Hóa Cốt Tán

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Âm Thương

 

Một loại độc dược màu đỏ thẫm được bí chế trong nội phủ hoàng cung, liều lượng và cách dùng khác nhau sẽ tạo ra độc tính khác nhau.

(*) Thu thập đủ bộ Âm Thương, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Thanh Trúc Kiếm Tiêu.

01
01