Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Quy Nguyên

 

Dược này được truyền từ Tây Vực, dạng cao màu đen có mùi thơm, công dụng trị thương như thần.

(*) Thu thập đủ bộ Quy Nguyên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Uyên Ương Song Kiếm Tiêu

01
01