Thần Long Sư Hổ Lệnh

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Uy

 

Lệnh bài Cái Bang có 7 cái. 3 cái do tổng đường giữ, 4 cái còn lại phát cho 4 vị trưởng lão. Thần Long Sư Hổ Lệnh đại diện cho địa vị trưởng lão, quyền chí cao vô thượng.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Uy, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Trượng.

01
01