Sát Thủ Cấm Địa

 Thời gian sự kiện:

Thời gian bắt đầu: 0:00 ngày 21/12/2013

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 01/01/2014

 Phạm vi sự kiện:

Tất cả tài khoản tham gia Cửu Âm Chân Kinh tại máy chủ Hoa Sơn. 

 Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia hoạt động sát thủ cấm địa sẽ tích được điểm tích lũy sát thủ. Điểm này có ảnh hưởng đến bảng xếp hạng sát thủ. Sau khi kết thúc sự kiện, dựa theo bảng xếp hạng Sát Thủ Cấm Địa Bổn Trang sẽ tiến hành phát thưởng theo thứ hạng: 

Xếp hạng

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1

Thẻ danh dự môn phái

500

Sử dụng nhận được 500 lệnh bài môn phái

Danh vọng

 200.000

Sử dụng nhận được 200.000 danh vọng

2

Thẻ danh dự môn phái

300

Sử dụng nhận được 300 lệnh bài môn phái

Danh vọng

 150.000

Sử dụng nhận được 150.000 danh vọng

3

Thẻ danh dự môn phái

200

Sử dụng nhận được 200 lệnh bài môn phái

Danh vọng

 100.000

Sử dụng nhận được 100.000 danh vọng

5

Thẻ danh dự môn phái

150

Sử dụng nhận được 150 lệnh bài môn phái

Danh vọng

 50.000

Sử dụng nhận được 50.000 danh vọng

6 - 10

Thẻ danh dự môn phái

50

Sử dụng nhận được 50 lệnh bài môn phái

Danh vọng

 10.000

Sử dụng nhận được 10.000 danh vọng