Thời gian:

Bắt đầu từ 07/07/2015 về sau.

Phạm vi:

Toạn bộ các cụm máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung sự kiện:

 

 

Trong thời gian sự kiện, ở các máy chủ đã hoàn thành nội công 5 Cửu Âm Chí, nếu bạn là đệ tử của một trong 8 môn phái nhưng không đạt điều kiện học nội công 5 thì có thể thông qua việc hoàn thành những nhiệm vụ dưới đây để trực tiếp học nội 5:

  • Có danh tuấn giang hồ
  • Tích lũy hoàn thành nhiệm vụ truyền công nội 5 trong 3 ngày mà sư huynh giao cho.

(Người chơi có danh tuấn giang hồ thông qua hình thức nhiệm vụ để lấy lòng NPC, tích lũy 3 lần, NPC sẽ miễn cưỡng đồng ý truyền thụ nội 5 cho người chơi)

  • Trong thời gian sự kiện, ở máy chủ đã mở nội 5 Cửu Âm Chi, đại hiệp của 8 môn phái có thể trực tiếp đến chỗ sư huynh môn phái của mình để nhận tầng 1-2 của bộ võ học trấn phái.