Thiên Ma Tán

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Độc dược bí chế. Người trúng độc võ công mất đi, tay chân bủn rủn không sức lực.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01