Bạch Vân Hùng Đảm Hoàn

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Quy Nguyên

 

Linh dược trị trương. Uống xong hôn mê nửa ngày, nhưng kết quả nổi bật

(*) Thu thập đủ bộ Quy Nguyên, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Uyên Ương Song Kiếm Tiêu

01
01