Uyên Ương Song Kiếm

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Song Kiếm

 

Tương truyền song kiếm này do một đôi hiệp lữ trên giang hồ dùng. Một kiếm thì nhỏ dài, một kiếm thì rộng ngắn, khi song kiếm hợp vũ như gợn sóng xanh biếc, rất đẹp mắt.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song kiếm.

01
01
01
01
01
01
01
01