Hành tẩu giang hồ, có điều quan trọng nào đáng quan tâm như việc sở hữu trang bị và vũ khí đỉnh cấp?

“Cửu Âm Chân Kinh” sắp mở cách chơi trang bị, vũ khí phẩm 6 hoàn toàn mới, có thể đồng hành các đại hiệp trên bước đường giang hồ.
Người chơi có thể căn cứ sở thích cá nhân, thực lực bản thân, nhận độ khó dễ để chọn loại trang bị mình thích.
Hiện tại Trang Bị phẩm 6 có thể có được thông qua các cách sau: Chế tạo, cấm địa trang, chiến trường trang, sư môn trang, thế lực trang.

 

Từ trái qua: Cấm địa trang, Sư môn trang, Sinh hoạt chế tạo, Thế lực trang, Chiến trường trang

Kỹ năng sống - Chế tạo

Kim Trang, Ngọc Trang Phẩm 6 được tinh luyện từ trang bị do người chơi chế tạo.

Đến chỗ Thiết Tượng Đại Sư (vũ khí), Thợ May Đại Sư (trang bị), Xảo Tượng Đại Sư (trang sức) thành chính, chọn "Chuyển đổi tinh luyện Vũ khí/Phòng cụ/ Trang sức " - "Tinh luyện Vũ khí/Phòng cụ/ Trang Sức".

 

 

 

 

Kim Trang, Ngọc Trang Phẩm 6 được tinh luyện từ trang bị do người chơi chế tạo. Đến chỗ Thiết Tượng Đại Sư (vũ khí), Thợ May Đại Sư (trang bị), Xảo Tượng Đại Sư (trang sức) thành chính, chọn "Chuyển đổi tinh luyện Vũ khí/Phòng cụ/ Trang sức " - "Tinh luyện Vũ khí/Phòng cụ/ Trang Sức"

 

Tinh luyện Ngân Trang phẩm 5 thành phẩm 6:

Nguyên liệu cần: Trang bị chính phẩm 5 (Ngân) + Dung Hợp Tán_1 (nguyên liệu thăng cấp Ngân Trang) + Phác Đĩnh/Phác Sa/Phác Đoạn + Ngân Trang Bổ Trợ phẩm 4 + Ngân Tinh Phấn (Có thể chọn thêm hoặc không thêm, thêm nguyên liệu này có thể giữ được thuộc tính trang bị chính)