Hóa Huyết Thần Sa

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Tạo ra từ tro Địa Hỏa, có thể hóa huyết thành thủy, ăn mòn kim loại, chỉ nên đựng bằng vật dụng gốm hay ngọc.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01