Ngân Ngọc Quả

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Nhân Đức

 

Nằm sâu dưới Nam Hải, dạng tròn màu trắng sinh ra từ Địa Hỏa, 3 năm ra trái. Khi dùng sẽ tăng khí lực, cải lão hoàn đồng.

(*) Thu thập đủ bộ Nhân Đức, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Nguyệt Nha Côn.

01
01