Hợp Hoan Song Đao

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Song Đao

 

Được xem là thượng phẩm gỗ lim do thợ thủ công tính chế thành, cứng rắn vô cùng. Đơn có thể là đao kiếm, song có thể là song nhẫn, 1 đôi Hợp Hoan Linh và 1 đóa hoa cúc còn có ý nghĩa khác.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị song đao.

01
01
01
01
01
01
01
01