đầu tư Siêu lợi
Ngày 1
Ngày 2
Ngày 3
NHẬN XONG 3 NGÀY SẼ LÀM MỚI CHO PHÉP MUA LẠI