Đường Gia Thiết Tật Lê

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Thiên Sát

 

Một viên Thiết Tật Lê do 3 mảnh Thiết Diệp Tử hợp thành. Trên mỗi thanh Thiết Diệp Tử chứa nhiều chất kịch độc khác nhau, vào cơ thể phát tán. 30 loại độc tính cùng lúc phát tán trong máu thì dù Hoa Đà tái thế cũng khó mà cứu được.

(*) Thu thập đủ bộ Thiên Sát, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Phân Thủy Phi Ngư Thích.

01
01