Phụ Cốt Châm

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Ám khí, có thể châm vào thịt, xương cốt. Trên châm có độc dược, dược tính từ từ phát huy tác dụng, mỗi ngày 6 lần, đau đớn vô cùng.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01