Thiên Hành Mã Trượng

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trường Côn

 

“Nam kỵ trúc mã, nữ thanh mai. Gợi nhớ về thời niên thiếu cùng chơi trò đuổi bắt…” 
Phong Vật Chí trường côn có kỹ năng nhảy ngựa kỳ lạ.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01