Âm Dương Đao

Phong vật chí: Kho tàng

Bộ: Đơn đao

 

Vạn vật trên thế giới đều là âm dương. Âm Dương có đạo, cương nhu kết hợp, đó là cách thắng!

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn đao.

 

01
01
01
01