Lục Ngọc Trúc Phù

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Uy

 

Phù hộ thân, được chế từ thẻ tre, trên có đồ án, đây là minh chứng cho người giữ nó là hảo bằng hữu của người Miêu. Từng có người dùng nó thuyết hàng quân Miêu.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Uy, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Trượng.

01
01