Phúc Lợi Nhân Đôi

Nhằm tạo thêm không khí sôi động khi các nhân sĩ tham gia hoạt động trong game. Bổn Trang sẽ cho ra mắt sự kiện "Nhân đôi tâm đắc", "Nhân đôi bạc vụn diễn võ" và "Nhân đôi đoạt sách môn phái".

NHÂN ĐÔI ĐOẠT SÁCH MÔN PHÁI  

Nhằm tạo thêm không khí sôi động khi các nhân sĩ tham gia hoạt động trong game. Bổn Trang sẽ cho ra mắt sự kiện "Nhân đôi đoạt sách môn phái". 

     Thời gian sự kiện: 

        Thời gian bắt đầu: Sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013

        Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 27/12/2013 

     Nội dung: 

        Trong thời gian diễn ra sự kiện, số lượng sách trong sự kiện đoạt sách môn phái sẽ tăng từ 500 quyển lên 1000 quyển. 

 

   NHÂN ĐÔI TÂM ĐẮC   

     Thời gian:        

        Thời gian bắt đầu: Sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013 

        Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 27/12/2013 

     Nội dung:

       Trong thời gian diễn ra sự kiện, toàn bộ người chơi khi tiến hành chế tạo sản xuất nghề sẽ nhận được gấp đôi điểm tâm đắc sống.   

 

NHÂN ĐÔI BẠC VỤN DIỄN VÕ   

   Thời gian sự kiện:

         Thời gian bắt đầu: Sau khi kết thúc bảo trì ngày 20/12/2013 

        Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 27/12/2013       

   Phần thưởng: 

     Tham gia sự kiện người chơi có thế nhận nhiều tu vi cho nhân vật. 

   Nội dung:

     Tất cả người chơi sử dụng diễn võ có thể dùng Bạc vụn x2 tối đa. 

       - Người chơi chưa mở Diễn võ x2 tối đa Bạc vụn, trong thời gian sự kiện giới hạn Bạc vụn từ 50 lượng tăng lên 100 lượng.

       - Người chơi đã mở Diễn võ x2 tối đa Bạc vụn, trong thời gian sự kiện giới hạn Bạc vụn từ 100 lượng tăng lên 200 lượng.