Tú Xuân Đao

Phong vật chí: Kho Tàng

Bộ: Đơn đao

 

Đao tiêu chuẩn của Cẩm Y Vệ. Đao này nhẹ dễ mang và không mất lực sát thương. Đao này triều đình ngự ban, nghe nói có thể cầm đao diện thánh.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

Video

01
01
01
01
01
01