Cửu Hoàn Quỷ Đầu Đại Đao

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn Đao

 

Đơn đao 5 trượng 5 tấc, dáng đao kỳ dị như ác quỷ. Trên cán đao này còn đính thêm 9 vòng lớn bằng vàng.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01