Phá Quân Du Long Phiến

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đoản Kiếm

 

Hắc vân áp thành dục thôi, giáp quang hương nhật kim lân khai.Mặt quạt làm bằng gấm tường vân, thân quạt là phong nhẫn kim long. Khi vung lên giống vạn quân xung trận, che lấp cả bầu trời, phi long tại thiên, duy ngã độc tôn.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đoản kiếm.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01